Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1474. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Nove univerze, stran 4805.

  
Na podlagi in v skladu s 16. in 30. členom Akta o ustanovitvi zasebnega in samostojnega visokošolskega zavoda (čistopis z dne 14. 11. 2017) je Upravni odbor Nove univerze dne 26. 4. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom Nove univerze 
1. člen 
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom in potrdil o drugih oblikah izobraževanja. Diplomo dobi študentka ali študent (v nadaljevanju študent), ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen 
Nova univerza (v nadaljevanju: NU) izdaja naslednje diplome, ki so javne listine:
– diplome
– dvojnike diplom.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izdajajo članice NU.
Vse diplome in potrdila, ki jih izdajajo NU in članice in so javne listine, so sestavljene v slovenščini.
Članice NU izdajajo tudi potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvajajo. Ta potrdila niso javne listine.
I. JAVNE LISTINE 
3. člen 
Nova univerza podeljuje naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o pridobljeni visokošolski izobrazbi 1. stopnje,
– diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi 1. stopnje,
– diplomo o magisteriju 2. stopnje,
– diplomo o doktoratu 3. stopnje.
4. člen 
Dipoloma se izdaja na papirju dimenzij 210 mm x 297 mm. V zgornjem delu je 35 mm od zgornjega roba natisnjen znak Nove univerze, v spodnjem levem delu pa je postavljen okrogel emblem Nove univerze izveden v toplotnem tisku v srebrni foliji. V ozadju diplome je v rastru sive barve natisnjen značilen neenakomeren vzorec iz vertikalnih in pod kotom 30° zamaknjenih linij kombiniranih s pikami.
Diplome o pridobljeni izobrazbi iz 3. člena tega pravilnika vsebujejo naslednje podatke:
– ime članice NU, na kateri je študij potekal
– ime in priimek diplomantke ali diplomanta (v nadaljevanju diplomanta),
– datum rojstva,
– kraj in država rojstva,
– datum diplomiranja,
– ime akreditiranega študijskega programa NU,
– pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov z navedbo področja ter njegova okrajšava,
– zaporedno številko diplome,
– kraj in datum izdaje,
– pečat Nove univerze ter
– podpis trenutnega rektorja NU in dekana članice, na kateri je študij po akreditiranem študijskem programu potekal.
5. člen 
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
6. člen 
NU izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi NU ali članica, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom NU, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih podpisnikov zapiše "l.r.".
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni rektor NU in dekan članice, na kateri je študij potekal, podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence (PRILOGA 1), na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat univerze.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
7. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih NU oziroma njene članice vodijo posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
II. NEJAVNE LISTINE 
8. člen 
Članica NU izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja članica NU (tečaji, seminarji, poletne šole, programu usposabljanja ipd.).
Potrdilo podpiše dekan članice NU. Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka vsebuje:
– ime in priimek kandidata
– datum in kraj njegovega rojstva
– podatke o vsebini in trajanju izobraževanja
– lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nova Gorica, dne 26. aprila 2018
prof. dr. Peter Jambrek l.r.
Predsednik UO NU 

AAA Zlata odličnost