Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1496. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Mestni občini Kranj, stran 4840.

  
Mestni svet Mestne občine Kranj je na podlagi določil 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) na 37. seji dne 25. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Mestni občini Kranj 
1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: MOK) za volilno leto 2018.
2. člen 
Organizatorji volilne kampanje za volitve v mestni svet, ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta organizatorja volilne kampanje za župana, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v mestni svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Kranj 30. dan po predložitvi poročila računskemu sodišču in mestnemu svetu ter njegovi obravnavi na seji mestnega sveta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018-2-(41/22)
Kranj, dne 26. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
Zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost