Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1560. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 4946.

  
Na podlagi 3. točke 135. člena, četrtega odstavka 149. člena, petega odstavka 150. člena ter 205. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL EU L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljevanju Delegirana uredba (EU) 2015/61) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic 
1. člen 
V Sklepu o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15, 42/16 in 68/17; v nadaljevanju sklep) se v prvem odstavku 10. člena beseda "polletno" nadomesti z "letno" ter besedilo "referenčna datuma polletnega" z "referenčni datum letnega".
V drugem odstavku se besedilo "polletnih" nadomesti z "letnih".
2. člen 
15. člen sklepa se črta.
3. člen 
25. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
"25. člen
(splošno) 
Banka posreduje Banki Slovenije obvestila, poročila in druge informacije iz tega sklepa v predpisanih rokih preko sistema B2B v področje Posamezna dejstva in okoliščine (PDO) z uporabo digitalnega potrdila. Poročila z oznako POR, ki so sestavni del tega sklepa, banka posreduje v obliki excelovih datotek. Navodila za pridobitev digitalnega potrdila in posredovanje datotek so natančneje opredeljena s tehničnim navodilom, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije (področje Poročanje).".
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. maja 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost