Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 41010-0007/2018-1 Ob-2191/18, Stran 1222
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018 (Uradni list RS, št. 27/18) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kanal ob Soči v letu 2018
I. Financer: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal.
II. Predmet javnega poziva je: sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kanal ob Soči.
III. Upravičenci: na javni poziv za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna se lahko prijavijo verske institucije iz območja Občine Kanal ob Soči, ki imajo v lasti sakralne objekte.
IV. Vsebina prijave:
– splošne podatke prijavitelja (naziv in naslov verske institucije, številko transakcijskega računa, davčno številko),
– kratek opis nameravane obnove sakralnega objekta,
– finančno konstrukcijo s predračunom oziroma računom, z jasno opredeljenimi stroški.
V. Pogoj za dodelitev sredstev:
– verska institucija ima sedež v Občini Kanal ob Soči,
– financiranje z lastnimi sredstvi predstavlja 50 % ali več,
– dodeljena sredstva iz tega razpisa se morajo izkoristiti v letu 2018.
VI. Kriterij za dodelitev sredstev glede na nujnost investicije:
– Statična sanacija sakralnega objekta
– Zamenjava strešne kritine sakralnega objekta
– Objekt je razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena
– Priporočila pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD, OE Nova Gorica)
– Ostala dela na objektu.
Javni poziv je objavljen v oglasnih omaricah v Občini Kanal ob Soči, na spletni strani občine www.obcina-kanal.si, kjer so dosegljivi tudi prijavni obrazci, obvestilo o javnem pozivu pa v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII. Vrednost razpisa:
– 20.000 EUR (PP 4180011 – Obnova sakralnih objektov).
Vloge na javni poziv bo obravnavala Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev za sofinanciranje programov in projektov drugih društev, ki jo je imenoval župan s sklepom št. 03223-0005/2015-3. Odpiranje vlog ne bo javno. Na predlog komisije bo občinska uprava pozvala prijavitelja k dopolnitvi nepopolnih vlog.
Komisija bo na podlagi obravnave popolnih vlog pripravila predlog dodelitve sredstev. Po predlogu komisije bo občinska uprava prijaviteljem izdala odločbo. Na odločbo je možna pritožba na župana v roku 15 dni od vročitve odločbe.
S prijavitelji se sklene pogodba. Sredstva se bodo nakazala po podpisu pogodbe v višini 70 % odobrenih sredstev, 30 % odobrenih sredstev pa po izvedeni investiciji na podlagi zahtevka in dokazil o plačanih računih. Zahtevek z dokazili mora prijavitelj dostaviti na občino do 30. 11. 2018. Vsa dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
Rok za predložitev prijav:
Prijave na javni poziv morajo biti oddane oziroma poslane na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na javni poziv – obnova sakralnih objektov« in z navedenim nazivom in naslovom pošiljatelja, najkasneje do vključno 15. 6. 2018 do 12. ure.
Vse dodatne informacije so na razpolago na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, pri Metodi Humar, tel. 05/39-81-209, vsak delovni dan ali po e-pošti: metoda.humar@obcina-kanal.si.
Občina Kanal ob Soči 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti