Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1621. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna, stran 5115.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna dne 14. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna 
1. člen 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna. S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev;
– območje sprememb in dopolnitev, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev in njegovih posameznih faz;
– državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.
2. člen 
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN
1.1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN
Občina Dobrna je na občinskem svetu dne 31. 1. 2012 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Dobrna (v nadaljevanju: OPN) in ga 14. 2. 2012 objavila v uradnem glasilu (Uradni list RS, št. 11/12). V času od uveljavitve OPN je Občina Dobrna prejela nove pobude za spremembo namenske rabe prostora, zaradi česar bo potrebo spremeniti grafični del OPN in nekatere dele odloka. Prav tako so bile v tem času sprejete nove splošne smernice nosilcev urejanja prostora, med njimi nekatere drugače opredeljujejo posamezne vsebine, ki so sicer vsebovane v OPN, npr. nove splošne smernice nosilca s področja kmetijstva imajo drugačne opredelitve glede postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov na kmetijskih zemljiščih kot je vsebina OPN. Od uveljavitve OPN dalje so se spremenili tudi nekateri predpisi, zato je potrebno določila OPN z njimi uskladiti.
Ob tem dne 1. 6. 2018 stopi v veljavo nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2). ZUreP-2 odpravlja ločevanje razpršene gradnje in razpršene poselitve in govori o enotni »posamični poselitvi« (torej zemljišča izven ureditvenega območja naselja ali drugega ureditvenega območja, pozidana s posamičnimi stavbami do največ deset stanovanjskih stavb). Skladno z 280. členom ZUreP-2 se kot območje stavbnih zemljišč na posamični poselitvi šteje tudi razpršena gradnja po ZPNačrt, torej tako kot je določena v OPN. Zato je predmet sprememb in dopolnitev OPN tudi proučitev možnosti uskladitve razpršene poselitve in razpršene gradnje v veljavnem OPN s posamično poselitvijo za posamezne primere v občini, in sicer na podlagi možnosti, ki jo v 273. členu daje ZUreP-2. V šestem odstavku navedenega člena je namreč določeno, da se v postopkih priprave OPN, začetih v skladu z ZPNačrt, določeni razpršeni gradnji lahko določajo stavbna zemljišča enako kot površinam razpršene poselitve.
Predmet sprememb in dopolnitev OPN so lahko tudi druge vsebinske uskladitve z zahtevami ZUreP-2 ali njegovimi podzakonskimi akti ter podobno.
Z objavo tega sklepa se poda možnost dajanja pobud tudi ostalim občanom in pravnim osebam, nosilcem urejanja prostora in lokalnim skupnostim ter organizacijam, ki tega še niso storile, in sicer tako, da se po objavi tega sklepa na krajevno običajen način objavi poziv za zbiranje pobud za spremembo namenske rabe prostora oziroma drugih pobud za spremembe in dopolnitve OPN.
1.2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN
Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter podzakonskih predpisov, in sicer po postopku, ki ga določa ta zakon za sprejem OPN. Skladno z 273. členom ZUreP-2 se namreč postopki priprave (sprememb in dopolnitev) OPN, začeti pred začetkom uporabe ZUreP-2 (torej pred 1. 6. 2018) na podlagi ZPNačrt, dokončajo po dosedanjih predpisih (ZPNačrt). Pri tem se strateški del šteje za prostorski plan po ZUreP-2, izvedbeni del pa za občinski prostorski načrt (OPN) po ZUreP-2.
3. člen 
2. Območje sprememb in dopolnitev OPN, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
2.1. Območje sprememb in dopolnitev OPN
Okvirno območje sprememb in dopolnitev OPN je celotno območje Občine Dobrna.
2.2. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN
Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo:
– spremembe in dopolnitve tekstualnega dela (odloka) in grafičnega dela za območje sprememb in dopolnitev OPN
– izdelava prilog k OPN:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
– prikaz stanja prostora 
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 
– povzetek za javnost. 
Kot je navedeno v točki 1.1, se vsebinsko spremembe in dopolnitve OPN nanašajo na:
– nekatere spremembe odloka OPN, in sicer v izvedbenem delu v nekaterih skupnih določbah,
– uskladitev odloka OPN z novimi splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– nove pobude za spremembo namenske rabe prostora, zaradi česar se spreminja grafični del OPN in nekateri deli odloka,
– proučitev možnosti uskladitve razpršene poselitve in razpršene gradnje s posamično poselitvijo za posamezne primere v občini po novem ZUreP-2,
– druge vsebinske uskladitve z zahtevami ZUreP-2 ali njegovimi podzakonskimi akti in podobno.
2.3. Vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve OPN izvedejo
Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo na podlagi ZPNačrt po postopku, kot je predviden za pripravo OPN, pri čemer se posebnih smernic na podlagi 47. člena ZPNačrt ne pridobiva.
4. člen 
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
3.1. Že pridobljene strokovne rešitve
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, ki so bile uporabljene v OPN, in sicer:
– Strokovne podlage za občinski prostorski načrt Občine Dobrna (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, februar 2008, št. proj. 06-09) in
– Urbanistični načrt naselja Dobrna (URBANISTI, d.o.o., Celje, 2008, št. proj. 41-2008).
3.2. Način pridobitve novih strokovnih rešitev
Predvideva se, da poleg strokovnih rešitev iz točke 3.1 tega sklepa, niso predvidene nobene druge strokovne podlage, razen utemeljitev posameznih pobud za spremembo namenske rabe prostora s prilogami (kot so npr. mnenja kmetijske svetovalne službe ipd.) ter prikaz stanja prostora skladno z ZPNačrt.
Pobude za spremembe namenske rabe prostora se bodo analizirale, preučila se bo njihova skladnost s strateškim delom OPN oziroma s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Opravile se bodo preveritve in utemeljitve posameznih pobud v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt.
V postopku sprememb in dopolnitev OPN se predvideva, da izdelava okoljskega poročila (OP) ne bo potrebna, ker tudi za celoten OPN ni bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje, prat tako pa tudi spremembe in dopolnitve OPN ne bodo spreminjale bistvenih vsebin OPN oziroma ne bodo vplivale na varstvene režime.
Če se v postopku sprememb in dopolnitev OPN ugotovi, da je potrebna izdelava drugih strokovnih podlag in/ali OP, se le-te pridobi tekom postopka.
Vse geodetske podlage in druge podatke, ki so potrebne za pripravo OPN, pridobi Občina Dobrna. Potrebni geodetski podatki in geodetske podlage so predvidoma naslednji: digitalni ortofoto načrti merila 5000 (barvni DOF 5), državna topografska karta merila 25000, državna topografska karta merila 50000, podatki zemljiškega katastra, kataster stavb, register prostorskih enot. Potrebni drugi podatki so varstveni režimi in območja varovanj ter podatek dejanske rabe. Vsi podatki se nanašajo na območje Občine Dobrna.
Če se v postopku sprememb in dopolnitev OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi druge podatke, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi tekom postopka.
5. člen 
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
pričetek postopka: sklep o začetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave /maj 2018/
1. faza: izdelava analize pobud za spremembo namenske rabe prostora /90 dni od prejema vseh popolnih pobud z vsemi potrebnimi prilogami/
2. faza: priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN /60 dni od potrditve analize pobud/
3. faza: posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljevanju: MOP) /MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu/
4. faza: občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo prvo mnenje k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev OPN /rok za prvo mnenje je 30 dni; v roku 21 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja tudi sporoči, ali je potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje/
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci in priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN /60 dni od pridobitve vseh 1. mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma od zadnje uskladitve z nosilci urejanja prostora/
6. faza: javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN, priprava stališč do pripomb in predlogov, pisno seznanjanje lastnikov s stališči občine /objava javne razgrnitve 7 dni pred začetkom, trajanje javne razgrnitve 30 dni, priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani javni razgrnitvi/
7. faza: priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN /30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov iz 6. faze/
8. faza: posredovanje predloga sprememb in dopolnitev OPN iz 7. faze te točke na MOP /MOP v 7 dneh od prejema gradiva preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo dostopno na svetovnem spletu/
9. faza: občina pozove nosilce urejanja prostora, da predložijo drugo mnenje k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev OPN /rok za drugo mnenje je 30 dni/
10. faza: uskladitev predloga sprememb in dopolnitev OPN /15 dni od pridobitve vseh mnenj iz 9. faze/
11. faza: sprejem sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu.
6. člen 
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
5.1. Sodelovanje z nosilci v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN
Občina Dobrna pripravi osnutek sprememb in dopolnitev OPN na podlagi splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora skladno s 47. členom ZPNačrt.
Posebnih smernic iz 47. člena ZPNačrt Občina Dobrna ne pridobiva.
Državne in lokalne nosilce urejanja prostora pozove k predložitvi prvih mnenj k načrtovanim ureditvam v osnutku sprememb in dopolnitev OPN (4. faza 4. točke tega sklepa) in k predložitvi drugih mnenj k načrtovanim ureditvam v predlogu sprememb in dopolnitev OPN (9. faza 4. točke).
5.2. Državni nosilci urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN
Državni nosilci so povzeti iz sezama državnih nosilcev urejanja prostora, ki ga vodi MOP in je objavljen na spletnih straneh MOP. V kolikor se ta seznam spremeni, se lahko spremeni tudi nabor državni nosilcev ne glede na določbo tega sklepa. Državni nosilci so sicer naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja za področje razvoja poselitve;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo za področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Zavod za gozdove Slovenije za področje gozdarstva, lovstva in ribištva;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode za področje upravljanja z vodami;
– Zavod RS za varstvo narave za področje ohranjanja narave;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino za področje varstva kulturne dediščine;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko za področje trajnostne mobilnosti;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet za področje pomorskega in zračnega prometa;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo za področje rudarstva;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo za področje energetike;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje za področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko za področje obrambe;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja za področje vojnih in prikritih grobišč;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve za področje blagovnih rezerv.
5.3. Lokalni nosilci urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN
Lokalni nosilci urejanja prostora so naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna;
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2 a, 3000 Celje;
– Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2 a, 3000 Celje;
– Istrabenz plini, d.o.o. Sermin 8 a, 6000 Koper;
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje;
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje;
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v 5. točki, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
7. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Dobrna objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih strani Občine Dobrna: https://www.dobrna.si) in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam: Mestni občini Celje, Mestni občini Velenje, Občini Mislinja, Občini Vitanje, Občini Vojnik in Občini Žalec.
Št. 350-0008/2018-1(1)
Dobrna, dne 14. maja 2018
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost