Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1595. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018, stran 4999.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je Občinski svet Občine Laško na 25. seji dne 25. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17 z dne 28. 12. 2017) tako, da glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.944.363,05
70
DAVČNI PRIHODKI
10.620.215,00
700 Davki na dohodek in dobiček
8.571.595,00
703 Davki na premoženje
1.473.620,00
704 Drugi davki na blago in storitve
575.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.206.568,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
661.200,00
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
21.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.911.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
604.768,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
928.900,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
347.500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred
581.400,00
73
PREJETE DONACIJE
300,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.188.380,05
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
700.865,00
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev EU
487.515,05
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
19.683.003,40
40
TEKOČI ODHODKI
4.895.190,50
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
781.028,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
115.548,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.729.440,50
403 Plačila domačih obresti
70.200,00
409 Rezerve
193.974,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.885.753,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.534.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
485.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi
2.866.303,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.480.414,90
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.480.414,90
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
421.645,00
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
241.645,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
180.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.738.640,35
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403-404)
–2.672.640,35
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+ 41)
3.045.839,50
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.850.711,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.850.711,00
500 Domače zadolževanje
2.850.711,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
489.706,90
55
ODPLAČILA DOLGA
489.706,90
550 Odplačila domačega dolga
489.706,90
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–377.636,25
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
2.361.004,10
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
2.738.640,35
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2017
881.974,48
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-13/2017
Laško, dne 25. aprila 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost