Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1460. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, stran 4776.

  
Za izvrševanje prvega odstavka 314. člena in prvega odstavka 315. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 
1. člen 
V Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 97/15) se v prvem odstavku 2. člena točki c) in e) spremenita tako, da se glasita:
»c) »lastnik naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije« (v nadaljnjem besedilu: lastnik naprave) je gospodinjski ali mali poslovni odjemalec, ki je lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo, in na katere notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo je priključena naprava za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ali druga oseba, ki ima z lastnikom merilnega mesta ali lastniki merilnih mest v večstanovanjski stavbi sklenjeno pogodbo o medsebojnih razmerjih pri dobavi električne energije iz naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije;
e) »naprava za samooskrbo« je naprava, ki proizvaja električno energijo z izrabo sončne, vetrne ali vodne energije, in naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki kot primarni vir uporablja obnovljive vire energije in je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe;«.
Za točko e) se doda nova točka f), ki se glasi:
»f) »navidezna moč (S)« je vektorska vsota delovne (P) in jalove (Q) moči;«.
Dosedanja točka f) postane točka g).
Na koncu dosedanje točke g), ki postane točka h), se podpičje nadomesti s piko.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »sonce, veter in voda« nadomesti z besedilom »sonce, veter, voda in geotermalna energija«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Največja navidezna moč, ki je lahko oddana v omrežje prek merilnega mesta, na katerega notranjo inštalacijo stavbe je priključena naprava za samooskrbo, je 11 kVA.«.
3. člen 
6. člen se črta.
4. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Distribucijski operater do 31. januarja tekočega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za energijo, operaterju trga in Agenciji za energijo letno poročilo o izvajanju ukrepa samooskrbe za obdobje od 1. januarja do 31. decembra preteklega koledarskega leta. Poročilo mora vsebovati najmanj podatke o identifikacijski številki prevzemno-predajnega mesta, datumu priklopa naprave za samooskrbo, nazivni moči naprave za samooskrbo, vrsti energenta, poštni številki lokacije naprave za samooskrbo, skupini odjemalca, številu prejetih vlog za izdajo soglasja oziroma spremembo soglasja za priključitev ter o nazivni moči in vrsti energenta za naprave za samooskrbo, ki še niso priključene.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena distribucijski operater sporoči ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o številu priklopov novih in obstoječih naprav za samooskrbo, številu vlog in pozitivno izdanih soglasij za priključitev, ločeno po tehnologijah in vrsti odjemalca, najpozneje v 14 dneh po prejemu takšne zahteve ministrstva, pristojnega za energijo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Distribucijski operater uskladi Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 41/11 in 17/14 – EZ-1) s to uredbo v štirih mesecih od uveljavitve te uredbe.
6. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-16/2018
Ljubljana, dne 10. maja 2018
EVA 2016-2430-0100
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti