Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 430-233/2018-7 Ob-2228/18, Stran 1195
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2018, ki ga je sprejela ministrica, pristojna za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Prijavitelj: na javni razpis za sofinanciranje investicij v prenovo vgradne športne opreme in prenovo ter preplastitev atletskih tekališč s tartanom, se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne športne objekte.
3. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je spodbuditi posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.
Cilj razpisa je zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov.
4. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo oziroma preplastitev atletskih tekališč s tartanom v letu 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leti 2018.
Sklop 1
Sofinancirala se bo obnova vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah, katerih kvadratura ne sme presegati 600 m2.
Sklop 2
Sofinancirala se bo obnova in preplastitev krožnih atletskih tekališč s tartanom, dolžine najmanj 200 m z najmanj tremi tekaškimi progami.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški, ki so nastali pri obnovi vgradne športne opreme telovadnic in športnih dvoran, ki bodo nastali od 1. 1. 2018 do 20. 11. 2018. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2018, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.
V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški obnove in preplastitve atletskih tekališč s tartanom, ki bodo nastali od 1. 1. 2018 do 20. 11. 2018. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2018, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.
Stroški investicije v investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.
6. Višina sredstev
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letih 2018, je 1.072.725,00 EUR. Pravice porabe so zagotovljene na PP 222010 – Investicije v športno infrastrukturo, na konto 4320-Investicijski transferji občinam na evidenčnem projektu 3311-07-0034.
Sklop 1
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2018 znaša 643.635,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo obnovo vgradne športne opreme v telovadnici ali športni dvorani v višini 42.909,00 EUR, kar predstavlja del celotne prenove, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 80.000,00 EUR brez DDV.
Sklop 2
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2018 znaša 429.090,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo obnovo in preplastitev krožnega atletskega tekališča s tartanom v višini 42.909,00 EUR, kar predstavlja del celotne prenove, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 80.000,00 EUR brez DDV.
7. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva za sofinanciranje sklopa 1 v višini 643.635,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2018, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, do 20. 11. 2018.
Sredstva za sofinanciranje sklopa 2 v višini 429.090,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2018, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, do 20. 11. 2018.
Sredstva bodo prejemnikom izplačana na osnovi e-računa, kateremu mora biti priloženo dokazilo o realizaciji del – izstavljena mesečna situacija oziroma račun za opravljena dela in opravljeni kontroli e-računa in prilog s strani ministrstva.
8. Pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati v Republiki Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Sklop 1
8.1.
Vadbena površina telovadnice ali športne dvorane, ki je predmet sofinanciranja, ne sme biti večja od 600 m2.
8.2.
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
8.3.
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije, ki mora biti potrjen najkasneje 15 dni po izboru na razpisu. Iz sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
8.4.
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 80.000,00 EUR brez DDV.
8.5.
Investicija se začne in zaključi v letu 2018.
8.6
Katalog vgradne opreme, ki mora imeti ustrezne certifikate oziroma standarde in je predmet sofinanciranja:
– Obvezen certifikat za varjenje kovinskih konstrukcij: 
– EN1090-1, EXC 2 (varjeni izdelki)
– EXC 3 (teleskopske naprave za gledalce)
– Naprave za gledalce: 
– SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5 (teleskopske tribune)
– Pregradne zavese: 
– DIN 18032/4
– Stropne in odmične konstrukcije za košarko z vso funkcionalno opremo:
– SIST EN 1270
– Tekmovalna in šolska odbojka: 
– SIST EN 1271
– Rokometni goli: 
– SIST EN 749
– Badminton: 
– SIST EN 1509
– Plezalna stena: 
– EN 12572
– Letvenik: 
– SIST EN 12346
– Mehka zaščitna stena: 
– SIST EN 1021
8.7.
Izbrani prijavitelj bo moral ob računu predložiti kopije veljavnih dokazil o skladnosti z zgoraj navedenimi standardi.
8.8.
Prijavitelj mora predložiti izjavo, da je MIZŠ oddal poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2017.
Sklop 2
8.1.
Predmet sofinanciranja so krožna atletska tekališča, ki ne smejo biti krajša od dolžine 200 m, širine najmanj treh tekaških stez (širina tekaške steze mora biti v skladu z navodili Priročnika Mednarodne atletske zveze IAAF za atletske objekte1).
8.2.
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
8.3.
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije, ki mora biti potrjen najkasneje 15 dni po izboru na razpisu. Iz sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.
8.4.
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 80.000,00 EUR brez DDV.
8.5.
Investicija se začne in zaključi v letu 2018.
8.6.
Prijavitelj mora predložiti izjavo, da je MIZŠ oddal poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2017.
1 Priročnik IAAF za atletske objekte, ki vsebuje podrobnejše opise za načrtovanje in gradnjo tekmovališč, vključno z dodatnimi diagrami za izmero in označbe tekmovališč, je na voljo ali spletni strani IAAF oziroma spletni strani Atletske zveze Slovenije (Pravila o gradnji atletskih objektov).
9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa.
Sklop 1
MERILO
Št. točk
Točkovanje
1.
Starost opreme v telovadnici, ki je predmet vloge za sofinanciranje.
0–15
nad 20 let ali več……………….15 točk
nad 15 do 20 let………………..10 točk
nad 10 do 15 let………...........5 točk
do 10 let…………………0 točk
2.
Razvrstitev prijavitelja glede na preteklo sofinanciranje na javnih razpisih ministrstva za športno infrastrukturo (brez ESRR – sredstev) v zadnjih osmih letih – od leta 2009 do 2017.
0–3
Prijavitelj, ki nikoli ni bil sofinanciran 
s strani MIZŠ ………………....3 točke
Prijavitelj, ki je bil sofinanciran s strani MIZŠ:
– na razpisih pred letom 2013…2 točki
– na razpisu leta 2016 …………1 točka
– na razpisu leta 2017 …………0 točk
3.
Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja v programe športa v letu 2017 glede na celotni proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden iz Letnega poročila LPŠ občin.
0–5
1,8 % in več………………….5 točk
nad 1,4 % do 1,8 %………………4 točke
nad 1 % do 1,4 %…………………3 točke
nad 0,6 % do 1 %…………………2 točki
nad 0,2 % do 0,6 %……………….1 točka
do 0,2 %....………................0 točk
4.
Površina obstoječih pokritih športnih površin na prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 0,35 m2 kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega programa športa v RS.
0-5
do 0,25 m2…………..…………..5 točk
nad 0,25 m2 do 0,29 m2…………4 točke
nad 0,29 m2 do 0,33 m2…………3 točke
nad 0,33 m2 do 0,36 m2…………2 točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2…………1 točka
nad 0,40 m2…... …………………0 točk
Izbrani bodo tisti prijavitelji, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na petnajsto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo z investicijskim projektom zagotavljal prostorske pogoje za več športnih dejavnosti. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, se zavrnejo. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z izbranimi prijavitelji sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bodo le-ti izpolnili vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi sredstev.
Sklop 2
MERILO
Št. točk
Točkovanje
1.
Starost atletskega tekališča, ki je predmet vloge za sofinanciranje.
0–15
nad 20 let ali več…………………15 točk
nad 15 do 20 let………………….10 točk
nad 10 do 15 let……….............5 točk
do 10 let…………………..0 točk
2.
Razvrstitev prijavitelja glede na preteklo sofinanciranje na javnih razpisih ministrstva za športno infrastrukturo (brez ESRR – sredstev) v zadnjih osmih letih – od leta 2009 do 2017.
0–3
Prijavitelj, ki nikoli ni bil sofinanciran 
s strani MIZŠ.…………….........3 točke
Prijavitelj, ki je bil sofinanciran s strani MIZŠ:
– na razpisih pred letom 2013….2 točki
– na razpisu leta 2016 ………….1 točka
– na razpisu leta 2017 ………….0 točk
3.
Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja v programe športa v letu 2017 glede na celotni proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden iz Letnega poročila LPŠ občin.
0–5
1,8 % in več…………….......5 točk
nad 1,4 % do 1,8 %……………….4 točke
nad 1 % do 1,4 %…………………3 točke
nad 0,6 % do 1 %…………………2 točki
nad 0,2 % do 0,6 %……………….1 točka
do 0,2 %............................0 točk
4.
Število dodatnih atletskih tekmovališč, ki so predmet investicije, in sicer:
– zaletišče, 
– skakališče, 
– metališče. 
0–3
tri od navedenih………………….3 točke
dve od navedenih………………..2 točki
ena od navedenih………………..1 točka
nobena od navedenih……………0 točk
Izbrani bodo tisti prijavitelji, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na deseto mesto uvrstita dva ali več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo z investicijskim projektom zagotavljal prostorske pogoje za več športnih dejavnosti.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z izbranimi prijavitelji sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bodo le-ti izpolnili vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi sredstev.
10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
Sklop 1
10.1.
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3.
Izjava, da se investicija ni začela izvajati pred letom 2018.
10.4.
Sprejet odlok o proračunu občine in veljavni načrt razvojnih programov – Obrazec 3: NRP ali izjavo, da bosta rebalans proračuna in NRP usklajena z investicijo najkasneje v 15 dneh od izbora na razpisu.
10.5.
Izjava ali dokazilo o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6.
Parafiran vzorec pogodbe.
10.7.
Podpisan in ožigosan sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Iz sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja. V kolikor je izdelana še druga potrebna investicijska dokumentacija, se jo priloži (PIZ, IP s sklepi o potrditvi).
10.8.
Dokazilo o lastništvu nepremičnine, kjer bodo izvedena dela.
10.9.
Ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor, če je to potrebno zaradi narave del, ki ga mora predložiti najkasneje do podpisa pogodbe.
10.10.
Glede na obseg dela naj prijavitelj predloži projektno dokumentacijo ali idejno zasnovo z opisom del ali specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev.
10.11.
Prijavitelj mora predložiti izjavo, da je MIZŠ oddal poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2017.
Sklop 2
10.1.
Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3.
Izjava, da se investicija ni začela izvajati pred letom 2018.
10.4.
Sprejet odlok o proračunu občine in veljavni načrt razvojnih programov – Obrazec 3: NRP ali izjavo, da bosta rebalans proračuna in NRP usklajena z investicijo najkasneje v 15 dneh od izbora na razpisu.
10.5.
Izjava ali dokazilo o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6.
Parafiran vzorec pogodbe.
10.7.
Podpisan in ožigosan sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Iz sklepa o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja. V kolikor je izdelana še druga potrebna investicijska dokumentacija, se jo priloži (PIZ, IP s sklepi o potrditvi).
10.8.
Dokazilo o lastništvu nepremičnine, kjer bodo izvedena dela.
10.9.
Ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor, če je to potrebno zaradi narave del, ki ga mora predložiti najkasneje do podpisa pogodbe.
10.10.
Glede na obseg dela naj prijavitelj predloži projektno dokumentacijo ali idejno zasnovo z opisom del ali specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev.
10.11.
Prijavitelj mora predložiti izjavo, da je MIZŠ oddal poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 2017.
11. Način prijave in razpisni rok
Rok za prijavo na razpis je do 14. 6. 2018. Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom za Sklop 1: »Ne odpiraj Sklop 1 (430-233/2018)« ali za Sklop 2: »Ne odpiraj Sklop 2 (430-233/2018)«. Na ovitku mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko, ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Posamezni prijavitelj se lahko na posamezni sklop prijavi z eno investicijo. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo dne 15. 6. 2018 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z objavo na spletni strani do 29. 6. 2018.
14. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu http://www.mizs.gov.si. Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa vprašanja, ki bodo prejeta do 30. 5. 2018, bo odgovorjeno do 1. 6. 2018.
Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 11. točko tega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost