Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1593. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper, stran 4984.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Mestne občine Koper 
Št. 007-2/2018
Koper, dne 20. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 27. in 171. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2018 sprejel naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Mestne občine Koper 
1. člen 
Besedilo 4. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež občine je: Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, Koper – Capodistria.
Občina ima žig okrogle oziroma ovalne oblike, v katerem je v sredini grb občine, v zunanjem krogu pa izpisano ime: »Mestna občina Koper – Comune città di Capodistria«.
V žigu ovalne oblike je v notranjem krogu izpisan naziv »Župan – Il Sindaco«.
V žigu okrogle oblike je v notranjem krogu:
– izpisan naziv »Občinska uprava« oziroma naziv občinskega organa v slovenskem in italijanskem jeziku,
– izpisano ime krajevne skupnosti na narodnostno mešanem območju v slovenskem in italijanskem jeziku, na preostalem območju pa v slovenskem jeziku.
Velikost, uporabo in hrambo žiga določi župan s posebnim aktom.«
2. člen 
V 5. členu se črta besedilo »Ankaran-Ancarano, beseda »Jelarji« pa se nadomesti z besedo »Elerji«.
3. člen 
V 7. členu se črta besedilo »Ankaran-Ancarano,«.
4. člen 
V 19. členu se v besedilu tridesete alineje črta beseda »komunalno-«.
Besedilo šestintridesete alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;«.
5. člen 
23. člen se črta.
6. člen 
V drugem odstavku 27. člena se deseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in program razpolaganja s kapitalskimi naložbami;«
V sedemnajsti alineji se črta besedilo »plače direktorja in«.
V devetnajsti alineji se črta besedilo »predsednika, namestnika predsednika in«.
Črta se sedemindvajseta alineja.
Tretji odstavek se črta.
7. člen 
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta ureja zakon.«.
8. člen 
31. člen se črta.
9. člen 
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članom občinskega sveta preneha mandat v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.«.
10. člen 
V prvem odstavku 41. člena se črta vejica in besedilo za vejico »ki imajo v občini stalno prebivališče,«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
11. člen 
V 42. členu se v petnajsti alineji črta beseda »organov«.
Besedilo sedemnajste alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– odloči o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sklene pravni posel;«
Doda se nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»– daje predhodna mnenja v postopkih imenovanj ravnateljev oziroma direktorjev javnih vrtcev in šol ter drugih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja;«
Dosedanja devetnajsta do triintrideseta alineja postanejo dvajseta do štiriintrideseta alineja.
12. člen 
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan zadrži objavo splošnega akta občine oziroma izvajanje odločitve občinskega sveta v primerih in po postopku določenem z zakonom.«
13. člen 
Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta in v primeru, če ga župan razreši.«
14. člen 
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcij župana in podžupana ureja zakon.«.
15. člen 
Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Županu preneha mandat v primerih in po postopkih določenih z zakonom.«.
16. člen 
Besedilo drugega in tretjega odstavka 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor ima 7 članov, ki jih imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsednika in namestnika predsednika izvolijo člani izmed sebe.«
17. člen 
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru ureja zakon.«.
18. člen 
V prvem odstavku 51. člena se črta besedilo »predsednika, namestnika predsednika in«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da lista kandidatov ni dobila potrebne večine, se postopek imenovanja ponovi na naslednji seji na podlagi nove liste kandidatov.«
19. člen 
V prvem odstavku 52. člena se v prvi alineji beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
20. člen 
Besedilo 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program dela.
Poleg zadev iz letnega programa dela nadzorni odbor obravnava tudi zadeve, ki jih predlagata občinski svet in župan.«
21. člen 
V prvem odstavku 55. člena se besedilo »ter predloge poročil nadzornega odbora« nadomesti z besedilom »v postopku nadzorovanja«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Na podlagi ugotovitev, ocen in mnenj člana nadzornega odbora, ki je opravljal nadzor, pripravi nadzorni odbor osnutek poročila, ki ga pošlje v pregled nadzorovanemu organu, da v roku 15 dni odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi (dokončno poročilo).«
V četrtem odstavku se besedilo »Poročilo o nadzoru mora« nadomesti z besedilom »Poročila iz prejšnjega odstavka morajo«.
V petem odstavku se črta besedilo »od dokončnosti poročila«.
V šestem odstavku se črta prvi stavek.
22. člen 
56. člen se črta.
23. člen 
Na koncu besedila drugega odstavka 57. člena se besedilo »osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb« nadomesti z besedilom »integriteto posameznikov«.
24. člen 
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko v primerih določenih z zakonom razreši člane nadzornega odbora.
Za predčasno razrešitev članov nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta, pri čemer opravi razrešitev občinski svet na predlog nadzornega odbora.«.
25. člen 
V prvem odstavku 61. člena se za besedo »skupnosti« črta vejica in besedilo »po posebni odločitvi občinskega sveta pa lahko tudi volilne komisije volilnih enot«.
26. člen 
V 65. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v delovnem telesu ureja zakon.«.
27. člen 
Drugi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidate lahko predlagajo člani občinskega sveta.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje komisijo z večino oddanih veljavnih glasov. Imenovani so kandidati, ki so prejeli največ glasov od večine oddanih veljavnih glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako najnižje število glasov, odloči o imenovanju med njimi žreb, ki ga opravi skupina za izvedbo tajnega glasovanja.«
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če ne pride do imenovanja vseh članov komisije, se postopek imenovanja manjkajočih članov izvede na naslednji seji, na podlagi novih kandidatur.«
28. člen 
V prvem odstavku 69. člena se črta besedilo »najmanj četrtine«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
29. člen 
Tretji odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebno podpisovanje oziroma dajanje podpore s kvalificiranim elektronskim podpisom se izvaja skladno z zakonom.«
30. člen 
Drugi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu glasuje najmanj petina vseh volivcev.«
31. člen 
V tretjem odstavku 84. člena se na koncu drugega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina«.
32. člen 
V drugem odstavku 87. člena se črta vejica in besedilo »katere naloge opravljajo organi občinske uprave,«.
33. člen 
V prvem odstavku 92. člena se besedilo »Organi občinske uprave izvršujejo« nadomesti z besedilom »Občinska uprava izvršuje«.
V drugem odstavku se besedilo »Občinski upravni organi izvršujejo« nadomesti z besedilom »Občinska uprava izvršuje«, beseda »odločajo« pa z besedo »odloča«.
34. člen 
Drugi odstavek 104. člena se črta.
35. člen 
V 108. členu se besedilo »organi občinske uprave in drugi organi občine in drugih samoupravnih lokalnih skupnosti« nadomesti z besedilom »občinska uprava, drugi organi občine, krajevne skupnosti«.
36. člen 
V tretjem odstavku 112. člena se besedilo »organi občinske uprave« nadomesti z besedilom »občinska uprava«.
37. člen 
V 113. členu se besedilo »V državnih organih, organih občinske uprave, organih občine in drugih samoupravnih lokalnih skupnostih, v javnih podjetjih in zavodih, ki izvršujejo javna pooblastila« nadomesti z besedilom »V državnih organih, občinski upravi, v javnih podjetjih in javnih zavodih, ki izvršujejo javna pooblastila na narodnostno mešanem območju,«.
38. člen 
V 116. členu se besedilo »Pečati državnih organov, organov občine in organov drugih lokalnih samoupravnih skupnosti, javnih podjetij in zavodov« nadomesti z besedilom »Žigi državnih organov, organov občine, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih podjetij in javnih zavodov«.
39. člen 
V 117. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Dvojezični morajo biti tudi razglasi na oglasnih deskah državnih organov, organov občine, občinske uprave, krajevnih skupnosti ter izvajalcev gospodarskih in drugih javnih služb na narodnostno mešanem območju.«
40. člen 
V 118. členu se besedilo »Organi občinske uprave in drugi organi občine ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti, javna podjetja in zavodi« nadomesti z besedilom »Občinska uprava in drugi organi občine, krajevne skupnosti, javna podjetja in javni zavodi«.
41. člen 
V 124. členu se besedilo zadnje alineje spremeni, tako da se glasi:
»– na drug način, določen v skladu z zakonom.«.
42. člen 
V prvem odstavku 125. člena se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »lahko pa podeli tudi skupno koncesijo.«
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz prejšnjega odstavka občinski sveti udeleženih občin ustanovijo svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov, ki ga sestavljajo župani.
V aktu o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami.
Svet ustanoviteljic in svet koncedentov opravljata svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež sveta ustanoviteljic je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda ali javnega podjetja. Sedež sveta koncedentov je v občini, ki jo določi koncesijski akt. Strokovne naloge za svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.«.
43. člen 
126. člen se črta.
44. člen 
V prvem odstavku 127. člena se besedilo »deleži na kapitalu pravnih oseb« nadomesti z besedilom »kapitalske naložbe«.
45. člen 
V drugem odstavku 136. člena se črta prvi stavek.
46. člen 
Besedilo 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko zadolžuje na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.«
47. člen 
138. člen se črta.
48. člen 
Besedilo 139. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.«
49. člen 
Besedilo 140. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
1. Bertoki – Bertocchi, ki obsega naselji: Bertoki – Bertocchi (prostorski okoliši od 0155 do 0164, 0382, 0383, 0384) in Prade (prostorski okoliši od 0151 do 0154);
Sedež: Cesta borcev 1 – Strada dei Combattenti 1, Koper – Capodistria.
2. Boršt, ki obsega naselja: Boršt (prostorski okoliš 0300), Glem (prostorski okoliš 0301) in Labor (prostorski okoliš 0325);
Sedež: Boršt 28, Marezige.
3. Črni Kal, ki obsega naselja: Bezovica (prostorski okoliš 0193), Brežec pri Podgorju (prostorski okoliš 0196), Cepki (prostorski okoliš 0290), Črni Kal (prostorska okoliša 0189, 0190), Črnotiče (prostorski okoliš 0229), Dol pri Hrastovljah (prostorski okoliš 0199), Gabrovica pri Črnem Kalu (prostorski okoliš 0230), Hrastovlje (prostorski okoliš 0294), Kastelec (prostorski okoliš 0344), Kortine (prostorski okoliš 0291), Krnica (prostorski okoliš 0188), Loka (prostorski okoliš 0192), Osp (prostorski okoliši 0231, 0232, 0233), Podpeč (prostorski okoliš 0194), Praproče (prostorski okoliš 0228), Predloka (prostorski okoliš 0191), Rižana (prostorski okoliš 0185), Rožar (prostorski okoliš 0186), Socerb (prostorski okoliši 0345, 0346, 0347), Stepani (prostorski okoliš 0187) in Zanigrad (prostorski okoliš 0195);
Sedež: Črni Kal 70, Črni Kal.
4. Dekani, ki obsega naselje: Dekani (prostorski okoliši od 0169 do 0175, od 0364 do 0366);
Sedež: Dekani 209, Dekani.
5. Gračišče, ki obsega naselja: Butari (prostorski okoliš 0209), Dvori (prostorski okoliš 0224), Galantiči (prostorski okoliš 0349), Gračišče (prostorski okoliš 0293), Karli (prostorski okoliš 0222), Kubed (prostorska okoliša 0292, 0378), Lukini (prostorski okoliš 0201), Maršiči (prostorski okoliš 0223), Movraž (prostorski okoliš 0225), Olika (prostorski okoliš 0205), Peraji (prostorski okoliš 0206), Pisari, (prostorski okoliš 0203), Poletiči (prostorski okoliš 0210), Popetre (prostorski okoliš 0211), Smokvica (prostorski okoliš 0200), Sočerga (prostorski okoliš 0202), Sokoliči (prostorski okoliš 0207), Šeki (prostorski okoliš 0204), Trebeše (prostorski okoliš 0295), Tuljaki (prostorski okoliš 0208) in Zabavlje (prostorski okoliš 0212);
Sedež: Gračišče 4, Gračišče.
6. Gradin, ki obsega naselja: Abitanti (prostorski okoliš 0299), Belvedur (prostorski okoliš 0296), Brezovica pri Gradinu (prostorski okoliš 0219), Gradin (prostorski okoliš 0218), Koromači-Boškini (prostorski okoliš 0216), Močunigi (prostorski okoliš 0298), Pregara (prostorska okoliša 0220, 0221), Sirči (prostorski okoliš 0217) in Topolovec (prostorski okoliš 0297);
Sedež: Brezovica pri Gradinu 1b, Gračišče.
7. Hrvatini – Crevatini, ki obsega naselja: Barizoni – Barisoni (prostorski okoliš 0259), Cerej – Cerei (prostorski okoliši 0281, 0282, 0283), Hrvatini – Crevatini (prostorski okoliši od 0248 do 0253, 0350, 0368, 0369), Kolomban – Colombano (prostorski okoliši od 0254 do 0258) in Premančan – Premanzano (prostorski okoliš 0284);
Sedež: Hrvatini 74 – Crevatini 74, Ankaran – Ancarano.
8. Koper–center – Capodistria–centro, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0001 do 0032, 0133, 0134, 0135, 0358);
Sedež: Ulica OF 9 – Via del Fronte di Liberazione 9, Koper – Capodistria.
9. Semedela – Semedella, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0033 do 0053, od 0096 do 0105, 0130, 0131,0132, 0362);
Sedež: Jurčičeva ulica 2 – Via Josip Jurčič 2, Koper – Capodistria.
10. Za gradom – Al castelletto, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0054 do 0060, od 0090 do 0094, 0361);
Sedež: Jurčičeva ulica 2 – Via Josip Jurčič 2, Koper – Capodistria.
11. Marezige, ki obsega naselja: Babiči (prostorski okoliš 0302), Bočaji (prostorski okoliš 0213), Kozloviči (prostorski okoliš 0214), Lopar (prostorski okoliš 0313), Marezige (prostorski okoliši 0306, 0307, 0308), Montinjan (prostorski okoliš 0309), Trsek (prostorski okoliš 0215) in Truške (prostorski okoliš 0314);
Sedež: Marezige 24, Marezige.
12. Olmo-Prisoje, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0106 do 0129, 0143, 0145, 0146, 0147, 0351, 0352, 0353, 0363) in naselje Šalara – Salara (prostorska okoliša 0335, 0336);
Sedež: Oljčna pot 4 – Vicolo degli Olivi 4, Koper – Capodistria.
13. Pobegi-Čežarji, ki obsega naselji: Čežarji (prostorska okoliša 0311, 0312, 0380) in Pobegi (prostorski okoliši od 0165 do 0168, 0379);
Sedež: Cesta I. Istrske brigade 59, Pobegi.
14. Podgorje, ki obsega naselje Podgorje (prostorski okoliš 0227);
Sedež: Podgorje n.n., Podgorje.
15. Rakitovec, ki obsega naselje Rakitovec (prostorski okoliš 0226);
Sedež: Rakitovec 44, Črni Kal.
16. Sv. Anton, ki obsega naselje Sv. Anton (prostorski okoliši od 0176 do 0184, 0367);
Sedež: Sveti Anton 1, Pobegi.
17. Škocjan – San Canziano, ki obsega naselja: Bošamarin – Bossamarino (prostorska okoliša 0338, 0339), Kampel – Campel (prostorski okoliši 0340, 0355, 0356), del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0136 do 0142, 0144, 0148), Manžan (prostorska okoliša 0341, 0375), Škocjan – San Canziano (prostorska okoliša 0149, 0150) in Triban (prostorski okoliš 0342);
Sedež: Cesta Marežganskega upora 4 – Strada della Rivolta di Marezige 4, Koper – Capodistria.
18. Škofije, ki obsega naselja: Elerji (prostorski okoliš 0247), Plavje (prostorska okoliša 0234, 0235), Spodnje Škofije (prostorski okoliši od 0236 do 0246), Tinjan (prostorska okoliša 0288, 0289) in Zgornje Škofije (prostorski okoliši 0285, 0286, 0287, 0357, 0373);
Sedež: Spodnje Škofije 54, Škofije.
19. Šmarje, ki obsega naselja: Brič (prostorski okoliš 0324), Dilici (prostorski okoliš 0315), Fijeroga (prostorski okoliši 0316), Gažon (prostorska okoliša 0333, 0334), Grinjan (prostorski okoliš 0337), Grintovec (prostorski okoliš 0343), Koštabona (prostorski okoliš 0318), Krkavče (prostorski okoliši 0321, 0322, 0323), Pomjan (prostorski okoliš 0326), Puče (prostorska okoliša 0319, 0320), Srgaši (prostorska okoliša 0331, 0332), Šmarje (prostorski okoliši od 0327 do 0330) in Župančiči (prostorski okoliš 0317);
Sedež: Šmarje 89, Šmarje.
20. Vanganel, ki obsega naselja: Bonini (prostorska okoliša 0310, 0374), Čentur (prostorski okoliš 0303) in Vanganel (prostorska okoliša 0304, 0305);
Sedež: Vanganel 38, Koper.
21. Zazid, ki obsega naselje Zazid (prostorska okoliša 0197, 0198);
Sedež: Zazid n.n., Črni Kal.
22. Žusterna – Giusterna, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0061 do 0089, 0095, 0348, 0354, 0359, 0360, 0376, 0377).
Sedež: Dolga reber 5 – Costa Lunga 5, Koper – Capodistria.«
50. člen 
Besedilo tretjega odstavka 141. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, v okviru nalog, ki so določene s tem statutom oziroma odlokom.«.
51. člen 
Besedilo napovednega stavka 143. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost ureja in opravlja krajevne zadeve, zlasti pa: «
52. člen 
V 145. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Krajevna skupnost ima pravico podajati mnenja, pobude in predloge organom občine o upravljanju javnih zadev v občini, ki se nanašajo na krajevno skupnost.«.
53. člen 
V 146. členu se črta beseda »najvišji«.
54. člen 
V prvem odstavku 147. člena se črta prvi stavek.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe članov sveta se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na mandatno dobo članov občinskega sveta.«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti ureja zakon.«
55. člen 
Besedilo 148. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov, in sicer:
1. svet Krajevne skupnosti Bertoki – Bertocchi
11 članov
2. svet Krajevne skupnosti Boršt
7 članov
3. svet Krajevne skupnosti Črni Kal
13 članov
4. svet Krajevne skupnosti Dekani
9 članov
5. svet Krajevne skupnosti Gračišče
13 članov
6. svet Krajevne skupnosti Gradin 
9 članov
7. svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini
11 članov
8. svet Krajevne skupnosti Koper-center – Capodistria-centro
13 članov
9. svet Krajevne skupnosti Semedela – Semedella
13 članov
10. svet Krajevne skupnosti Za gradom – Al castelletto 
9 članov
11. svet Krajevne skupnosti Marezige
9 članov
12. svet Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje
11 članov
13. svet Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji
11 članov
14. svet Krajevne skupnosti Podgorje
7 članov
15. svet Krajevne skupnosti Rakitovec
5 članov
16. svet Krajevne skupnosti Sv. Anton
11 članov
17. svet Krajevne skupnosti Škocjan – San Canziano
11 članov
18. svet Krajevne skupnosti Škofije
11 članov
19. svet Krajevne skupnosti Šmarje
13 članov
20. svet Krajevne skupnosti Vanganel
7 članov
21. svet Krajevne skupnosti Zazid
7 članov
22. svet Krajevne skupnosti Žusterna – Giusterna
11 članov
V narodnostno mešanih krajevnih skupnostih ima italijanska narodna skupnost v svetih krajevnih skupnosti po enega člana od skupnega števila članov, določenega v prejšnjem odstavku. Člana italijanske narodne skupnosti se voli v eni volilni enoti, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem načelu. Občinski svet s posebnim aktom določi število volilnih enot.«
56. člen 
Za 148. členom se doda nov 148.a člen, ki se glasi:
»148.a člen 
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti najkasneje v dvajsetih (20) dneh po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Sejo vodi do izvolitve novega predsednika sveta najstarejši član, oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet krajevne skupnosti.
Če dotedanji predsednik sveta ne skliče seje v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.«
57. člen 
Besedilo 149. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti:
– zastopa in predstavlja svet krajevne skupnosti;
– sklicuje in vodi seje sveta;
– pripravlja predloge odločitev, ki jih sprejme svet in skrbi za izvajanje le-teh;
– pripravlja predlog letnega finančnega načrta, programa dela, zaključnega računa in letnega poročila;
– podpisuje pogodbe in akte, ki jih sprejema svet;
– na podlagi odločitve sveta krajevne skupnosti sklicuje zbore krajanov ter
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik nadomešča predsednika in opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik.«.
58. člen 
Za 149. členom se doda nov 149.a člen, ki se glasi:
»149.a člen 
Svet krajevne skupnosti dela na rednih in izrednih sejah. Seje sveta sklicuje njegov predsednik.
Predsednik sveta skliče sejo sveta krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati sejo sveta, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta krajevne skupnosti.«.
59. člen 
Besedilo 150. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
60. člen 
V besedilu 151. člena se črta prva alineja.
V tretji alineji se za besedo »račun« doda besedilo »ter letno poročilo«.
Besedilo pete alineje se spremeni, tako, da se glasi:
»– lahko oblikuje stalna in občasna delovna telesa sveta;«
Besedilo sedme alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o sklicu zbora krajanov;«.
V zadnji alineji se črta besedilo »in statutom krajevne skupnosti«.
61. člen 
Besedilo 152. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovna telesa ustanovi svet krajevne skupnosti za oblikovanje mnenj in stališč do posameznih vprašanj ter za proučitev in pripravo predlogov odločitev, ki jih sprejme svet krajevne skupnosti.«
62. člen 
Besedilo 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glede vprašanj, ki niso urejena v tem poglavju, se za delovanje svetov krajevnih skupnosti smiselno uporabljajo določbe tega statuta in poslovnika občinskega sveta«.
63. člen 
154. člen se črta.
64. člen 
Besedilo 155. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za obravnavo posameznih vprašanj se lahko skliče zbor krajanov.
Za izvedbo zbora se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki urejajo zbor občanov.«
65. člen 
157. in 158. člen se črtata.
66. člen 
V prvem odstavku 161. člena se beseda »referendumu« nadomesti z besedilom »zborih občanov«.
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
67. člen 
V 163. členu se črta tretja alineja.
Besedilo četrte alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– z donacijami pravnih in fizičnih oseb;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi na načine iz prejšnjega odstavka, so lahko namenjena le za financiranje njenih nalog.«
68. člen 
V drugem odstavku 164. člena se besedilo »na predlog odbora za krajevno samoupravo« nadomesti z besedilom »ter skladno z vsakoletnim proračunom občine«.
69. člen 
V 165. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti.«
70. člen 
Besedilo 166. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za svete krajevnih skupnosti se zagotavlja v okviru občinske uprave.«
71. člen 
Besedilo 170. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava izdaja odločbe in sklepe ter druge posamične akte.«
72. člen 
V prvem odstavku 171. člena se črta besedilo »razen glede organov občinske uprave,«
73. člen 
V prvem odstavku 173. člena se besedilo »ustanavlja organe občinske uprave in določa njihove naloge« nadomesti z besedilom »ustanovi občinsko upravo«.
74. člen 
V 176. in 177. členu če črta beseda »organov«.
75. člen 
V prvem odstavku 179. člena se besedilo »Organi občine« nadomesti z besedilom »Občinska uprava«.
V drugem odstavku se besedilo »ki jih izdajo organi občinske uprave« nadomesti z besedilom »ki jih izdaja«.
V četrtem odstavku se za besedo »občine« doda besedilo »in občinske uprave«.
76. člen 
181. člen se črta.
77. člen 
Naslov podpoglavja »2. POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV« in 182. do 191. člen se črtajo.
78. člen 
201. člen se črta.
79. člen 
V 204. členu se besedilo »182. člena tega statuta« nadomesti z besedilom »poslovnika občinskega sveta«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
80. člen 
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati:
– statuti krajevnih skupnosti;
– Sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper o pooblastitvi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za oblikovanje in podajanje predhodnih mnenj v postopkih imenovanj ravnateljev javnih vrtcev in šol ter drugih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja št. 012-12/2014 z dne 4. 12. 2014 in
– Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 52/14), ki pa se uporablja do dneva razpisa prvih naslednjih rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti.
81. člen 
Določbe 16. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki se nanašajo na izvolitev predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora se pričnejo uporabljati za njuno prvo naslednje imenovanje.
Določba 55. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki opredeljujejo število članov svetov krajevnih skupnosti ter oblikovanje volilnih enot, se prične uporabljati za prve naslednje redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti.
Določba 70. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki opredeljuje zagotavljanje opravljanja strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za svete krajevnih skupnosti v okviru občinske uprave, se začne uporabljati najkasneje 1. januarja 2019.
82. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2018
Koper, dne 19. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03, e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   L E   M O D I F I C H E    E D   I N T E G R A Z I O N I   A L L O   ST A T U T O 
del Comune citta’ di Capodistria 
N. 007-2/2018
Capodistria, 20 aprile 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 64 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – TUU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 11/18 – ZSPDSLS-1) ed in virtù degli articoli 27 e 171 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03, e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 aprile 2018, ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E   E D   I N T E G R A Z I O N I   A L L O   S T A T U T O 
del Comune citta’ di Capodistria 
Articolo 1 
Il testo dell'articolo 4 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) è modificato come segue:
»La sede del comune è: Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria.
Il Comune ha un proprio timbro di forma circolare ovvero ovale, con al centro lo stemma del Comune e, lungo il margine esterno, l'iscrizione: »Mestna občina Koper – Comune città di Capodistria«.
Lungo il margine interno del timbro di forma ovale si trova l'iscrizione: »Župan – Il Sindaco«.
Lungo il margine interno del timbro di forma circolare si trova:
– l'iscrizione »Amministrazione comunale« ovvero la denominazione dell'organo comunale in lingua slovena e in lingua italiana,
– il nome della comunità locale in lingua slovena e in lingua italiana, nel territorio nazionalmente misto, e in lingua slovena sul rimanente territorio.
Le dimensioni, l'uso e la custodia del timbro sono regolate da un apposito atto del sindaco.«
Articolo 2 
Nell’articolo 5 è depennato il testo »Ankaran-Ancarano«, la parola »Jelarji« è sostituito dalla parola »Elerji«.
Articolo 3 
Nell'articolo 7 è depennato il testo »Ankaran-Ancarano,«.
Articolo 4 
Nell'articolo 19, alinea 30, del testo sloveno, è depennato il testo »komunalno-«.
Il testo dell’alinea 36 è modificato come segue:
»– può elargire aiuti pecuniari e premi simbolici in occasione di avvenimenti speciali o di anniversari dei cittadini;«.
Articolo 5 
L'articolo 23 è soppresso.
Articolo 6 
Nell’articolo 27, secondo comma, il decimo alinea è modificato come segue:
»– approva il piano annuale della gestione dei beni materiali ed il programma di amministrazione degli investimenti di capitali;«
Nell’alinea 17, il testo »del salario del direttore, oltre alle« è sostituito dal testo »delle«.
Nell’alinea 19 è depennato il testo »il presidente, il vicepresidente ed«.
L’alinea 27 è depennato.
Il terzo comma è depennato.
Articolo 7 
Il testo dell’articolo 30 è modificato come segue:
»L’incompatibilità della funzione del consigliere comunale è definita dalla legge.«.
Articolo 8 
L'articolo 31 è soppresso.
Articolo 9 
Il testo dell'articolo 32 è modificato come segue:
»I consiglieri comunali cessano dalla loro carica nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.«.
Articolo 10 
Nel primo comma dell'articolo 41 è depennato il testo: »residenti nel territorio del comune,«.
Il secondo, terzo e quarto comma sono depennati.
Articolo 11 
Nell’articolo 42, alinea 15, il testo »dagli organi dell'amministrazione« è sostituito dal testo »dall'amministrazione«.
Il testo dell’alinea 17 è modificato come segue:
»– decide in merito al negozio giuridico di gestione dei beni materiali del comune e stipula il negozio giuridico;«.
Un nuovo, diciannovesimo, alinea è aggiunto come segue:
»– fornisce pareri preliminari in merito alle nomine dei presidi ovvero dei direttori degli asili pubblici e delle scuole, nonché degli altri enti operanti nel campo dell'educazione e dell'istruzione;«.
Gli attuali alinea dal diciannovesimo fino al trentatreesimo diventano alinea ventesimo fino al trentaquattresimo.
Articolo 12 
Il testo dell'articolo 43 è modificato come segue:
»Il sindaco trattiene la pubblicazione di un atto generale del comune oppure l’attuazione di una determinata deliberazione del consiglio comunale nei casi e nelle modalità definite dalla legge.«
Articolo 13 
Il testo dell'articolo 46 è modificato come segue:
»Il vicesindaco cessa dalla carica con la sua cessazione della carica di consigliere comunale, e in caso di esonero da parte del sindaco.«
Articolo 14 
Il testo dell'articolo 47 è modificato come segue:
»L’incompatibilità delle cariche di sindaco e vicesindaco sono regolate dalla legge.«
Articolo 15 
Il testo dell'articolo 48 è modificato come segue:
»La cessazione dalla carica di sindaco avviene nei casi e nelle modalità definite dalla legge.«.
Articolo 16 
Il testo del secondo e del terzo comma dell'articolo 49 è modificato come segue:
»Il comitato di controllo si compone di 7 membri, nominati dal consiglio comunale su proposta della commissione per i mandati, le elezioni e le nomine.
Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti dai membri del comitato tra i componenti dello stesso.«
Articolo 17 
Il testo dell'articolo 50 è modificato come segue:
»L'incompatibilità della carica nel Comitato di controllo è regolata dalla legge.«.
Articolo 18 
Nell’articolo 51, primo comma, è depennato il testo »a presidente, a vicepresidente ed«.
Il testo del terzo comma è modificato come segue:
»Nel caso in cui la lista dei candidati non ottenga la maggioranza dei voti richiesta, la procedura di nomina viene ripetuta in seno alla seduta successiva, in base ad una nuova lista di candidati.«
Articolo 19 
Nell’articolo 52, primo comma, il testo »sull'amministrazione« è sostituita dal testo »sulla gestione«.
Il secondo comma è depennato.
L’attuale terzo comma diventa secondo comma.
Articolo 20 
Il testo dell'articolo 54 è modificato come segue:
»Il comitato di controllo approva il programma annuale di lavoro.
Oltre ai casi riportati nel programma annuale di lavoro, il comitato di controllo tratta anche i casi propostigli dal consiglio comunale e dal sindaco.«
Articolo 21 
Nell’articolo 55, primo comma, il testo », come pure le proposte delle relazioni del comitato di controllo,« è sostituito dal testo »in processo di controllo«.
Il terzo comma è modificato come segue:
»In base ai rilevamenti, alle valutazioni ed ai pareri del membro del comitato di controllo designato alla singola operazione di controllo, il comitato di controllo redige la bozza di relazione e la trasmette all'organo controllato affinché questi provveda, nel termine di 15 giorni, a presentare la risposta alle singole affermazioni (nota oppositiva). In base alla bozza della relazione e alla nota oppositiva dell’organo controllato, il comitato di controllo redige il rapporto contenente raccomandazioni e suggerimenti (relazione finale).«
Nel quarto comma il testo »La relazione sul controllo eseguito deve« è sostituito dal testo »Le relazioni delle quali al comma precedente devono«.
Nel quinto comma è depennato il testo »dalla data alla quale la relazione diviene definitiva«.
Nel sesto comma è depennata la prima frase.
Articolo 22 
L'articolo 56 è soppresso.
Articolo 23 
Alla fine del secondo comma dell'articolo 57, il testo: »l'integrità personale delle persone fisiche e giuridiche« è sostituito dal testo »integrità dell'individuo«.
Articolo 24 
Il testo dell'articolo 60 è modificato come segue:
»Il consiglio comunale può revocare i membri del consiglio di controllo nei casi stabiliti dalla legge.
Per la revoca anticipata dei membri del comitato di controllo si applicano, in senso conforme, le disposizioni circa le cause di cessazione anticipata della carica di consigliere comunale; la revoca avviene per opera del consiglio comunale, dietro proposta del comitato di controllo.«.
Articolo 25 
Nell’articolo 61, primo comma, è depennato il testo: »In virtù dell'apposita delibera, adottata dal consiglio comunale, tali operazioni possono essere dirette anche da commissioni elettorali sezionali.«.
Articolo 26 
L’ultimo comma dell’articolo 65 è modificato come segue:
»L’incompatibilità delle cariche negli organi interni è regolata dalla legge.«.
Articolo 27 
Il secondo comma dell’articolo 66 è modificato come segue:
»I candidati possono essere proposti dai consiglieri comunali.«
È aggiunto un nuovo comma, il comma quinto, il quale recita come segue:
»Il consiglio comunale nomina la commissione in base alla maggioranza dei voti espressi validi. Sono nominati i candidati con il numero maggiore di voti espressi validi. Nel caso in cui tra i voti più bassi due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, la nomina è soggetta al sorteggio che viene eseguito dal gruppo preposto all'esecuzione della votazione segreta.«
L’attuale quinto comma diventa sesto comma ed è modificato come segue:
»In caso di mancata nomina di tutti i membri della commissione, la procedura di nomina dei membri mancanti si effettua nella sessione successiva, in base ad una nuova lista di candidati.«
Articolo 28 
Nel primo comma dell'articolo 69 è depennato il testo »di un numero pari ad almeno un quarto«.
Il secondo comma è depennato.
L’attuale terzo comma diventa secondo comma.
Articolo 29 
Il terzo comma dell’articolo 80 è modificato come segue:
»L’apposizione delle firme autografe ovvero l’espressione dell'appoggio tramite la firma elettronica qualificata si eseguono in ossequio alla legge.«
Articolo 30 
Il secondo comma dell’articolo 82 è modificato come segue:
»L'atto generale s’intende disapprovato al referendum nel caso in cui contro di esso si esprime la maggioranza degli elettori che hanno validamente espresso il proprio voto, a condizione che contro l’atto generale abbia votato almeno un quinto di tutti gli elettori.«
Articolo 31 
Nell’articolo 84, terzo comma, il punto alla fine della seconda frase è sostituito dalla virgola, seguita dal seguente testo: »sempre che la maggioranza abbia partecipato alla votazione.«.
Articolo 32 
Nell’articolo 87, secondo comma, sono depennati la virgola ed il testo: »le cui mansioni sono esercitate dai rispettivi organi burocratici.«
Articolo 33 
Nell’articolo 92, primo comma, il testo »Gli organi dell’amministrazione comunale provvedono« è sostituito dal testo »L’amministrazione comunale provvede«.
Nel secondo comma il testo »Gli organi amministrativi del comune attuano« è sostituito dal testo »L’amministrazione comunale attua«, il testo »essi decidono« è sostituita dal testo »essa decide«.
Articolo 34 
Il secondo comma dell’articolo 104 è depennato.
Articolo 35 
Nell’articolo 108, il testo »gli organi dell’amministrazione comunale e gli altri organi comunali, come pure delle rimanenti comunità dell’autonomia locale« è sostituito dal testo »l’amministrazione comunale, gli altri organi comunali, le comunità locali«.
Articolo 36 
Nel terzo comma dell’articolo 112 il testo »quelli amministrativi« è sostituito dal testo »l’amministrazione comunale«.
Articolo 37 
Nell’articolo 113 il testo »Negli organi dello stato, in quelli dell’amministrazione comunale e nelle altre comunità dell’autonomia locale, nelle aziende e negli enti pubblici che svolgono funzioni pubbliche« è sostituito dal testo »Negli organi dello stato, nell’amministrazione comunale, nelle aziende e negli enti pubblici che esercitano pubblici poteri sul territorio nazionalmente misto,«.
Articolo 38 
Nell’articolo articolo 116 il testo »I timbri degli organi dello stato, degli organi del comune e delle altre comunità dell’autonomia locale, delle aziende e degli enti pubblici« è sostituito dal testo »I timbri degli organi dello stato, degli organi del comune, dell'amministrazione comunale, delle comunità locali, delle aziende e degli enti pubblici«.
Articolo 39 
Il secondo comma dell’articolo 117 è sostituito come segue:
»Bilingui sono anche i proclami esposti sugli albi degli organi dello stato, degli organi del comune, dell'amministrazione comunale e delle comunità locali, come pure di coloro che prestano servizi pubblici economici ed altri servizi pubblici sul territorio nazionalmente misto.«
Articolo 40 
Nell’articolo 118 il testo »gli organi dell’amministrazione comunale ed altri organi del comune, come pure quelli delle altre comunità dell’autonomia locale, le aziende e gli enti pubblici« è sostituito dal testo »l'amministrazione comunale e gli altri organi del comune, come pure le comunità locali, le aziende e gli enti pubblici.«.
Articolo 41 
Il testo dell’articolo 124, ultimo alinea, è modificato come segue:
»– Altri modi, stabiliti in ossequio alla legge.«.
Articolo 42 
Alla fine del primo comma dell’articolo 125 il punto è sostituito dalla virgola ed è aggiunto il seguente testo: »ovvero può affidare una concessione congiunta.”
Il rispettivi testi dei comma secondo, terzo e quarto sono modificati e recitano come segue:
»Ai fini d’attuazione dei diritti di fondatore, come pure allo scopo di coordinare le decisioni dei comuni riguardo l’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma precedente, i consigli comunali dei comuni partecipanti fondano un collegio dei fondatori, ovvero un collegio dei concedenti, composto dai sindaci.
Nell’atto costitutivo del collegio dei fondatori, ovvero del collegio dei concedenti, sono definite le rispettive mansioni, l’organizzazione del lavoro e le modalità di adozione delle decisioni, oltre al finanziamento ed alla ripartizione delle spese tra i comuni coinvolti.
Il collegio dei fondatori ed il collegio dei concedenti esplicano le proprie mansioni in nome e per il conto dei comuni fondatori. La sede del collegio dei fondatori si trova nel comune, ove ha la sede l’ente o l’azienda pubblica. La sede del collegio dei concedenti si trova nel comune stabilito dall’atto di concessione. Le mansioni di natura tecnica per il collegio dei fondatori ovvero per il collegio dei concedenti sono affidate all’amministrazione comunale ove ha sede il predetto organo.«.
Articolo 43 
L'articolo 126 è soppresso.
Articolo 44 
Nell’articolo 127, primo comma, il testo »dalle quote in capitale delle persone giuridiche« è sostituito dal testo »dagli investimenti di capitali«.
Articolo 45 
Nel secondo comma dell’articolo 136 è depennata la prima frase.
Articolo 46 
Il testo dell'articolo 137 è modificato come segue:
»Il comune può indebitarsi nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge.«
Articolo 47 
L'articolo 138 è soppresso.
Articolo 48 
Il testo dell'articolo 139 è modificato come segue:
»I fruitori indiretti del bilancio comunale, gli enti economici pubblici e le aziende pubbliche, di cui i fondatori sono il comune o altre persone giuridiche, nelle quali il comune ha un'influenza dominante diretta o indiretta, possono indebitarsi ed emettere fideiussioni nei modi e alle condizioni stabilite dalla legge.«
Articolo 49 
Il testo dell'articolo 140 è modificato come segue:
»Nel territorio del comune sono state costituite le seguenti comunità locali:
1. Bertoki – Bertocchi, comprendente gli abitati: Bertoki – Bertocchi (circondari territoriali da 0155 a 0164, 0382, 0383, 0384) e Prade (circondari territoriali da 0151 a 0154);
Sede: Strada dei Combattenti 1, Capodistria.
2. Boršt, comprendente gli abitati: Boršt (circondario territoriale 0300), Glem (circondario territoriale 0301) e Labor (circondario territoriale 0325);
Sede: Boršt 28, Marezige.
3. Črni Kal, comprendente gli abitati: Bezovica (circondario territoriale 0193), Brežec pri Podgorju (circondario territoriale 0196), Cepki (circondario territoriale 0290), Črni Kal (circondari territoriali 0189, 0190), Črnotiče (circondario territoriale 0229), Dol pri Hrastovljah (circondario territoriale 0199), Gabrovica pri Črnem Kalu (circondario territoriale 0230), Hrastovlje (circondario territoriale 0294), Kastelec (circondario territoriale 0344), Kortine (circondario territoriale 0291), Krnica (circondario territoriale 0188), Loka (circondario territoriale 0192), Osp (circondari territoriali 0231, 0232, 0233), Podpeč (circondario territoriale 0194), Praproče (circondario territoriale 0228), Predloka (circondario territoriale 0191), Rižana (circondario territoriale 0185), Rožar (circondario territoriale 0186), Socerb (circondari territoriali 0345, 0346, 0347), Stepani (circondario territoriale 0187) e Zanigrad (circondario territoriale 0195);
Sede: Črni Kal 70, Črni Kal.
4. Dekani, comprendente l'abitato: Dekani (circondari territoriali da 0169 a 0175, da 0364 a 0366);
Sede: Dekani 209, Dekani.
5. Gračišče, comprendente gli abitati: Butari (circondario territoriale 0209), Dvori (circondario territoriale 0224), Galantiči (circondario territoriale 0349), Gračišče (circondario territoriale 0293), Karli (circondario territoriale 0222), Kubed (circondari territorialii 0292, 0378), Lukini (circondario territoriale 0201), Maršiči (circondario territoriale 0223), Movraž (circondario territoriale 0225), Olika (circondario territoriale 0205), Peraji (circondario territoriale 0206), Pisari, (circondario territoriale 0203), Poletiči (circondario territoriale 0210), Popetre (circondario territoriale 0211), Smokvica (circondario territoriale 0200), Sočerga (circondario territoriale 0202), Sokoliči (circondario territoriale 0207), Šeki (circondario territoriale 0204), Trebeše (circondario territoriale 0295), Tuljaki (circondario territoriale 0208) e Zabavlje (circondario territoriale 0212);
Sede: Gračišče 4, Gračišče.
6. Gradin, comprendente gli abitati: Abitanti (circondario territoriale 0299), Belvedur (circondario territoriale 0296), Brezovica pri Gradinu (circondario territoriale 0219), Gradin (circondario territoriale 0218), Koromači-Boškini (circondario territoriale 0216), Močunigi (circondario territoriale 0298), Pregara (circondario territoriale 0220, 0221), Sirči (circondario territoriale 0217) e Topolovec (circondario territoriale 0297);
Sede: Brezovica pri Gradinu 1b, Gračišče.
7. Hrvatini – Crevatini, comprendente gli abitati; Barizoni – Barisoni (circondario territoriale 0259), Cerej – Cerei (circondario territoriale 0281, 0282, 0283), Hrvatini – Crevatini (circondario territoriale da 0248 a 0253, 0350, 0368, 0369), Kolomban – Colombano (circondario territoriale da 0254 a 0258) e Premančan – Premanzano (circondario territoriale 0284);
Sede: Hrvatini 74 – Crevatini 74, Ankaran – Ancarano.
8. Koper-center – Capodistria–centro, comprendente: parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0001 a 0032, 0133, 0134, 0135, 0358);
Sede: Ulica OF 9 – Via del Fronte di Liberazione 9, Koper – Capodistria.
9. Semedela – Semedella, comprendente: parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0033 a 0053, da 0096 a 0105, 0130, 0131, 0132, 0362);
Sede: Jurčičeva ulica 2 – Via Josip Jurčič 2, Koper – Capodistria.
10. Za gradom – Al castelletto, comprendente: parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0054 a 0060, da 0090 a 0094, 0361);
Sede: Jurčičeva ulica 2 – Via Josip Jurčič 2, Koper – Capodistria.
11. Marezige, comprendente gli abitati: Babiči (circondario territoriale 0302), Bočaji (circondario territoriale 0213), Kozloviči (circondario territoriale 0214), Lopar (circondario territoriale 0313), Marezige (circondari territoriali 0306, 0307, 0308), Montinjan (circondario territoriale 0309), Trsek (circondario territoriale 0215) e Truške (circondario territoriale 0314);
Sede: Marezige 24, Marezige.
12. Olmo-Prisoje, comprendente,: parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondario territoriale da 0106 a 0129, 0143, 0145, 0146, 0147, 0351, 0352, 0353, 0363) e l'abitato Šalara – Salara (circondari territoriali 0335, 0336);
Sede: Oljčna pot 4 – Vicolo degli Olivi 4, Koper – Capodistria.
13. Pobegi-Čežarji, comprendente gli abitati: Čežarji (circondari territoriali 0311, 0312, 0380) e Pobegi (circondari territoriali da 0165 a 0168, 0379);
Sede: Cesta I. Istrske brigade 59, Pobegi.
14. Podgorje, comprendente l'abitato Podgorje (circondario territoriale 0227);
Sede: Podgorje n.n., Podgorje.
15. Rakitovec, comprendente l'abitato Rakitovec (circondario territoriale 0226);
Sede: Rakitovec 44, Črni Kal.
16. Sv. Anton, comprendente l'abitato Sv. Anton (circondari territoriali da 0176 a 0184, 0367);
Sede: Sveti Anton 1, Pobegi.
17. Škocjan – San Canziano, comprendente gli abitati: Bošamarin – Bossamarino (circondari territoriali 0338, 0339), Kampel – Campel (circondari territoriali 0340, 0355, 0356), parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0136 a 0142, 0144, 0148), Manžan (circondari territoriali 0341, 0375), Škocjan – San Canziano (circondari territoriali 0149, 0150) e Triban (circondario territoriale 0342);
Sede: Cesta Marežganskega upora 4 – Strada della Rivolta di Marezige 4, Koper – Capodistria.
18. Škofije, comprendente l'abitato: Elerji (circondario territoriale 0247), Plavje (circondari territoriali 0234, 0235), Spodnje Škofije (circondari territoriali da 0236 a 0246), Tinjan (circondari territoriali 0288, 0289) e Zgornje Škofije (circondari territoriali 0285, 0286, 0287, 0357, 0373);
Sede: Spodnje Škofije 54, Škofije.
19. Šmarje, comprendente gli abitati: Brič (circondario territoriale 0324), Dilici (circondario territoriale 0315), Fijeroga (circondario territoriale 0316), Gažon (circondari territoriali 0333, 0334), Grinjan (circondario territoriale 0337), Grintovec (circondario territoriale 0343), Koštabona (circondario territoriale 0318), Krkavče (circondari territoriali 0321, 0322, 0323), Pomjan (circondario territoriale 0326), Puče (circondari territoriali 0319, 0320), Srgaši (circondari territoriali 0331, 0332), Šmarje (circondari territoriali od 0327 do 0330) e Župančiči (circondario territoriale 0317);
Sede: Šmarje 89, Šmarje.
20. Vanganel, comprendente gli abitati: Bonini (circondari territoriali 0310, 0374), Čentur (circondario territoriale 0303) e Vanganel (circondari territoriali 0304, 0305);
Sede: Vanganel 38, Capodistria.
21. Zazid, comprendente l'abitato Zazid (circondari territoriali 0197, 0198);
Sede: Zazid n.n., Črni Kal.
22. Žusterna – Giusterna, comprendente parte dell'abitato Koper – Capodistria (circondari territoriali da 0061 a 0089, 0095, 0348, 0354, 0359, 0360, 0376, 0377).
Sede: Dolga reber 5 – Costa Lunga 5, Koper – Capodistria.«
Articolo 50 
Il testo dell'articolo 141, terzo comma, è modificato come segue:
»Nel compimento di atti giuridici la comunità locale agisce in nome proprio e per conto proprio, nell'ambito delle mansioni stabilite con il presente statuto, ossia dal decreto.«.
Articolo 51 
Il testo introduttivo dell'articolo 143 è modificato come segue:
»La comunità locale regola e sbriga gli affari locali, ed in particolare:«
Articolo 52 
All'articolo 145 si aggiunge un nuovo comma, il comma terzo, il quale recita come segue:
»La comunità locale ha il diritto di esprimere pareri nonché di avanzare iniziative e proposte agli organi del comune riguardo la gestione delle questioni pubbliche nel comune che si riferiscono alla comunità locale.«.
Articolo 53 
Nell’articolo 146 il testo »il massimo organo« è sostituito dal testo: »l'organo«.
Articolo 54 
Nell'articolo 147, primo comma, è depennata la prima frase.
Nel secondo comma è aggiunta una nuova, seconda, frase come segue:
»Per l’inizio e la cessazione della durata in carica dei membri del consiglio si applicano in senso conforme le disposizioni che regolano la durata in carica dei membri del consiglio comunale.«.
Il testo del terzo comma è modificato come segue:
»L’incompatibilità della funzione del membro nel consiglio della comunità locale è disciplinata dalla legge.«.
Articolo 55 
Il testo dell'articolo 148 è modificato come segue:
»I consigli delle comunità locali sono composti dal seguente numero di membri:
1 Consiglio della Comunità locale Bertoki – Bertocchi
11 membri
2 Consiglio della Comunità locale Boršt
7 membri
3 Consiglio della Comunità locale Črni Kal
13 membri
4 Consiglio della Comunità locale Dekani
9 membri
5 Consiglio della Comunità locale Gračišče
13 membri
6 Consiglio della Comunità locale Gradin 
9 membri
7 Consiglio della Comunità locale Hrvatini – Crevatini
11 membri
8 Consiglio della Comunità locale Koper-center – Capodistria-centro
13 membri
9 Consiglio della Comunità locale Semedela – Semedella
13 membri
10 Consiglio della Comunità locale Za gradom – Al castelletto
9 membri
11 Consiglio della Comunità locale Marezige
9 membri
12 Consiglio della Comunità locale Olmo-Prisoje
11 membri
13 Consiglio della Comunità locale Pobegi-Čežarji
11 membri
14 Consiglio della Comunità locale Podgorje
7 membri
15 Consiglio della Comunità locale Rakitovec
5 membri
16 Consiglio della Comunità locale Sv. Anton
11 membri
17 Consiglio della Comunità locale Škocjan – San Canziano
11 membri
18 Consiglio della Comunità locale Škofije
11 membri
19 Consiglio della Comunità locale Šmarje
13 membri
20 Consiglio della Comunità locale Vanganel
7 membri
21 Consiglio della Comunità locale Zazid
7 membri
22 Consiglio della Comunità locale Žusterna – Giusterna
11 membri
Nelle comunità locali nazionalmente miste, alla comunità nazionale italiana spetta uno dei seggi nel consiglio della comunità locale, del numero totale di cui al comma precedente. Il membro della comunità nazionale italiana è eletto in un’unica unità elettorale comprendente il territorio dell’intera comunità locale.
I membri del consiglio della comunità locale sono eletti col sistema maggioritario. Il numero delle circoscrizioni elettorali è stabilito dal consiglio comunale con un apposito atto.«
Articolo 56 
In seguito all’articolo 148 è aggiunto il nuovo articolo 148.a, il quale recita come segue:
»Articolo 148.a 
La prima seduta è convocata dal presidente uscente del consiglio della comunità locale entro e non oltre il termine di venti (20) giorni dall’elezione dei membri del consiglio della comunità locale. Fino alla elezione del nuovo presidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano in termini di età, oppure dal membro stabilito, su proposta del predetto membro più anziano, dal consiglio della comunità locale.
Nel caso in cui il presidente uscente del consiglio non convochi la seduta entro il termine stabilito, essa viene convocata dal presidente della commissione elettorale comunale.
Il consiglio si reputa costituito quando sono convalidati i mandati a più della metà dei suoi componenti.«
Articolo 57 
Il testo dell'articolo 149 è modificato come segue:
»Il consiglio della comunità locale elegge tra i suoi membri il proprio presidente.
Il presidente del consiglio della comunità locale:
– rappresenta il consiglio della comunità locale;
– convoca e presiede le sedute del consiglio;
– prepara le proposte di decisioni approvate dal consiglio e si occupa della loro attuazione;
– prepara la proposta del piano finanziario annuale, del programma di lavoro, del conto consuntivo e della relazione annuale;
– sottoscrive i contratti e gli atti adottati dal consiglio;
– in base alla decisione del consiglio della comunità locale convoca le assemblee dei cittadini della comunità locale, e
– svolge altre mansioni stabilite dal consiglio della comunità locale.
Su proposta del presidente, il consiglio della comunità locale elegge un vicepresidente. Egli sostituisce il presidente e svolge i compiti per i quali è stato autorizzato dal presidente.«.
Articolo 58 
In seguito all’articolo 149 è aggiunto il nuovo articolo 149.a, il quale recita come segue:
»Articolo 149.a 
Il consiglio della comunità locale opera in sedute ordinarie e straordinarie. La convocazione delle sedute del consiglio compete al presidente del consiglio.
Il presidente del consiglio convoca la seduta del consiglio della comunità locale minimo quattro volte l'anno. Il presidente deve inoltre convocare la seduta della comunità su richiesta del sindaco o di almeno la metà dei membri del consiglio della comunità locale.«.
Articolo 59 
Il testo dell'articolo 150 è modificato come segue:
»Il consiglio della comunità locale delibera validamente con la presenza alla seduta della maggioranza dei membri; le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dei membri presenti.«
Articolo 60 
Nel testo dell’articolo 151 è depennato il primo alinea.
Nel terzo alinea, dopo la parola »consuntivo« viene aggiunto il testo », nonché la relazione annuale«.
Il testo del quinto alinea è modificato come segue:
»– può nominare organi di lavoro permanenti o provvisori del consiglio;«
Il testo del settimo alinea è modificato come segue:
»– decide riguardo la convocazione dell’assemblea dei cittadini della comunità locale;«.
Nell’ultimo alinea è depennato il testo », come pure con lo statuto della comunità locale«.
Articolo 61 
Il testo dell’articolo 152 è modificato come segue:
»Il consiglio della comunità locale istituisce organi di lavoro preposti alla formulazione di pareri e prese di posizioni in merito a singole questioni, nonché all’analisi ed alla predisposizione di proposte di decisioni da sottoporre in approvazione al consiglio della comunità locale.«
Articolo 62 
Il testo dell’articolo 153 è modificato come segue:
»Riguardo alle questioni non disciplinate nel presente capitolo, per il funzionamento dei consigli delle comunità locali si applicano in senso conforme le disposizioni del presente statuto e del regolamento del consiglio comunale.«.
Articolo 63 
L'articolo 154 è soppresso.
Articolo 64 
Il testo dell’articolo 155 è modificato come segue:
»Per la trattazione di determinati argomenti può essere convocata l’assemblea dei cittadini della comunità locale.
Per l’attuazione dell’assemblea dei cittadini della comunità locale si applicano in senso conforme le disposizioni del presente statuto che regolano l’assemblea dei cittadini del comune.«
Articolo 65 
Gli articoli 157 e 158 sono soppressi.
Articolo 66 
Nell’articolo 161, primo comma, il testo »di referendum« è sostituita dal testo »delle assemblee dei cittadini«.
I comma due, tre, quattro e cinque sono soppressi.
Articolo 67 
Nell’articolo 163 è depennato il terzo alinea.
Il testo del quarto alinea è modificato come segue:
»– con donazioni di persone giuridiche e fisiche;«.
È aggiunto un nuovo secondo comma come segue:
»I mezzi che la comunità locale ottiene nei modi di cui al comma precedente possono essere destinati esclusivamente per il finanziamento delle sue mansioni.«.
Articolo 68 
Nell’articolo 164, secondo comma, il testo »dietro proposta del comitato per l’autonomia locale« è sostituito con il testo »e in conformità al bilancio comunale relativo al singolo esercizio finanziario«.
Articolo 69 
Nell’articolo 165 è aggiunto un nuovo comma, il comma sesto, il quale recita come segue:
»L’attuazione del piano finanziario della comunità locale è responsabilità del consiglio della comunità locale.«
Articolo 70 
Il testo dell'articolo 166 è modificato come segue:
»L’attuazione delle mansioni tecniche, organizzative e amministrative per i consigli delle comunità locali è garantita nell’ambito dell’amministrazione comunale.«
Articolo 71 
Il testo dell’articolo 170 è modificato come segue:
»L’amministrazione comunale emana decisioni e delibere, nonché altri singoli atti.«.
Articolo 72 
Nell’articolo 171, primo comma, è depennato il testo »fatti salvi gli organi dell’amministrazione comunale,«
Articolo 73 
Nell’articolo 173, primo comma, il testo »costituisce gli organi dell’amministrazione comunale e ne determina le mansioni« è sostituito con il testo »costituisce l’amministrazione comunale«.
Articolo 74 
Negli articoli 176 e 177 è depennata la parola »degli organi«.
Articolo 75 
Nell’articolo 179, primo comma, il testo »gli organi comunali« è sostituito dal testo »l’amministrazione comunale«.
Nel secondo comma il testo »rilasciati dagli organi dell’amministrazione comunale« è sostituito con il testo »rilasciati dall’amministrazione comunale«.
Nel quarto comma il testo »degli organi comunale« è sostituito dal testo »degli organi comunali e dell’amministrazione comunale«.
Articolo 76 
L'articolo 181 è soppresso.
Articolo 77 
Il titolo del sottocapitolo »2. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI DECRETI E DI ALTRI ATTI GENERALI«, così come gli articoli dal 182 al 191 sono soppressi.
Articolo 78 
L'articolo 201 è soppresso.
Articolo 79 
Nell’articolo 204 il testo »nell’articolo 182 del presente statuto« è sostituito dal testo »nel Regolamento del consiglio comunale«.
DISPODIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 80 
In data dell’entrata in vigore delle presenti modifiche e integrazioni del statuto cessa la vigenza dei seguenti atti:
– gli statuti delle comunità locali;
– la Delibera del consiglio comunale del Comune città di Capodistria sul conferimento della delega a esprimere pareri nelle procedure di nomina dei direttori degli asili e scuole pubblici e di altri enti di formazione ed educazione alla Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine, n. 012-12/2014 del 4 dicembre 2014 e
– la Delibera sulla determinazione del numero dei membri nei consigli delle comunità locali e sulla determinazione delle circoscrizioni elettorali nelle comunità locali sul territorio del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 52/14), la quale però rimane in vigore fino al giorno dell’indizione delle prossime elezioni dei membri del consiglio delle comunità locali.
Articolo 81 
Le disposizioni dell’articolo 16 delle presenti modifiche ed integrazioni dello statuto che si riferiscono alla elezione del presidente e del vicepresidente del comitato di controllo, si applicano a partire dalla loro prima nomina successiva.
Le disposizioni dell’articolo 55 delle presenti modifiche ed integrazioni dello statuto che definiscono il numero dei membri dei consigli delle comunità locali, nonché la definizione delle circoscrizioni elettorali, si applicano a partire dalle prime elezioni ordinarie successive dei membri dei consigli delle comunità locali.
Le disposizioni dell’articolo 70 delle presenti modifiche ed integrazioni dello statuto che definiscono l’attuazione dell’esercizio delle mansioni tecniche, organizzative e amministrative per i consigli delle comunità locali, si applicano al più tardi a partire dal 1° gennaio 2019.
Articolo 82 
Le presenti modifiche ed integrazioni allo statuto hanno efficacia il giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-2/2018
Capodistria, 19 aprile 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti