Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1454. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1455. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1456. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1457. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1458. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1459. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
1460. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

MINISTRSTVA

1461. Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva
1462. Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine
1463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah
1464. Pravilnik o spremembah Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji
1465. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«
1466. Sklep o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah
1467. Odredba o določitvi datuma, od katerega je mogoče vročanje prek informacijskega sistema sodstva neposredno na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva
1468. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2017

USTAVNO SODIŠČE

1469. Odločba o ugotovitvi, da je bil 20. člen Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije v neskladju z Ustavo in razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1470. Sklep o zavrženju ustavnih pritožb in pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku

BANKA SLOVENIJE

1471. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1472. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah
1473. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1474. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Nove univerze

OBČINE

Bovec

1475. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2018
1476. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem

Braslovče

1477. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Vrečar)

Brezovica

1478. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2017
1479. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črenšovci

1480. Sklep o začetku postopka priprave (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (SD OPN ČR 2)

Dobrna

1481. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2018
1482. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
1483. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (do 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh

Dolenjske Toplice

1484. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
1485. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Dolenjske Toplice

Dravograd

1486. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2017
1487. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
1488. Odlok o pokopališkem redu v Občini Dravograd

Ivančna Gorica

1489. Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2018
1490. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za rušitev propadajočega objekta na nepremičnini, št. 332/3, k.o. Temenica, ki ogroža promet, sosednje objekte, okolje in varnost ljudi

Jesenice

1491. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1

Kamnik

1492. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2017
1493. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva
1494. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Kočevje

1495. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Kranj

1496. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Mestni občini Kranj
1497. Dopolnitev Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

Krško

1498. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (SDUN) za naselje Senovo (del UE 4 in UE 5)

Litija

1499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Litija

Ljubno

1500. Odlok o priznanjih Občine Ljubno

Log-Dragomer

1501. Obvezna razlaga desete alineje 19. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

Medvode

1502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode

Mirna Peč

1503. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017
1504. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1505. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave 2. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mirna Peč – SD OPN 2

Moravske Toplice

1506. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017
1507. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Podčetrtek

1508. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek
1509. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek
1510. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek
1511. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017
1512. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote

Postojna

1513. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 9

Rečica ob Savinji

1514. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2017
1515. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji

Rogašovci

1516. Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema

Sežana

1517. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2017
1518. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2018
1519. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Sežana
1520. Odlok o koncesiji za urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin v Občini Sežana
1521. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sežana
1522. Pravilnik o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana

Slovenj Gradec

1523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec

Šempeter-Vrtojba

1524. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba
1525. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1526. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
1527. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2018

Šmarje pri Jelšah

1528. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018
1529. Pravilnik o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1530. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Tišina

1531. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2017
1532. Odlok o pokopališkem redu v Občini Tišina
1533. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina
1534. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1535. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
1536. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
1537. Sklep o odpisu terjatev do kupcev

Turnišče

1538. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče

Velike Lašče

1539. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018 - I

Zagorje ob Savi

1540. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev kolesarske steze Zagorje–Orehovica

Žalec

1541. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd III

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti