Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 1108-2/2017-73 Ob-2227/18, Stran 1199
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1304/2013/EU), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17), Poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2018, ki ga je sprejela Vlada RS dne 24. 4. 2018, Odločitve o podpori, št. 10-1/2/MDDSZ/0, št. dok. 3032-35/2018/10, ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 8. 5. 2018, ter Pogodbe št.: C2611-C2611-18-311203 o sofinanciranju operacije »Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih«, ki sta jo Sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa sklenila dne 16. 5. 2018, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja v okviru neposredne potrditve operacije – programa »Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih« (v nadaljevanju: neposredna potrditev operacije), ki jo izvaja sklad.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter ciljna skupina
2.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
2.2 Cilj javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje vseživljenjskega učenja zaposlenih;
– ozaveščanje zaposlenih posameznikov o pomenu vlaganja v osebni in karierni razvoj z namenom večanja njihove konkurenčne prednosti na trgu dela;
– zviševanje usposobljenosti zaposlenih posameznikov z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih ali presežnih delavcev v brezposelnost;
– izboljšati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih posameznikov (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
– povečanje mobilnosti na trgu dela in zaposlitvenih možnosti zaposlenih posameznikov (tudi razvoj novih kariernih možnosti).
Kvantificirani cilji javnega povabila (kazalnik učinka) je število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij. Ciljna vrednost je 2.517 vključitev zaposlenih oseb.
Javni razpis se bo izvajal z upoštevanjem načela derogacije, uporabljeno bo pravilo pro rata z upoštevanjem odstotka aktivnega prebivalstva po obeh kohezijskih regijah. Na ravni vključitev to pomeni:
– 53 % oziroma 1.334 vključenih iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in
– 47 % oziroma 1.183 vključenih iz kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS).
2.3 Predmet javnega razpisa
Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v vlogi posredniškega organa. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2022), v okviru prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb.
Do sofinanciranja so upravičena neformalna izobraževanja in usposabljanja, kot na primer:
– usposabljanja za znanja, katera so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja in ga zaposleni ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniška znanja, znanja jezikov, komunikacija, mediacija ...) in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oziroma z dokazilom o zaključenem usposabljanju;
– usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj, kvalifikacij ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica).
Usposabljanja se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU.
Posamezniki lahko z vlogo na ta javni razpis uveljavljajo sofinanciranje stroškov, nastalih v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 za programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, v katere so vključeni v istem obdobju.
Neupravičeni stroški so:
– stroški formalnih izobraževanj;
– stroški e-usposabljanj (tudi usposabljanja, ki delno vsebujejo e-usposabljanja: kot npr. kombinirano učenje).
2.4 Ciljna skupina
Ciljna skupina so:
– posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji;
– samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.
2.5 Regija izvajanja javnega razpisa in način delitve sredstev
Program se bo izvajal v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS).
Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena Uredbe 1303/2013/EU in načelom odstopanja, opredeljenim v drugem odstavku 13. člena Uredbe 1304/2013/EU, se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvaja upravičenec v korist obeh programskih območij (KRZS in KRVS), uporabilo t. i. načelo derogacije, pri čemer je ključ delitve sorazmerni pristop (pro-rata) določen v razmerju med programskima območjema v razmerju 53 % (KRVS) in 47 % (KRZS). Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2015 aktivnih 1.009.000 oseb, od tega 543.000 v Vzhodni regiji in 475.000 v Zahodni regiji. Zato je ključ delitev sredstev 53 % za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija ter 47 % za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in dokazila ter merila za ocenjevanje
Na javni razpis se lahko prijavi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1.
Je v času vključitve v neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje, za katero uveljavlja sofinanciranje, (samo)zaposlena oseba v Republiki Sloveniji.
Izpolnjevanje pogoja sklad preverja v uradni evidenci ZZZS*.
2.
Je bil v program neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja vključen od 1. 9. 2017 in ga zaključil najkasneje do 31. 8. 2018.
Priloga 1 k prijavnem obrazcu – potrdilo o uspešno opravljenem izpitu/usposabljanju in/ali lista prisotnosti ali drugo ustrezno dokazilo o udeležbi na programu neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja, za katerega prijavitelj uveljavlja sofinanciranje.
3.
Je v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 plačal za stroške programa neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja, za katerega uveljavlja sofinanciranje.
Priloga 2 k prijavnemu obrazcu – račun in dokazila o plačilu računa.
4.
Je stroške, ki jih prijavitelj uveljavlja, poravnal iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, niti ne s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe ter do sedaj ni uveljavljal oziroma ni imel povrnjenih tovrstnih stroškov iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe.
Izjava 1 k prijavnemu obrazcu.
5.
Vlagatelj ni zaposlen pri izvajalcu javnega razpisa v času usposabljanja do oddaje vloge.
Izvajalec preveri v lastnih evidencah.
* V primeru, da prijavitelj posreduje fotokopijo izpisa obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji, iz katere je razvidno, da je bil prijavitelj v času vključitve v usposabljanje zaposlen v Republiki Sloveniji (vsaj polovico časa trajanja vključitve), se le-ta upošteva kot ustrezno dokazilo.
V sofinanciranje stroškov programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja se bodo uvrstile pravočasno oddane in formalno popolne vloge tistih prijaviteljev, ki izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje za kandidiranje na javni razpis ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih meril. Sklad lahko na podlagi podane izjave pod materialno in kazensko odgovornostjo preveri verodostojnost vseh podatkov in prilog, navedenih in priloženih s prijavo.
Merila za ocenjevanje prejetih vlog
Splošno merilo za ocenjevanje prejetih vlog
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, bo strokovna komisija v nadaljevanju ocenila po splošnem merilu:
Splošno merilo
Način preverjanja 
Ocenjevanje
Prijavitelj je ob oddaji vloge dopolnil starost 15 let*
Sklad bo starost prijavitelja preverjal na podlagi podatkov v prijavnem obrazcu.
Izpolnjuje splošno merilo 
(je dopolnil 15 let) = 1 točka
Ne izpolnjuje splošnega merila (ni dopolnil 15 let) = 0 točk
* V primeru, da je vlagatelj mlajši od 18 let, vlogo podpiše zakoniti zastopnik, razen pri tistih vlagateljih, ki so že pridobili popolno poslovno sposobnost pred 18. letom.
Vloge, ki ne bodo ovrednotene z eno točko pri zgoraj navedenem merilu, bodo zavrnjene.
Dodatno merilo za ocenjevanje prejetih ponudb
V primeru dveh ali več sočasno prejetih vlog, katerih skupna vrednost zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva, bo izbrana vloga tistega prijavitelja, ki bo dosegla večje število točk na podlagi dodatnega merila:
Dodatno merilo
Način preverjanja 
Ocenjevanje 
Prijavitelj ima stalni naslov v občini, ki se po klasifikaciji stopnje urbanizacije občin uvršča v redko poseljeno območje.1
Sklad bo stopnjo urbanizacije preverjal na podlagi uradnih evidenc Statističnega urada Republike Slovenije. 
Prihaja iz redko poseljenega območja (šifra stopnje urbanizacije 3) = 2 točki;
ne prihaja iz redko poseljenega območja (šifra stopnje urbanizacije 1 in 2) = 1 točka.
1 Glede tujcev bo Sklad upošteval veljaven stalni naslov v Republiki Sloveniji. V kolikor stalnega nima, bo Sklad upošteval začasni naslov.
Šifrant občin po stopnji urbanizacije je dostopen na http://www.stat.si/statweb/Methods/Classifications.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 2.047.151,61 EUR.
4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih za proračunsko leto 2018 je 2.047.151,61 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.084.990,35 EUR, od tega:
– 867.992,28 EUR s PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20 -V-EU (80 %) in
– 216.998,07 EUR s PP 160138 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20 -V-slovenska udeležba (20 %).
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 962.161,26 EUR, od tega:
– 769.729,01 EUR s PP 160139 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20 -Z-EU (80 %) in
– 192.432,25 EUR s PP 160140 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20 -Z-slovenska udeležba (20 %).
Način delitve sredstev po regijah: KRVS 53 % in KRZS 47 %. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva – Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in od likvidnostnega stanja proračuna RS.
5. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje dokumente:
– javni razpis,
– razpisna dokumentacija (Navodila za prijavo na javni razpis).
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/.
V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prijavitelju izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis vloži več posameznih vlog. Za vsak program izobraževanja oziroma usposabljanja mora oddati ločeno vlogo.
Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen in podpisan obrazec Prijava na javni razpis, katerega sestavni del je:
– Izjava (pod točko III prijavnega obrazca, ki vključuje 5 točk).
2. Obvezne priloge k prijavnemu obrazcu:
– Priloga 1: dokazilo o uspešno opravljenem izpitu/usposabljanju in/ali lista prisotnosti ali drugo ustrezno dokazilo o udeležbi na programu neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja, za katerega prijavitelj uveljavlja sofinanciranje;
– Priloga 2: podatki o programu in seznam plačanih stroškov ter dokazila o plačilu za program, za katerega prijavitelj uveljavlja sofinanciranje – fotokopije računov in dokazila o plačilu stroškov programa neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja;
– Priloga 3: izpolnjen obrazec Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz ESS.
Prijavitelj mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na obrazcu, ki je priloga tega razpisa, je podpisana in vsebuje vse predpisane podatke in priloge. V primeru, ko vlagatelj ni polnoleten, mora biti vloga podpisana s strani zakonitega zastopnika (razen pri tistih vlagateljih, ki so že pridobili popolno poslovno sposobnost pred 18. letom), sicer se šteje kot nepopolna.
6. Razmerje med namenskimi sredstvi EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje javnega razpisa: javni razpis delno sofinancira Evropska unija (v nadaljevanju: EU) iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov programa. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov programa.
7. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80 %.
8. Upravičeni stroški in način financiranja
Prijavitelj, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke tega javnega razpisa, lahko z vlogo/-ami na javni razpis uveljavlja stroške za neformalno izobraževanje in usposabljanje iz predmeta javnega razpisa, ki so nastali in bili plačani v obdobju od 1. 9. 2017 do vključno 31. 8. 2018.
Posamezni prijavitelj je upravičen do sofinanciranja stroška neformalnega izobraževanja in usposabljanja v višini 70 % dejansko nastalega stroška, vendar največ do višine 610,00 EUR (z DDV), za posamezno vlogo ali več vlog posameznega prijavitelja.
Poleg upravičene višine stroška neformalnega izobraževanja in usposabljanja, je do sofinanciranja upravičena tudi akontacija dohodnine v višini 25 %, ki se izračuna na osnovi potrjenih upravičenih sredstev prijavitelju in jo obračuna in plača Sklad.
Skupno je do sofinanciranja torej upravičen strošek do višine največ 813,33 EUR (z upoštevano akontacijo dohodnine), za posamezno vlogo ali več vlog posameznega prijavitelja skupaj.
Upravičeni stroški so:
– Stroški neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlene osebe v višini največ 610,00 EUR, ki vključuje tudi morebitni s strani prijavitelja plačan davek na dodano vrednost.
– Akontacija dohodnine v višini 25 %, ki jo plača Sklad v višini največ 203,33 EUR.
9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Prav tako oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s tem, da sklad pogoje za kandidiranje na javnem razpisu (točka 3.1) preveri iz uradnih evidenc. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja javnega razpisa prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva sklada, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika sredstev/izbranega prijavitelja, do dneva vračila, na transakcijski račun sklada.
11. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje stroškov in izdatkov: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili ali bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev na transakcijski račun sklada. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja izgubljeni.
12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog). Če je vloga oddana 25. 5. 2018 pred 9. uro, se zaradi možnosti oddaje ponudbe na vseh navedenih mestih upošteva kot ura in minuta prispetja 25. 5. 2018 ob 9. uri. Zadnje odpiranje je predvideno 6. 9. 2018. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred skrajnim rokom za oddajo vlog, bo zaključek javnega razpisa objavljen na spletni strani sklada.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici (v nadaljnjem besedilu: ovojnica), označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje programov NIUZ«.
Vlogo lahko prijavitelj odda na tri načine:
– osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure);
– z navadno poštno pošiljko;
– s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, morajo biti iz ovojnice razvidni datum, ura in minuta oddaje, za dan prejema pa se šteje dan oddaje priporočene poštne pošiljke na pošto.
Če vloga ni poslana priporočeno, se za dan prejema šteje dan, ko sklad prejme vlogo.
Prijaviteljem svetujemo, da pri oddaji priporočene ovojnice poskrbijo, da poštni urad na pošiljki navede uro in datum oddaje te pošiljke, saj bo sklad ovojnice, za katere iz prejete pošiljke ne bosta jasno razvidna ura in datum, obravnaval kot ovojnice, ki so prispele zadnje v dnevu dospetja. Če se vloga odda priporočeno na Petrolovem bencinskem servisu, naj prijavitelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priloži kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke. Kot datum in čas oddaje se bo v tem primeru štel datum in čas izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki. Če prijavitelj ne predloži zahtevanega dokazila o oddaji, se bo štelo, da je bila vloga oddana na dan oddaje ob 23.59.
Sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo ustrezno označene in bodo pravočasno oddane do roka oziroma najpozneje na ta dan oddane v glavno pisarno. Vloge, ki bodo oddane pred rokom in po roku oddaje, določenem v tem javnem razpisu, bodo s sklepom zavržene. V primeru, da bodo sredstva porabljena prej, bo javni razpis zaprt z dnem porabe sredstev.
V primeru poziva na dopolnitev vloge je priporočljivo, da prijavitelj ovojnico označi s podatki o prijavitelju in vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za sofinanciranje programov NIUZ«, zaradi lažje in hitrejše obravnave dopolnitve.
13. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktorica sklada.
Odpiranje vlog bo potekalo vsak mesec do konca razpisnega roka v več odpiranjih:
– prvo odpiranje vlog se začne 31. 5. 2018 ob 10. uri;
– drugo odpiranje se začne 19. 6. 2018 ob 10. uri;
– tretje odpiranje se začne 17. 7. 2018 ob 10. uri;
– četrto odpiranje se začne 21. 8. 2018 ob 10. uri;
– peto (zadnje) odpiranje se začne 6. 9. 2018 ob 10. uri.
Strokovna komisija bo obravnavala vloge, prispele do dne pred posameznim odpiranjem (do 23.59). Zadnji rok za oddajo vlog na javni razpis je 5. 9. 2018.
Komisija lahko spremeni roke odpiranj glede na število prejetih vlog.
V kolikor se zaradi številčnosti prejetih vlog na posameznem odpiranju njihova obravnava ne bo zaključila do pričetka naslednjega predvidenega odpiranja, se naslednje odpiranje vlog zamakne in prične po zaključku obravnave vlog, prejetih na prejšnjem odpiranju, o čemer bo sklad prijavitelje obvestil na svoji spletni strani (www.sklad-kadri.si).
Vloge, prispele na javni razpis, odpira strokovna komisija po vrstnem redu prispetja vlog. O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik. Odpirale se bodo samo pravočasno prispele, pravilno izpolnjene in označene vloge, do porabe razpoložljivih sredstev. Meja za dodelitev sredstev in zaprtje javnega razpisa bo določena glede na datum, uro in minuto prejema popolne vloge, s katero se porabijo vsa razpoložljiva sredstva.
V primeru prejema dveh ali več formalno popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in sta/so datirani/e z istim datumom, uro in minuto prejema, katerih skupna vrednost zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva ter sta/so pri splošnem merilu dosegle enako število točk, bo izbrana vloga tistega ponudnika, ki bo dosegla večje število točk na podlagi dodatnega merila iz 3. točke javnega razpisa. V kolikor bo število doseženih točk po izvedbi ocenjevalnih in razvrstitvenih postopkov še vedno enako, strokovna komisija odloči z žrebom.
V primeru, da preostanek razpoložljivih sredstev na javnem razpisu ne zadostuje za odobritev celotne, po vrstnem redu zadnje prejete popolne vloge oziroma vloge izbrane z upoštevanjem meril, se prijavitelju te vloge ponudi višina sredstev, ki so preostala na javnem razpisu. V kolikor prijavitelj ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.
V kolikor preostanek sredstev na javnem razpisu po žrebu ne zadostuje za odobritev celotne vloge izžrebanega prijavitelja, se temu prijavitelju prav tako ponudi preostanek razpoložljivih sredstev. V primeru, da prijavitelj ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.
V primeru velikega števila prejetih vlog na posameznem odpiranju lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje prejetih vlog v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja na spletni strani sklada (www.sklad-kadri.si).
Če bo vloga nepopolna, bo komisija v osmih dneh od odprtja vloge pisno pozvala prijavitelja k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Rok za dopolnitev vloge je osem dni.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom oziroma dokazilom.
Če bo prijavitelj pomanjkljivosti odpravil v roku, bo strokovna komisija štela (glede vrstnega reda oddaje), da je bila vloga vložena takrat, ko je bila oddana dopolnitev vloge, s katero so bile pomanjkljivosti odpravljene.
Formalno popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna).
Strokovna komisija bo torej opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v 3. točki tega javnega razpisa. Na podlagi ocene vlog bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev, predstojnik sklada pa bo na tej podlagi izdal sklep o izboru prejemnikov sredstev. Sklad bo prejemniku sredstev posredoval sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Izplačila se bodo izvedla na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje. Izplačilo se izbranemu prijavitelju izvede v roku devetdeset dni od podpisa pogodbe. Dodeljena sredstva bodo izbranim prijaviteljem nakazana na njegov osebni bančni račun (TRR), odprtem v Republiki Sloveniji.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelj bo o izidu obravnave na javnem razpisu s sklepom o (ne)izboru obveščen predvidoma v tridesetih dneh po zaključku obravnave vlog s strani strokovne komisije.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in dosega točke na podlagi meril iz javnega razpisa ter mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena ali pa mu niso bila dodeljena v upravičeni višini, lahko v 15 dneh od prejema sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje poda pritožbo na sklad. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od prejema posreduje v odločanje Ministrstvu delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o dodelitvi sredstev za sofinanciranje.
15. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/.
Do (preteka) roka za prijavo jo lahko prevzamete na skladu, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, glavna pisarna, v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure). Za dodatne informacije in pojasnila o javnem razpisu lahko pišete na e-naslov: niuz@sklad-kadri.si.
Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost