Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1434. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava, stran 4719.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 20. /redni/ seji dne 12. 4. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava 
1. člen 
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov občine Lendava (Uradni list RS, št. 106/10 in 2/13), se spremeni 1. člen, ki sedaj glasi:
»S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Lendava, članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Lendava, kakor tudi osnove in merila za izplačilo sejnin in stroškov za prihod na sejo člana sveta zavoda.«
2. člen 
Doda se novi 13.a člen, ki glasi:
»13.a člen 
Član sveta javnega zavoda je upravičen do sejnine in stroškov prihoda na sejo v skladu z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.«
3. člen 
Doda se novi 13.b člen, ki glasi:
»13.b člen 
Izplačilo sejnin in stroškov prihoda na sejo javni zavod uredi s svojim aktom.«
4. člen 
3. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov občine Lendava (Uradni list RS, št. 2/13) preneha veljati in velja 9. in 11. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov občine Lendava (Uradni list RS, št. 106/10).
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03503-0001/2010-13
Lendava, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost