Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1577. Sklep o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja ob »Železnem mostu« na Kozini, stran 4966.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018 sprejela
S K L E P 
o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja ob »Železnem mostu« na Kozini 
1. Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja ob »Železnem mostu« na Kozini (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Z OPPN se bo celovito uredilo območje ob »železnem mostu« na Kozini. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano območje nahaja na ureditvenem območju z oznako PC (površine ceste) in del na območju z oznako ZD (druge zelene površine). Območje je označeno z oznako HK-95, HK-80 in HK-81.
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom »Železni most« se predvidi ureditve kamionskega terminala, parkirišč, poligona varne vožnje in ostale javne površine.
S podrobnim prostorskim načrtom se urejajo tudi ceste in ostala gospodarska javna infrastruktura.
3. Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN predstavljajo:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18)
– Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Kozina–Klanec (Uradni list RS, št. 48/98).
4. Območje obravnave 
Območje se nahaja na južni strani naselja Kozina, ki ga na zahodu in jugu omejuje območje avtoceste, na vzhodu železniška proga in na severu naselje Kozina.
Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel št. 2969/37, 2980/1, 2980/27, 2969/26, 2999/1, 2999/2, 2969/23, 2990, 3011, 3000, 2997, 3006, 3015, 3004/1, 3003/1, 3023/2, 3028/6, 3042, 2502/5, 3057/2, 3058/2, 3057/1, 3009, 3028/1, 3008/1, 2023/3, 3029vse k.o. 2560-Hrpelje. V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag. Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov.
Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo OPPN-ja.
6. Roki za pripravo OPPN 
Postopek priprave OPPN poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). V postopku priprave je rok za predložitev smernic in mnenj 30 dni, prav tako traja javna razgrnitev 30 dni.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
7. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Soče, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, Nova Gorica
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, Nova Gorica
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, Celje
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
– vodooskrba:
Kraški vodovod Sežana d.o.o, Bazoviška cesta 6, Sežana
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d., Partizanska cesta 2, Sežana
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– distribucija energije:
Elektro Primorska, Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Občina Hrpelje - Kozina, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor.
Pripravo OPPN financira Občina Hrpelje - Kozina, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 350-16/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost