Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

Št. 093-09/2018/24 Ob-2138/18, Stran 1089
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:
Sklop A:
– trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;
Sklop B:
– trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa. Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za oba sklopa enako.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je subvencioniranje predvidoma 100 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. V okviru javnega razpisa se predvideva:
Sklop A:
– Subvencioniranje predvidoma 80 trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah;
V Sloveniji je bilo marca 2018 registriranih skoraj 27.700 nevladnih organizacij, od tega skoraj 24.100 društev, 3.300 zasebnih zavodov ter 260 ustanov. Po podatkih za leto 2016 so skupaj zaposlovale skoraj 7.600 oseb, kar predstavlja zgolj 0,82 % vseh aktivnih prebivalcev, medtem ko ta delež v državah EU znaša 5,42 %. Glede na omenjena dejstva želi ministrstvo v okviru javnega razpisa s subvencioniranjem trajnostno naravnanih delovnih mest (npr. na področju organizacijskega razvoja organizacije, fundraisinga/zbiranja sredstev, (digitalnega) marketinga, komuniciranja, socialnih inovacij ipd.) omogočiti razvoj in okrepiti profesionalizacijo nevladnega sektorja, da bo lahko razvijal dejavnosti in storitve, ki bodo omogočile trajnost in stabilnost nevladnih organizacij ter inovacijski in razvojni potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.
Sklop B:
– Subvencioniranje predvidoma 20 trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah;
Analiza podatkov danih s strani prostovoljskih organizacij ki so, skladno z Zakonom o prostovoljstvu, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom kaže, da je bilo v letu 2016 v Sloveniji 1.307 prostovoljskih organizacij, v okviru katerih je delovalo 303.210 prostovoljcev, ki so opravljali kar 10.605.418 ur prostovoljskega dela. Prostovoljstvo prispeva k večji solidarnosti, povezovanju in vključenosti, spodbujanju aktivnega prebivalstva, blaženju socialnih stisk ter omogoča lažje soočanje z aktualnimi družbenimi izzivi tako v lokalni skupnosti, kot na nacionalni ravni ali v mednarodnem prostoru.
Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev na posameznih vsebinskih področjih ali različnih geografskih območjih ter tako prispeval k razvoju in profesionalizaciji prostovoljstva ter kreiranju novih programov v okolju oziroma skupnosti.
4. Cilj javnega razpisa
Projekti, ki bodo v okviru javnega razpisa sofinancirani, bodo morali prispevati k doseganju naslednjih ciljev javnega razpisa:
– Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
– Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
– Profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
– Kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
– Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
– Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
5. Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa se razlikuje glede na sklop, in sicer:
Sklop A: nevladne organizacije v vseh fazah razvoja,
Sklop B: prostovoljske organizacije v vseh fazah razvoja.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu s projektnimi partnerji, pri čemer lahko projektno partnerstvo sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet projektnih partnerjev). V kolikor se na javni razpis prijavi projektno partnerstvo, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec projekta.
V primeru izbora projektnega partnerstva na javnem razpisu Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisan partnerski sporazum, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma). V partnerskem sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z vsemi projektnimi partnerji, so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva pri izvedbi izbranega projekta.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu – tj. ali sklopu A ali na sklopu B. V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda le 1 vlogo, lahko pa kot projektni partner nastopa v več vlogah na obeh sklopih, v kolikor za to izpolnjuje pogoje, vendar v nobenem primeru ne more zaprositi za sofinanciranje več kot dveh delovnih mest.
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev mora prijavitelj podpisati izjavo (za sklop A: Obrazec št. 4 A ter za sklop B: Obrazec št. 4 B), v primeru projektnega partnerstva pa mora izjavo podpisati tudi vsak projektni partner (za sklop A: Obrazec št. 5 A ter za sklop B: Obrazec št. 5 B), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Dokazila in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, v poglavju 6.1 za sklop A ter v poglavju 6.2 za sklop B.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak prijavitelj/projektni partner navedena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila, dokazila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. V primeru, da le-ta ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu, bo strokovna komisija vloge takih prijaviteljev zavrnila.
Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o sofinanciranju projekta ne bo podpisala, sklep o izboru projekta pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
6.1 Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji za sklop A
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop A, mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
4. je imel v letu 2017 najmanj 20.000 EUR prihodka,
5. ima na dan prijave na javni razpis zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas oziroma se dopušča tudi delna zaposlitev več oseb za kvoto ene zaposlitve za polni delovni čas, vendar največ dve osebi,
6. ima sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta,
7. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis,
8. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
9. da za iste že povrnjene upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
V primeru projektnega partnerstva morajo vsak projektni partner, ki se prijavlja na sklop A, na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 6 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
4. ima sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta,
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na dodatni javni razpis,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. da za iste že povrnjene upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
6.2 Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji za sklop B
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop B, mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je prostovoljska organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v prvem odstavku 9. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15),
2. je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
4. je imel v letu 2017 najmanj 20.000 EUR prihodka,
5. ima na dan prijave na javni razpis zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas, oziroma se dopušča tudi delna zaposlitev več oseb za kvoto ene zaposlitve za polni delovni čas, vendar največ dve osebi,
6. ima sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta,
7. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na dodatni javni razpis,
8. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
9. da za iste že povrnjene upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
V primeru projektnega partnerstva morajo vsak projektni partner, ki se prijavlja na sklop B, na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je prostovoljska organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v prvem odstavku 9. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15),
2. je najmanj 6 mesecev vpisan v Poslovni register RS,
3. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
4. ima sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta,
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na dodatni javni razpis,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. da za iste že povrnjene upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
6.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. V okviru prijavljenega projekta lahko prijavitelj, ali v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, zaprosi za sofinanciranje oziroma subvencioniranje največ dveh delovnih mest in ne več kot skupaj šest delovnih mest za posamezen projekt, v primeru projektnega partnerstva.
2. Oseba, ki bo zaposlena na subvencioniranem delovnem mestu, mora izpolnjevati naslednji pogoj glede izobrazbe ali delovnih izkušenj:
– zaključena vsaj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) ali
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju ali na področju dela, ki ga bo opravljala v okviru prijavljenega projekta.
3. V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj, ali v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, z osebami, ki bodo zaposlene na subvencioniranih delovnih mestih, skleniti pogodbo o zaposlitvi za neprekinjeno obdobje najmanj 15 mesecev za polni delovni čas (praviloma za 40 ur na teden razen, če je osebi z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega).
4. V primeru, da zaposlena oseba na delovnem mestu, za katerega je prijavitelj ali projektni partner prejel subvencijo, predčasno preneha delovno razmerje, je prijavitelj ali projektni partner, dolžan zagotoviti njeno nadomestitev z osebo, ki izpolnjuje zahtevane pogoje glede stopnje izobrazbe ali delovnih izkušenj.
6.4 Sodelovanje s pridruženi partnerji
V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na njihov status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko npr. občine, podjetja, združenja, regionalne razvojne agencije, ministrstva, nevladne organizacije, socialna podjetja, izobraževalne in kulturne institucije ali drugi pravni subjekti, za katere prijavitelj ne bo uveljavljal stroškov v okviru prijavljenega projekta, lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo in vlogo pripomorejo k uspešnejši izvedbi prijavljenega projekta.
Sodelovanje pridruženih partnerjev v projektu je zaželeno in bo pri ocenjevanju prijavljenih projektov upoštevano. V okviru projekta lahko sodeluje več pridruženih partnerjev (dokazilo: Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem).
7. Financiranje
7.1 Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Ministrstvo bo za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa predvidoma namenilo:
leto 2018
SKLOP A
1.600.000 EUR
SKLOP B
400.000 EUR
SKUPAJ
2.000.000 EUR
V primeru neporabljenih sredstev na posameznem sklopu javnega razpisa, se sredstva lahko prenesejo na drug sklop.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis nima zagotovljenih sredstev v proračunu.
7.2 Višina zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt, ne glede na sklop javnega razpisa, sofinanciralo v višini največ 120.000 EUR oziroma na posamezni pravni subjekt (tj. za prijavitelja ali za posameznega projektnega partnerja) največ 40.000 EUR.
8. Upravičeni stroški izvedbe projekta
8.1 Upravičeni stroški
V okviru javnega razpisa so upravičeni stroški tisti, ki:
– so neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega projekta in predvideni v vlogi na javni razpis;
– so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta;
– nastanejo upravičencu ali v primeru projektnega partnerstva pri projektnem partnerju.
Upravičena stroška tega javnega razpisa sta:
1. sklop A:
– subvencija delovnega mesta v nevladni organizaciji v višini 20.000 EUR
2. sklop B:
– subvencija delovnega mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v višini 20.000 EUR
Subvencija delovnega mesta na sklopu A in subvencija delovnega mesta na sklopu B sta upravičen strošek pod naslednjimi pogoji:
1. če je pogodba o zaposlitvi osebe na subvencioniranem delovnem mestu sklenjena najkasneje do 1. 10. 2018 in ne prej kot z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju;
2. če je pogodba o zaposlitvi osebe na subvencioniranem delovnem mestu sklenjena za neprekinjeno obdobje najmanj petnajst mesecev za polni delovni čas, praviloma za 40 ur na teden razen, če je osebi z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega. V primeru zaposlitve take osebe se subvencija prizna v sorazmerni višini;
3. če je pogodba o zaposlitvi sklenjena z osebo, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje izobrazbe ali delovnih izkušenj, ki so podrobneje določeni v točki 2 poglavja 6.3. tega javnega razpisa;
4. stroški dela, ki jih sestavljajo bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki, ki ne vključujejo povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) ter regresa, morajo v obdobju 12 mesecev znašati najmanj 17.500 EUR.
Prijavitelju se subvencija delovnega mesta na sklopu A in subvencija delovnega mesta na sklopu B v celoti izplača v letu 2018 na podlagi popolnega in pravilnega zahtevka za izplačilo.
Dokazila za uveljavljanje upravičenega stroška subvencije delovnega mesta na sklopu A in subvencije delovnega mesta na sklopu B so podrobneje določena v poglavju 8.1 razpisne dokumentacije ter navodilih ministrstva.
8.2 Neupravičeni stroški
Vsi ostali stroški, ki niso navedeni v poglavju 8.1 tega javnega razpisa so neupravičeni in jih nosi upravičenec ali, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner sam.
9. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni razpis je proračunsko leto 2018.
Pogodbe o zaposlitvi oseb na subvencioniranem delovnem mestu, ki so pogoj za izplačilo subvencij na sklopu A in sklopu B, morajo biti sklenjene najkasneje do 1. 10. 2018 in ne pred datumom podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo plačalo najkasneje do 31. 12. 2018 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.
10. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo, na podlagi Poslovnika o delu komisije za izvedbo javnega razpisa, vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 45 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 18. 6. 2018.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse, za posamezen sklop javnega razpisa zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki za oba sklopa javnega razpisa posredovati tudi izpolnjene spodaj navedene obrazce:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih,
– Obrazec št. 2: Prijavnica,
– Obrazec št. 3: Finančni načrt.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21 (glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Vlogo je potrebno poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 3: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj ali v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavju 6 in 13 tega javnega razpisa.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na zgoraj navedeni naslov do vključno 18. 6. 2018, najkasneje do 12. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka, ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe, v primeru dostave kurirske službe. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
10.2 Število predloženih projektov
Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu – tj. ali sklopu A ali na sklopu B. V kolikor bo posamezni prijavitelj kandidiral na obeh sklopih javnega razpisa, se bo upoštevala tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, vse ostale vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda le eno vlogo, lahko pa kot projektni partner nastopa v več vlogah na obeh sklopih, v kolikor za to izpolnjuje pogoje. V kolikor bo prijavitelj v okviru istega sklopa predložil več vlog za sofinanciranje bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, vse nadaljnje vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene prijavitelju.
10.3 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana in bo javno. O točnem datumu in lokaciji odpiranja bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
V primeru velikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
11. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki za posamezen sklop javnega razpisa ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev.
Prijavitelj mora vlogi za sklop A priložiti v celoti izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene v poglavju 17.2.1 tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora vlogi za sklop B priložiti v celoti izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene v poglavju 17.2.2 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj vlogi na obeh sklopih javnega razpisa ne bo priložil Obrazca št. 2: Prijavnica, ter Obrazca št. 3: Finančni načrt, strokovna komisija prijavitelja ne bo pozvala k dopolnitvi vlog, temveč bo vlogo zavrgla.
Če prijavitelj, ali v primeru projektnega partnerstva, projektni partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 8: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
12. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolne vloge.
V primeru da prijavitelj, in v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in 13 tega javnega razpisa. Končno oceno vloge bo predstavljalo povprečje podeljenih posameznih ocen ocenjevalcev.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala za vsak posamezen sklop javnega razpisa svoj predlog prejemnikov sredstev oziroma svojo listo projektov za sofinanciranje.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, ki znaša za oba sklopa 50 točk.
V kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva na posameznem sklopu, bodo imeli prednost projekti z višjim številom doseženih točk.
V primeru, da več prijaviteljev na posameznem sklopu doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, bo prednost pri izboru na obeh sklopih javnega razpisa imela vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilu 2.3, 5.1 in 1.3, in sicer v tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo izbrana tista vloga, ki bo na ministrstvo prispela kot prva.
Prav tako lahko strokovna komisija preostanek sredstev znotraj posameznega sklopa podeli naslednjemu na lestvici, ob pogoju, da je dosegel minimalni kakovostni kriterij, tudi če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev in v kolikor se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranega projekta.
V kolikor skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, na posameznem sklopu ne bo dosegla razpoložljivih sredstev, se lahko ostanek sredstev prerazporedi na drug sklop oziroma lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen, če tudi na drugem sklopu ni zadostnega števila projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko znotraj istega sklopa javnega razpisa izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da doseže minimalni kakovostni kriterij določen za posamezni sklop javnega razpisa.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini projekta. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
13. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Strokovna komisija bo pri podeljevanju točk upoštevala naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji ni določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO
največje št. točk
1. Ustreznost projekta
24 točk
2. Izvedljivost projekta
16 točk
3. Usposobljenost za izvedbo projekta
16 točk
4. Zagotavljanje trajnosti
16 točk
SKUPAJ
72 točk
Podrobnejša razdelitev posameznih meril je določena v poglavju 13 razpisne dokumentacije.
Največje skupno možno število doseženih točk na obeh sklopih javnega razpisa je 72 točk.
V predlog za sofinanciranje se bodo na obeh sklopih javnega razpisa lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 50 točk.
14. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
15. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
16. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/ ali osebno na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, pri Urški Kavčič.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva« (za Urško Kavčič).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/. Vprašanja je možno posredovati do 12. 6. 2018, zadnji odgovori bodo objavljeni do 14. 6. 2018. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se za vsak posamezen sklop javnega razpisa nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Spodaj navedeni prijavni obrazci in priloge so ločeni glede na sklop prijave na javni razpis, pri čemer je to posebej označeno na posameznem obrazcu (A, B). Kjer to ni posebej označeno, so obrazci oziroma priloge za oba sklopa javnega razpisa enaki.
17.2.1 Sklop A
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4 A: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5 A: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (le v primeru projektnega partnerstva)
– Obrazec št. 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave RS
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma (le v primeru projektnega partnerstva; ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 3: Označba vloge
– Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem (če je relevantno; in sicer je potrebno Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem priložiti k vlogi na javni razpis za vsakega pridruženega partnerja posebej)
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji ter v primeru projektnega partnerstva projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 5: Kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami
– Priloga št. 6: Kopija podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1. 2017–31. 12. 2017 (samo za prijavitelja)
– Priloga št. 7: CD/DVD/USB z izpolnjenim Obrazcem št. 1, Obrazcem št. 2 in Obrazcem št. 3
– Priloga št. 8: Izjava o neposlovanju z žigom (če je relevantno)
17.2.2 Sklop B
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4 B: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5 B: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (le v primeru projektnega partnerstva)
– Obrazec št. 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave RS
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma (le v primeru projektnega partnerstva; ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 3: Označba vloge
– Priloga št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem (če je relevantno; in sicer je potrebno Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem priložiti k vlogi na javni razpis za vsakega pridruženega partnerja posebej)
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji ter v primeru projektnega partnerstva projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 6: Kopija podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1. 2017–31. 12. 2017 (samo za prijavitelja)
– Priloga št. 7: CD/DVD/USB z izpolnjenim Obrazcem št. 1, Obrazcem št. 2 in Obrazcem št. 3
– Priloga št. 8: Izjava o neposlovanju z žigom (če je relevantno).
Ministrstvo za javno upravo