Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1483. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (do 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, stran 4821.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 23. redni seji dne 19. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh
1. člen 
V 1. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh (Uradni list RS, št. 29/17) se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembe in dopolnitve OPPN pa je izdelalo podjetje Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, pod številko projekta 134-2016-dopolnitev.«.
2. člen 
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela OPPN obsegajo naslednji načrt:
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''.«.
3. člen 
V 7. členu se pod točko tri (3) Stavbe – Skupni pogoji, črta stavek »Kota pritličja naj sledi koti dovozne ceste, pri čemer je možno nadvišanje ali znižanje do največ 0,20 m« in se nadomesti z novim, ki se glasi: »Kota kleti, pritličja ali nadstropja, odvisno od funkcionalne zasnove stavb naj okvirno sledi koti dovozne ceste oziroma koti parkirišč.«.
4. člen 
V 7. členu se pod točko tri (3) Stavbe – EU/1, na koncu tretjega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »oziroma pritličje, nadstropje in mansarda.«.
5. člen 
V 7. členu se pod točko tri (3) Stavbe – EU/1, na koncu šestega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer je dopustna gradnja najnižje etaže izven teh gabaritov tudi pod območji parkirišč in ute ter gradnja balkonov in teras izven okvirnih gabaritov stavb«.
6. člen 
V 7. členu se pod točko tri (3) Stavbe – EU/2, za petim stavkom dodajo novi stavki, ki se glasijo: »Izven teh gabaritov je pod skrajnimi tremi južnimi objekti, dvema apartmajskima hišama in wellness hišo, dopustna gradnja kleti na način, da se izgradi enotna klet, ki stavbe v kletnem delu povezuje, v zgornjih etažah pa morajo gabariti ostati v okvirnih predpisanih dimenzijah in ločeni. V tem primeru se takšna gradnja šteje za enovit objekt. Med stavbami v pritličnem delu je dovoljena umestitev zgolj manjšega skupnega vetrolova, ki pa mora biti čim bolj transparenten tako, da stavbe ostajajo vizualno ločene.«.
7. člen 
V 7. členu se pod točko štiri (4) Zunanja ureditev – Skupni pogoji, na koncu četrtega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali ozelenjenimi opornimi zidovi«.
8. člen 
V 7. členu se pod točko štiri (4) Zunanja ureditev – EU/2, zadnji stavek črta in se nadomesti z naslednjim: »Brežina pod wellness objektom in apartmaji naj se po gradnji povrne v sonaravno zeleno brežino, ki je lahko zatravljena in ozelenjena s pokrovnicami in trajnicami.«.
9. člen 
V 8. členu se pod točko dve (2) Mirujoči promet, zadnji stavek črta.
10. člen 
V 27. členu se drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita: »Znotraj enote EU/1 je določenih skupaj 8 parcel, namenjenih gradnji. Od tega jih je 7 namenjenih gradnji enostanovanjskih stavb in 1 gradnji nove napajalne ceste.«.
11. člen 
V 29. členu se na koncu točke ena doda nov stavek, ki se glasi: »Dovoljena je umestitev tudi plinovodnega omrežja pod pogoji upravljavca ter na način, da je tehnična rešitev in umestitev v prostor usklajena z ostalimi upravljavci gospodarske infrastrukture«.
12. člen 
V 29. členu se na koncu doda nov peti (5) odstavek, ki se glasi: »Tlorisne dimenzije in lege stavb ter nezahtevnih in enostavnih objektov vključno s pešpotmi in stopnicami so lahko tudi drugačne, vendar je potrebno upoštevati gradbene linije in faktorje izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, ki jih stavba skupaj z nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ne sme presegati:
Fi (faktor izrabe) = 1,2
Fz (faktor zazidanosti) = 0,4.
KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
Grafični načrt 4: »Zazidalna situacija« iz tretjega odstavka 2. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh (Uradni list RS, št. 29/17) se nadomesti z novim grafičnim načrtom iz 2. člena tega odloka.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2016-44(1)
Dobrna, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.