Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1430. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig, stran 4717.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je občinski svet na 27. seji Občine Ig z dne 18. 4. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig 
1. člen 
Pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in sofinanciranje mladinskih in otroških programov, ki so javnega pomena in vključujejo otroke in mlade Občine Ig.
2. člen 
Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine Ig imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zasebnega zavoda ali druge neprofitne organizacije;
– da imajo sedež v Občini Ig in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje mlade in otroke Občine Ig;
– da imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje.
3. člen 
Občina skladno z določbami tega pravilnika sofinancira programe za mlade in otroke:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– preventivno delo z otroki in mladimi;
– oblikovanje ustreznih socialnih veščin, interesov, sposobnosti;
– usposabljanje za pridobivanje veščin življenja v naravi.
4. člen 
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje določi občinski svet z vsakoletnim proračunom občine.
5. člen 
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s katerim župan imenuje tričlansko komisijo, ki je pooblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in vrednotenje prispelih vlog v skladu s pogoji in merili, določenim s tem pravilnikom.
6. člen 
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Ig.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– višino namenskih sredstev;
– določitev obdobja za sofinanciranje;
– merila za razdelitev sredstev;
– določitev vsebine in načina prijave;
– rok za prijavo;
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa;
– kontakt na strani občinske uprave za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
7. člen 
Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija in preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Komisija lahko posameznega prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Vlagatelji morajo vloge dopolniti najkasneje v roku 8 dni od prejema poziva.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju vloge, v skladu z merili.
Vlagatelji so s sklepom obveščeni o dodelitvi sredstev, in sicer v roku opredeljenem v razpisu.
Na sklep je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Po dokončnosti sklepa se s prijaviteljem sklene pogodba.
8. člen 
Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po merilih, ki jih določa ta pravilnik.
Program
Prijavitelj pridobi točke glede na število udeležencev iz Občine Ig, glede na ustaljenost programa, kakovost programa, število ur oziroma trajanje programa, stroške programa.
Merila za točkovanje:
1. Število udeležencev iz Občine Ig
Število točk
0–5
5 točk
6–10
10 točk
11–20
20 točk
Nad 21
25 točk
2.Ustaljenost programa
Število točk
Program se izvaja od 0–2 let
3 točke
Program se izvaja od 3–5 let
8 točk
Program se izvaja 6–10 let
12 točk
Program se izvaja na 10 let
15 točk
3. Kakovost programa
Število točk
Kakovost programa
0–40 točk
4. Število ur programa
Število točk
Do 15 ur
15 točk
16–30 ur
20 točk
Nad 30 ur
25 točk
5. Stroški programa
Število točk
Do 200 eur
10 točk
201–600 eur
20 točk
Nad 600
30 točk
9. člen
Vlagatelji so dolžni predložiti poročilo o programu po končanem programu oziroma najkasneje do 30. 11. za tekoče leto.
10. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Občine Ig oziroma Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 690-0001/2018
Ig, dne 18. aprila 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti