Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1429. Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig, stran 4716.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je občinski svet na 27. seji Občine Ig sprejel z dne 18. 4. 2018
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig 
1. člen 
Predmet pravilnika je dodelitev sredstev za sofinanciranje društva/ev upokojencev in njihovih programov, ki so javnega pomena in vključujejo občane Občine Ig.
2. člen 
Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine Ig ima/jo društvo/va upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima sedež v Občini Ig;
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih;
– da društvo deluje najmanj eno leto;
– da ima urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
– da imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje društva.
3. člen 
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje društva/ev upokojencev določi občinski svet z vsakoletnim proračunom občine.
4. člen 
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s katerim župan imenuje tričlansko komisijo, ki je pooblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in vrednotenje prispelih vlog v skladu s pogoji in merili, določenim s tem pravilnikom.
5. člen 
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Ig.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– višino namenskih sredstev;
– določitev obdobja za sofinanciranje;
– merila za razdelitev sredstev;
– določitev vsebine in načina prijave;
– rok za prijavo;
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa;
– kontakt na strani občinske uprave za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
6. člen 
Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija in v skladu z 2. členom Pravilnika preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Komisija lahko posamezno društvo pozove k dopolnitvi vloge. Vlagatelji morajo vloge dopolniti najkasneje v roku 8 dni od prejema poziva.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju vloge, v skladu z merili.
Vlagatelji so s sklepom obveščeni o dodelitvi sredstev, in sicer v roku opredeljenem v razpisu.
Na sklep je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Po dokončnosti sklepa se s prijaviteljem sklene pogodba.
7. člen 
Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po merilih, ki jih določa ta pravilnik.
Delovanje društva
Društvo pridobi točke glede na število članov v preteklem letu s prebivališčem v Občini Ig.
Merila za točkovanje:
Število članov
Število točk
0–200
40 točk
201–500
60 točk
Nad 501
90 točk
Programi
Društvo pridobi točke za program, ki ni sofinanciran z drugih virov:
1. Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo prireditve in so namenjene predstavitvi dejavnosti društva širši javnosti oziroma za člane društva. Točkuje se izvedba posamezne prireditve v tekočem letu.
2. Organizacijo predavanj in drugih izobraževalnih programov
Kot predavanja in drugi izobraževalni programi se upoštevajo strokovno vodeni programi, namenjeni izobraževanju članov in njihovih svojcev ter širši javnosti. Točkuje se organizacija posameznega predavanja oziroma izobraževanja v tekočem letu.
3. Organizacijo izletov in ekskurzij
Upošteva se organizacija izletov in ekskurzij za člane društva v tekočem letu. Točkuje se udeležba članov.
Merila za točkovanje
Merila
Število točk
Organizacija prireditev 
15 točk x štev. prireditev 
(max. 30 točk)
Organizacija predavanj in drugih izobraževalnih programov
5 točk x štev. organizacij 
(max. 15 točk)
Organizacija izletov, ekskurzij
0,5 točk x število udeležencev 
(max. 40 točk)
Najemnine za prostore
Upoštevajo se stroški za najem prostorov, v katerih deluje društvo, za tekoče leto.
Točke se dodeli na podlagi ocene stroškov za najemnine. V kolikor je dodeljeni znesek za najemnine višji, kot jih je društvo po izkazanih računih plačalo, se razlika s strani društva vrne v proračun oziroma se za razliko zmanjša zadnja dotacija.
Merila za točkovanje 
Merila
Število točk
Strošek za najemnine 
do 1000 eur
30 točk
Strošek za najemnine 
do 1500 eur
40 točk
Strošek za najemnine 
nad 1500 eur
50 točk
8. člen 
Vlagatelji so dolžni predložiti poročilo o najemninah do 30. 11. za tekoče leto, končno poročilo pa do 31. januarja za preteklo leto.
9. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Občine Ig oziroma Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 093-0004/2018
Ig, dne 18. aprila 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti