Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1602. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1/233, 1/273 in 1/297 vse k. o. 2328-Opatje selo, stran 5004.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15, 66/17 in 61/17 – GZ), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. dopisni seji, ki je trajala od četrtka, 3. 5. 2018, do ponedeljka, 7. 5. 2018 do 12. ure, sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1/233, 1/273 in 1/297 vse k. o. 2328-Opatje selo
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1/233 in parc. št. 1/273 obe k. o. 2328-Opatje selo, ki v naravi predstavljata del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760122 Križišče–Ograjce ter
– parc. št. 1/297 vse k. o. 2328-Opatje selo, ki v naravi predstavlja pretežno nekategorizirano javno pot, v manjšem delu pa del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760122 Križišče–Ograjce.
2. člen 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje navedeni status.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-19/2018-2
Miren, dne 7. maja 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost