Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1414. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač, stran 4678.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač 
1. člen 
V Uredbi o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/11, 84/11 – popr., 102/12, 62/15 in 12/17) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa zahteve o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku v skladu z Direktivo 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2017/898 z dne 24. maja 2017 o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede bisfenola A zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 128), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/48/ES).«.
2. člen 
V Prilogi II se:
– v 13. točki naslova »III. Kemijske lastnosti« vnos za svinec spremeni tako, da se glasi:
»
svinec
2,0
0,5
23
«; 
– v dodatku C preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Snov
Št. CAS
Mejna vrednost
TCEP
115-96-8
5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)
TCPP
13674-84-5
5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)
TDCP
13674-87-8
5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti)
Bisfenol A
80-05-7
0,04 mg/l (mejna vrednost migracije) v skladu z metodami iz standardov EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005.
Formamid
75-12-7
20 µg/m3 (mejna vrednost emisij) po največ 28 dneh od začetka preskušanja emisij za materiale za igrače iz pene, ki vsebujejo več kot 200 mg/kg (pragovna vrednost, ki temelji na vsebnosti)
1,2-benzizo- 
tiazol3(2H)-on
2634-33-5
5 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v igračah iz materialov na vodni osnovi, v skladu z metodami iz standardov EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005
reakcijska zmes 5-kloro-2-metil- 4-izotiazolin- 3-ona (št. ES 247-500-7) in 2-metil-2H-izotiazol3-ona (št. ES 220-239-6) (3:1)
55965-84-9
1 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v igračah iz materialov na vodni osnovi
5-kloro-2-metilizo- 
tiazolin-3(2H)-on
26172-55-4
0,75 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v igračah iz materialov na vodni osnovi
2-metilizoti- 
azolin3(2H)-on
2682-20-4
0,25 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v igračah iz materialov na vodni osnovi
Fenol
108-95-2
5 mg/l (mejna vrednost migracije) v polimernih materialih v skladu z metodami iz standardov EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005 
 
10 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) kot konzervans v skladu z metodami iz standardov EN 71-10:2005 in EN 71-11:2005
«. 
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(začetek uporabe) 
Mejne migracijske vrednosti, ki se nanašajo na svinec, se začnejo uporabljati 28. oktobra 2018, mejni vrednosti, ki se nanašata na fenol, 4. novembra 2018, mejna vrednost, ki se nanaša na bisfenol A, pa se začne uporabljati 26. novembra 2018.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-6/2018
Ljubljana, dne 26. aprila 2018
EVA 2018-2711-0020
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik