Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1575. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 3, stran 4963.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je župan Občine Grosuplje dne 9. maja 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 3 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 3, v nadaljnjem besedilu SD OPN 3. Osnova za SD OPN 3 je uveljavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15).
(2) Spremembe in dopolnitve obsegajo:
– spremembe in dopolnitve, ki izhajajo iz izraženih in utemeljenih razvojnih potreb občanov, zainteresiranih lastnikov zemljišč ter druge zainteresirane javnosti;
– spremembe in dopolnitve zaradi občinskih razvojnih potreb;
– odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem delu;
– odpravo ugotovljenih neskladij med besedilnim in grafičnim delom;
– spremembe in dopolnitve razvojnih potreb pristojnih nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve zaradi spremenjenih predpisov in režimov;
– spremembe besedilnega in grafičnega dela.
(3) Spremembe in dopolnitve SD OPN 3 bodo obsegale tudi spremembo strateškega in izvedbenega dela OPN ter Urbanističnih načrtov.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) Občina Grosuplje ima uveljavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole Polica (SD OPN 2) (Uradni list RS, št. 59/15).
(2) Po sprejetju OPN se je Občina Grosuplje odločila za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 1) zaradi prejetih pobud zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb po spremembi namenske rabe zemljišč. Postopek SD OPN 1 še ni zaključen in je trenutno v fazi pridobivanja in usklajevanja 2. mnenj nosilcev urejanja prostora.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, na podlagi pobud zbranih preko Javnega naznanila o zbiranju pobud, ob upoštevanju varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
(4) V času uporabe OPN so se izoblikovali tudi predlogi za spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo na posamezne nejasnosti in neusklajenosti določb v besedilnem ali grafičnem delu ter povezave med njima.
(5) Po sprejetju OPN so se spremenili tudi nekateri predpisi in režimi pristojnih nosilcev urejanja prostora, kateri bodo usklajeni v SD OPN 3 skladno z novimi usmeritvami in zahtevami le-teh.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev) 
Območje sprememb se nanaša na celotno območje Občine Grosuplje. Spremembe in dopolnitve zajemajo tako besedilni kot tudi grafični del.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Postopek sprememb in dopolnitev se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem.
(1) Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani in v kolikor bo ugotovljeno, da ustrezajo splošnim strateškim izhodiščem ter drugim zahtevam, bodo uvrščeni v osnutek sprememb in dopolnitev. Vse spremembe oziroma dopolnitve bodo obrazložene in utemeljene.
(2) Strokovne analize, podlage, podrobne preveritve in utemeljitve v okviru sprememb in dopolnitev OPN, če jih bo treba izdelati na zahtevo posameznih nosilcev urejana prostora, bodo izdelane strokovno in skladno z veljavno zakonodajo.
5. člen 
(okvirni roki za pripravo) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka so:
– priprava osnutka: največ 4 mesece od prejema pobud;
– pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– priprava dopolnjenega osnutka: največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– javna razgrnitev (najmanj 1 mesec);
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve: največ 2 meseca po zaključku javne razgrnitve;
– priprava predloga: največ 1 mesec;
– pridobitev drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– priprava usklajenega predloga: največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– odločitev pristojnega ministrstva ali je potrebno izvesti postopek Celovite presoje vplivov na okolje ter Dodatka na varovana območja: 3 mesece;
– obravnava in sprejem SD OPN 3 na Občinskem svetu Občine Grosuplje.
(2) Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki. Roki delovnih faz pa so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine 1. in 2. mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora ter pripomb z javne razgrnitve.
6. člen 
(pristojni nosilci urejanja prostora) 
(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor;
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
17. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
18. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana;
19. Dars d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
20. ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
21. Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
22. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Kočevje, Cesta na Trato 6, 1330 Kočevje;
23. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
24. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
25. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
26. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
(2) V postopek se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Občina Grosuplje poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …), lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa, vodooskrbe, zbiranja in čiščenja odpadnih vod in druge infrastrukture lokalnega pomena.
(4) V postopku priprave sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN 3 potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si.
Št. 3505-1/2018
Grosuplje, dne 9. maja 2018
 
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti