Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1400. Zakon o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H)
1401. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZPVZRZECEP)
1402. Zakon o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-D)
1403. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-A)
1404. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B)
1405. Zakon o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-B)
1406. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F)
1407. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1B)
1408. Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-C)
1409. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-H)
1410. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B)
1411. Zakon o dopolnitvah Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1412. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
1413. Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik–Visoko
1414. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač

Sklepi

1415. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka

MINISTRSTVA

1416. Pravilnik o opravljanju overitev listin v mednarodnem prometu
1417. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah

BANKA SLOVENIJE

1418. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev

OBČINE

Borovnica

1419. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2017
1420. Pravilnik in merila za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini Borovnica
1421. Pravilnik in merila za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica
1422. Sklep o cenah storitev javne službe pokopališke dejavnosti za pokopališče v Borovnici

Dobrepolje

1423. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017
1424. Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Dobrepolje
1425. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
1426. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

Dravograd

1427. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd

Ig

1428. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig
1429. Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig
1430. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig

Ivančna Gorica

1452. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018

Kranj

1431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj

Lendava

1432. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava
1433. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava
1434. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava
1435. Sklep o sprejemu predloga novih cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

Murska Sobota

1453. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017

Piran

1436. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Piran
1437. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (uradno prečiščeno besedilo)
1438. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran
1439. Sklep o imenovanju namestnice članice Občinske volilne komisije

Ribnica

1440. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2018
1441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020
1442. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Ribnica

Rogašovci

1443. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017

Slovenska Bistrica

1444. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2017
1445. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad
1446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
1447. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Slovenska Bistrica
1448. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica
1449. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica

Žiri

1450. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pustotnik

Žirovnica

1451. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2018

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti