Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1624. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2017, stran 5118.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 29. redni seji dne 19. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vipava za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2017.
Proračun Občine Vipava za leto 2017 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Realizacija 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.137.439
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.794.113
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.867.395
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.309.881
703 Davki na premoženje 
448.369
704 Domači davki na blago in storitve 
109.145
706 Drugi davki in prispevki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
926.718
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
843.655
711 Takse in pristojbine 
6.558
712 Denarne kazni
5.769
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
45.443
714 Drugi nedavčni prihodki 
25.293
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
3.947
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
3.947
73
PREJETE DONACIJE 
66.633
730 Prejete donacije iz domačih virov 
66.633
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
272.746
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
272.746
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.865.838
40
TEKOČI ODHODKI 
1.351.342
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
225.776
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
51.182
402 Izdatki za blago in storitve 
1.030.474
403 Plačila domačih obresti 
18.910
409 Rezerve 
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.021.013
410 Subvencije
85.771
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.135.156
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
188.977
413 Drugi tekoči domači transferi 
611.109
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.341.155
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.341.155
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
152.328
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por. 
110.118
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
42.210
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
271.601
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
39.449
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
39.449
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev 
39.449
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
39.449
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
168.681
55
ODPLAČILA DOLGA
168.681
550 Odplačila domačega dolga
168.681
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
142.369
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
168.681
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
271.601
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017
9009 Splošni sklad za drugo
2.248.767
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-5/2016-28
Vipava, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Vipava 
mag.Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost