Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Ob-2214/18, Stran 1215
Svet zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, Kranj, na osnovi sklepa št. 29/8/1, katerega je Svet OŠ Helene Puhar Kranj sprejel na svoji 8. seji dne 14. 5. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15) in v skladu s Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 65/15).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter imeti pridobljeno specialno pedagoško izobrazbo.
Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2018.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v zaprti ovojnici najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, Kranj, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja” – Ne odpiraj!
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Dodatna pojasnila so dostopna na internetni strani šole: https://www.os-hpuhar.si/.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj 

AAA Zlata odličnost