Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1569. Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki, stran 4959.

  
Na podlagi četrtega odstavka 195. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O 
za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki 
1. člen 
(vsebina navodila) 
S tem navodilom se določajo podrobnejša navodila za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: zahteva), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
2. člen 
(pogoji za vložitev zahteve) 
Za vložitev zahteve v elektronski obliki morajo prosilci:
– imeti dostop do interneta in nameščen brskalnik,
– imeti veljavno kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, dodano v sistemu e-pooblastil na portalu AJPES in
– biti kot uporabniki prijavljeni na spletni portal AJPES.
3. člen 
(način vlaganja zahteve) 
(1) Zahtevo v elektronski obliki lahko vložijo fizične osebe ter zakoniti zastopniki pravne osebe, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme in pogoje iz prejšnjega člena.
(2) Za vložitev zahteve v elektronski obliki lahko zakoniti zastopnik pooblasti drugo fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec). Pooblastilo se izdela v sistemu e-pooblastil na spletnem portalu AJPES. V obrazcu pooblastila označenega z oznako sklopa C – Storitve AJPES, je treba označiti, da gre za področje »RTR – oddajo zahtev za pridobivanje podatkov o imetnikih TR – fizičnih oseb*«. Podrobnejše navodilo za izdelavo e-pooblastil je objavljeno na spletni strani AJPES »https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/ePooblastila_Prirocnik_za_uporabnike.pdf«.
(3) Prosilec lahko zahtevo v elektronski obliki vloži preko spletne aplikacije AJPES, z vnosom zahtevanih podatkov in z možnostjo uvoza zahtevanih podatkov iz svojih aplikacij v XML strukturi.
4. člen 
(podatki za izpolnitev zahteve in listine za izkazovanje pravnega interesa ter posredovanje podatkov) 
(1) Prosilec izpolni zahtevo v elektronski obliki z naslednjimi podatki:
1. s podatki o prosilcu:
a) ime in priimek, če je prosilec fizična oseba,
b) matična številka, če je prosilec poslovni subjekt,
c) naslov,
d) naslov varnega elektronskega predala, če ga prosilec ima,
e) podatke, potrebne za odločitev o plačilu nadomestila za opravljeno storitev,
2. s podatki o fizični osebi, imetniku transakcijskih računov, po katerih se poizveduje
a) ime in priimek,
b) davčna številka,
3. z opredelitvijo namena vlaganja zahteve, pravne podlage in pravnega interesa.
(2) Listine, s katerimi prosilec izkazuje pravni interes in namen pridobivanja osebnih podatkov iz RTR, se vnesejo v spletno aplikacijo kot priloga k zahtevi. Priloge so lahko v formatu pdf ali tif. Priporočeno je skeniranje v razločljivosti 200dpi, črno-belo ali sivinsko, velikost posamezne datoteke pa do 10 MB.
(3) Če prosilec zahteva pridobitev osebnih podatkov iz RTR za več imetnikov transakcijskih računov, v spletnem obrazcu navede podatke v skladu z 2. in 3. točko prvega odstavka tega člena za več imetnikov transakcijskih računov. Podatki o imetnikih transakcijskih računov se lahko uvozijo v obliki XML datotek. Podatkom vsakega imetnika prosilec priloži kopijo listine, s katero izkazuje pravni interes in namen pridobivanja podatkov iz RTR, kot prilogo iz drugega odstavka tega člena.
(4) AJPES posreduje zahtevane osebne podatke iz RTR na področje spletnega portala AJPES, do katerega lahko prosilec dostopa kot prijavljeni uporabnik.
5. člen 
(uveljavitev navodila) 
(1) Z dnem, ko začne veljati to navodilo, se preneha uporabljatiNavodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki (Uradni list RS, št. 49/10 in 7/18 – ZPlaSSIED).
(2) To navodilo začne veljati 1. julija 2018.
Št. 007-26/2018
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
EVA 2018-1611-0023
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica Sveta AJPES 

AAA Zlata odličnost