Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1603. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 622/7, 622/8, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 629/6, 959/13 vse k. o. 2325-Miren, stran 5005.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15, 66/17 in 61/17 – GZ), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. dopisni seji, ki je trajala od četrtka, 3. 5. 2018, do ponedeljka, 7. 5. 2018 do 12. ure, sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 622/7, 622/8, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 629/6, 959/13 vse k. o. 2325-Miren
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 622/7 in 622/8 obe k. o. 2325-Miren, ki v naravi predstavljata del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759244 Miren–Zdravstveni dom,
– parc. št. 660/3, 660/4, 660/5, 660/6 in 629/6 vse k. o. 2325-Miren, ki v naravi predstavljajo del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759241 Križišče (občina)–šola ter
– parc. št. 959/13 k. o. Miren, ki v naravi predstavlja del javnih poti, kategoriziranih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759241 Križišče (občina)–šola in javna pot JP 759243 Povezava v križišču ob občini.
2. člen 
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena oziroma se v zemljiški knjigi vpišejo kot javno dobro v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-25/2018-2
Miren, dne 7. maja 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost