Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1581. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe, stran 4969.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju: ZKZ-E) ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018 sprejela
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe 
1. Splošna določila
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe (v nadaljevanju: OPPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17; v nadaljnjem besedilu: ZKZ) lahko lokalna skupnost z OPPN, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje naslednje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti:
– stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
– stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), vključno z objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje;
– stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice sadja ipd.);
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije);
– enostanovanjske stavbe.
3. Predmet, vsebina in oblika OPPN
Predmet OPPN je gradnja kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe na zemljiščih s parc. št. 580, k.o. Artviže in 1104/1, k.o. Brezovica.
Skladno z določili veljavnega občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: OPN) se nahaja parc. št. 580, k.o. Artviže na najboljših kmetijskih zemljiščih z oznako K1, parc. št. 1104/1, k.o. Brezovica pa se nahaja na območju drugih kmetijskih zemljišč z oznako K2.
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov. Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo OPPN.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so:
– varstvo kmetijskih zemljišč:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, Ljubljana
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Soče, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, Nova Gorica
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16 Nova Gorica
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana
– vodooskrba:
Kraški vodovod Sežana d.o.o, Bazoviška cesta 6, Sežana
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d., Partizanska cesta 2, Sežana
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– distribucija energije:
Elektro Primorska, Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Roki za pripravo OPPN
Priprava OPPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki, določeni v Zakonu o varstvu okolja.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Pripravo OPPN financira Občina Hrpelje - Kozina, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 350-17/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost