Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 5442-2/2018/17 Ob-2196/18, Stran 1183
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe št. 1605/2002/ES in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17);
– Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15);
– Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020 (sprejetih s strani Vlade RS dne 13. 11. 2015);
– veljavnega načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
– Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15);
– Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanje (objavljenega na http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami, v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020) in
– Odločitve o podpori št. 8-2/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019« (št. dokumenta: 3032-20/2018/12), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 8. 5. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.2 prednostne naložbe: »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, 8.2.1 specifičnega cilja: »Znižanje brezposelnosti mladih«. Na javnem razpisu bodo izbrane operacije, operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet, namen, cilji in ciljna skupina javnega razpisa
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, ki bodo spodbujali čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28. leta starosti1 (v nadaljevanju: brezposelne mlade osebe) v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela s povečevanjem ter ustvarjanjem novih zaposlitvenih možnosti.
1 Za stare do vključno 28 let se štejejo osebe, ki so stare do 28 let in 364 dni, torej osebe, ki še niso dopolnile 29. leta starosti.
Inovativni projekti za večanje zaposljivosti mladih predstavljajo razvoj in implementacijo programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo mladih na trgu dela s spodbujanjem in razvijanjem njihovih ustreznih kompetenc za samostojno vključevanje na trg dela in povečevanje njihovih zaposlitvenih priložnosti.
V okviru posameznega projekta je predvidena priprava nabora inovativnih ukrepov2 in razvoj kreativnih rešitev za spodbujanje zaposlovanja mladih, vključno z mreženjem z delodajalci, vzpostavitev partnerstev in povezovanja ključnih deležnikov na trgu dela s ciljem povečevanja zaposlitvenih priložnosti mladih, ob upoštevanju načel družbene odgovornosti na področju zaposlovanja ciljne skupine.
2 Inovativni ukrepi predstavljajo konkretne aktivnosti oziroma dejavnosti za spodbujanje zaposlovanja in zaposljivosti, ki se v okviru aktivne politike zaposlovanja še niso ali se ne izvajajo kot del ustaljene prakse in s tem predstavljajo novost na področju zaposlovanja in višanja zaposljivosti brezposelnih mladih oseb. Aktivnosti predstavljajo delo z mladimi v okviru razvoja novih programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo mladih na trgu dela preko povezovanja ključnih deležnikov na lokalnem in regionalnem nivoju ter potencialnih delodajalcev.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpora pri izvajanju inovativnih projektov, ki bodo omogočili večjo zaposljivost ciljne skupine brezposelnih mladih oseb, razvijanje ustreznih kompetenc in pristopov pri aktivnem iskanju zaposlitve ter istočasno aktiviranje delodajalcev pri teh aktivnostih. Namen javnega razpisa je tudi spodbujanje partnerskega sodelovanja med različnimi deležniki na trgu dela s ciljem nižanja brezposelnosti mladih oseb.
Javni razpis je namenjen sofinanciranju predvidoma 2 inovativnih projektov, ki bosta izvajala projektne aktivnosti s ciljem razvoja in implementacije programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo brezposelnih mladih na trgu dela preko povezovanja ključnih deležnikov na lokalnem in regionalnem nivoju.
2.2.1 Način izvajanja projektnih aktivnosti
Prijavitelj je v projektne aktivnosti dolžan vključiti 133 brezposelnih mladih oseb (velja za projekt, ki bo izbran v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija3) oziroma 200 brezposelnih mladih oseb (velja za projekt, ki bo izbran v kohezijski regiji Zahodna Slovenija).
3 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, t. i. NUTS je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS). KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška). Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP na EU ravni in v RS. Zato se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020 območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije (NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (NUTS 2).
Brezposelna mlada oseba se vključuje v projektne aktivnosti z namenom pridobivanja in krepitve sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti ter priprave na zaposlitev oziroma kasnejše zaposlitve. Posamezni prijavitelj je dolžan izvajati projektne aktivnosti v skupnem trajanju vsaj 100 ur, do največ 150 ur, in največ 2 meseca za vsako vključeno osebo (brezposelnega mladega).
Vključevanje brezposelnih mladih oseb v projektne aktivnosti izvaja prijavitelj ob sodelovanju Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ). Pri izvajanju projektnih aktivnosti morajo sodelovati tudi potencialni delodajalci.
Vloga ZRSZ pri izvajanju projektnih aktivnosti
V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj pri izvedbi projektnih aktivnosti obvezno sodelovati z ZRSZ. V primeru izbora projekta na javnem razpisu, mora prijavitelj, po izdanem sklepu o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta, predložiti s strani ZRSZ podpisano pismo o nameri (Priloga št. 5: Pismo o nameri – ZRSZ), ki ga mora posredovati ministrstvu pred začetkom izvajanja projekta, in sicer najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju.
ZRSZ bo na podlagi zaposlitvenega načrta, brezposelno mlado osebo napotil v projektne aktivnosti, izbrani prijavitelj pa bo napoteno osebo vključil v projektne aktivnosti. ZRSZ bo sklenil pogodbo s prijaviteljem in brezposelno mlado osebo o vključitvi brezposelne mlade osebe v projektne aktivnosti (Priloga št. 3: Pogodba o vključitvi brezposelne mlade osebe v projektne aktivnosti). Navedena pogodba predstavlja podlago za izplačilo dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz brezposelni mladi osebi vključeni v projektne aktivnosti.
ZRSZ ni upravičen do izplačil iz sredstev projekta.
Vloga potencialnih delodajalcev pri izvajanju projektnih aktivnosti
Prijavitelj je dolžan v izvajanje projekta vključiti tudi potencialne delodajalce, ki se bodo v okviru projektnih aktivnosti povezovali z brezposelnimi mladimi osebami. Pri izvajanju aktivnosti mreženja se predvideva, da bo vključenih v aktivnost vsaj toliko potencialnih delodajalcev, kot bo vključenih brezposelnih mladih oseb. Zaželeno je, da se mreženje vključenih brezposelnih mladih oseb in potencialnih delodajalcev oziroma nudenje drugih oblik inovativnih aktivnosti s strani potencialnih delodajalcev izvaja v čim večji meri. Prav tako je zaželeno, da v posameznih aktivnostih mreženja skozi celotno izvajanje projekta ne sodelujejo vedno isti potencialni delodajalci, ampak se zagotovi čim bolj širok in raznolik nabor potencialnih delodajalcev.
Prijavitelj lahko izkaže sodelovanje s potencialnimi delodajalci v projektu s podpisanim pismom o nameri (Priloga št. 6: Pismo o nameri – delodajalec), ki ga priloži k prijavi na javni razpis in bo upoštevano pri ocenjevanju projekta. Sodelovanje s potencialnimi delodajalci in vključevanje novih potencialnih delodajalcev se izvaja ves čas trajanja projektnih aktivnosti v okviru mreženja. Tudi to sodelovanje se izkaže s pismom o nameri (Priloga št. 6: Pismo o nameri – delodajalec), ki ga izbrani prijavitelj priloži kot prilogo k dokazilom za povračilo upravičenih stroškov za izvajanje aktivnosti mreženja.
Delodajalci za aktivnosti mreženja z mladimi brezposelnimi osebami niso upravičeni do izplačil iz sredstev projekta.
Uspešen zaključek projektnih aktivnosti
Ob uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih aktivnostih bo brezposelna mlada oseba prejela s strani prijavitelja potrdilo. To potrdilo je obvezna priloga delodajalca, ko odda ponudbo za dodelitev subvencije za zaposlitev brezposelne mlade osebe v okviru javnega povabila odprtega v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«4. ZRSZ kot izvajalec povezane operacije sprejme ponudbo tistega delodajalca, ki izpolnjuje prej navedeni ključni pogoj za izbor (predloži ustrezno potrdilo za brezposelno mlado osebo o uspešnem zaključku projektnih aktivnosti) in ki hkrati izpolnjuje vse zahtevane pogoje in merila, določene v javnem povabilu.
4 Delodajalec lahko v 60 dneh po uspešnem zaključku projektnih aktivnosti pri ZRSZ odda ponudbo na javno povabilo za pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelne mlade osebe, ki je pridobila potrdilo o uspešnem zaključku projektnih aktivnosti v okviru projekta, sofinanciranega na podlagi tega javnega razpisa.
Kot uspešen zaključek udejstvovanja v projektnih aktivnostih se bo štela vsaj 90 % prisotnost brezposelne mlade osebe v projektnih aktivnostih, ki bo pogoj za izdajo potrdila o uspešnem zaključku s strani izbranega prijavitelja.
Poleg zgoraj opisanih projektnih aktivnosti, je skozi celotni čas izvajanja projekta prijavitelj zavezan tudi k obveščanju in komuniciranju javnosti (vzdrževanje ažurne spletne strani, izdelava tiskovin). V ta namen mora prijavitelj, ob zaključku projektnih aktivnosti, v katere so vključene brezposelne mlade osebe, izvesti zaključno konferenco, kjer bodo predstavljeni vsebina in rezultati izvedenega projekta tudi širši javnosti.
2.3 Cilji javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« oziroma 8.2 prednostne naložbe »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade« so v okviru javnega razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
2.3.1 Ključni cilj
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti 2 inovativna projekta, ki bosta vključenim brezposelnim mladim osebam omogočila večjo zaposljivost, razvijala njihove kompetence in pripomogla k njihovem aktivnem iskanju zaposlitve ter istočasno aktivirala delodajalce pri teh aktivnostih.
2.3.2 Specifični cilji in rezultati
1. Projekt je skladen s cilji in rezultati na ravni prednostne naložbe oziroma prednostne osi, in sicer:
– cilj prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« je boljše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela;
– rezultati projekta morajo prispevati k razvijanju ustreznih kompetenc mladih za samostojno vključevanje na trg dela ter povečevanju njihovih zaposlitvenih priložnosti in k doseganju cilja prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade« – spodbujanju zaposlovanja oziroma povečanju deleža zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela;
– posredno doseganje rezultata specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«, tj. delež mladih, starih 15–29 let, zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev), z zaposlitvijo brezposelnih mladih oseb, ki so uspešno zaključili projektne aktivnosti v okviru projekta, sofinanciranega na podlagi tega javnega razpisa, pri delodajalcu, kateremu je bila na podlagi uspešne kandidature na javnem povabilu s strani ZRSZ dodeljena subvencija za zaposlitev brezposelne mlade osebe.
2. Za doseganje pričakovanega rezultata javnega razpisa glede na specifičen cilj OP EKP 2014–2020 »Znižanje brezposelnosti mladih« morajo biti v času izvajanja projektov na ravni celotnega javnega razpisa doseženi naslednji cilji in rezultati:
Regija
Število oseb iz ciljne skupine, vključenih v projektne aktivnosti
Delež potencialnih delodajalcev vključenih v projektne aktivnosti glede na število vključenih oseb iz ciljne skupine
Delež zaposlenih pri delodajalcih po 5 mesecih po zaključku projektnih aktivnosti
KRVS (40 %)
133
85 %
75 %
KRZS (60 %)
200
85 %
75 %
SKUPAJ
333
pri čemer:
– kazalnik učinka »Število oseb iz ciljne skupine, vključene v projektne aktivnosti« pomeni število brezposelnih mladih oseb, ki se vključijo v projektne aktivnosti v okviru izbranega projekta na podlagi sklenjene pogodbe o vključitvi brezposelne mlade osebe v projektne aktivnosti (Priloga št. 3: Pogodba o vključitvi brezposelne mlade osebe v projektne aktivnosti);
– kazalnik učinka »Delež potencialnih delodajalcev vključenih v projektne aktivnosti glede na število vključenih oseb iz ciljne skupine« pomeni bazo potencialnih delodajalcev, ki jo mora prijavitelj v času trajanja projekta oblikovati in bo zagotavljala podporno okolje za izvajanje projektnih aktivnosti povezovanja brezposelnih mladih oseb s potencialnimi delodajalci in nudenja drugih oblik inovativnih aktivnostih predvidenih v okviru izbranega projekta. Vpis v bazo potencialnih delodajalcev predstavljajo podpisana pisma o nameri (Priloga št. 6: Pismo o nameri – delodajalec);
– kazalnik rezultata: »Delež zaposlenih pri delodajalcih po 5 mesecih po zaključku projektnih aktivnosti pomeni število (brezposelnih) mladih oseb, ki so, po 5 mesecih po uspešnem zaključku projektnih aktivnosti v okviru izbranega projekta (torej po izdanem potrdilu o uspešnem zaključku s strani izbranega prijavitelja), zaposlene.
Izbrana projekta bosta posredno vplivala tudi na povezano operacijo »Spodbude za zaposlitev mladih«, in sicer:
Regija
Število podeljenih spodbud za zaposlitev v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«
KRVS (40 %)
100
KRZS (60 %)
150
SKUPAJ
250
– posredno doseganje kazalnika »Število podeljenih spodbud za zaposlitev« v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih« pomeni število podeljenih subvencij za zaposlitev brezposelnih mladih oseb, ki so uspešno zaključile projektne aktivnosti v okviru tega javnega razpisa (jim je bilo izdano potrdilo o uspešnem zaključku s strani izbranega prijavitelja), se povezale z izbranim delodajalcem v okviru projektnih aktivnosti5, kateremu je na podlagi uspešne kandidature na javnem povabilu, v okviru povezane operacije »Spodbude za zaposlitev mladih«, s strani ZRSZ bila dodeljena subvencija za zaposlitev brezposelne mlade osebe.
5 Dopušča se tudi možnost povezovanja brezposelne mlade osebe z delodajalcem, ki se v času izvajanja projektnih aktivnosti ni povezoval z brezposelno mlado osebo, je pa po uspešno zaključenih projektnih aktivnosti s strani brezposelne mlade osebe, izkazal namero za njeno zaposlitev in s tem pridobil možnost oddaje vloge na javno povabilo za pridobitev subvencije v okviru povezane operacije »Spodbude za zaposlitev mladih«.
3. Za doseganje ciljev informiranja in komuniciranja javnosti na ravni tega javnega razpisa mora biti v okviru projekta izvedena zaključna konferenca.
2.4 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina so brezposelne mlade osebe, stare do vključno 28 let, pri čemer imajo pri vključevanju prednost dolgotrajno brezposelni6. Pogoj za vključitev brezposelne mlade osebe v projekt je, da je na dan vključitve v usposabljanje oziroma projektne aktivnosti7 le-ta stara vsaj 15 let in manj kot 29 let ter je prijavljena v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ.
6 Dolgotrajno brezposelne osebe, so osebe, ki so, v skladu z definicijo ILO, že 1 leto ali več prijavljene v evidenci brezposelnih pri Zavodu.
7 Kot dan vključitve se šteje datum podpisa pogodbe o vključitvi brezposelne mlade osebe v projektne aktivnosti.
Regija izvajanja javnega razpisa
3.1 Regija izvajanja projektov
V okviru javnega razpisa bosta sofinancirana predvidoma dva projekta, ki se bosta izvajala tako na območju KRVS kot na območju KRZS, in sicer predvidoma en projekt v KRVZ in en projekt v KRZS.
Regija izvajanja, in s tem povezana upravičenost stroškov, je vezana hkrati na sedež prijavitelja in na stalno prebivališče vključenih brezposelnih mladih oseb iz ciljne skupine. To pomeni, da mora prijavitelj imeti sedež v kohezijski regiji, v kateri bo izvajal projekt in hkrati, lahko prijavitelj prijavi kot upravičen strošek samo brezposelno mlado osebo s stalnim prebivališčem v isti kohezijski regiji kot ima prijavitelj sedež.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis prijavitelj kandidira samostojno, torej brez projektnih partnerjev.
V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj pri izvedbi projektnih aktivnosti obvezno sodelovati z ZRSZ. V primeru izbora projekta na javnem razpisu, mora prijavitelj, po izdanem sklepu o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta, predložiti s strani ZRSZ podpisano pismo o nameri (Priloga št. 5: Pismo o nameri – ZRSZ), ki ga mora posredovati ministrstvu pred začetkom izvajanja projekta, in sicer najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju.
4.1 Upravičen prijavitelj
Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, so naslednji:
1. prijavitelj je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, hkrati ima prijavitelj sedež v kohezijski regiji, v kateri bo izvajal projekt;
2. prijavitelj za stroške projekta, za katerega podaja vlogo, ni in ne bo prejel pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje);
3. prijavitelj ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta;
4. prijavitelj ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis;
5. prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
6. prijavitelj nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja vseh zgoraj navedenih razpisanih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerimi s kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 4, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 4, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave na javni razpis. Hkrati je za dokazovanje pogoja pod zaporedno številko 4. prijavitelj vlogi dolžan priložiti posebno pooblastilo za namen razkritja podatkov, ki so davčna tajnost – skladno z 18. členom Zakona o davčnem postopku (Obrazec št. 5: Pooblastilo).
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.
4.2 Pogoji za vse prijavljene projekte
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati projekt, da se prijavitelj uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, so naslednji:
1. projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi oziroma 8.2 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 2.3 javnega razpisa;
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica)
2. projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 8.2.1 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 2.3.2;
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica)
3. projekt prijavitelja je izvedljiv v obdobju, za katerega velja podpora, kot navedeno v 12. poglavju tega javnega razpisa;
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica)
4. projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz poglavja 2.4 javnega razpisa;
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica)
5. projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk.
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica)
V primeru dvoma glede izpolnjevanja katerega koli pogoja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.3 Sodelovanje z lokalno ali širšo skupnostjo
V projektu je zaželeno tudi sodelovanje z lokalno ali širšo skupnostjo. To pomeni povezovanje in sodelovanje prijavitelja z drugimi gospodarskimi subjekti ne glede na status oziroma pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko mladinske in študentske organizacije kot tudi npr. podjetja, občine, društva, združenja in drugi poslovni subjekti, ki za tovrstno sodelovanje niso upravičeni do izplačil iz sredstev projekta, lahko pa s svojo dejavnostjo, vlogo in sofinanciranjem prijavljenega projekta v lokalnem okolju ali širšem okolju pripomorejo k uspešnejši izvedbi le-tega.
Sodelovanje prijavitelja s pridruženimi partnerji oziroma z lokalno/regionalno skupnostjo je zaželeno in bo pri ocenjevanju projektov upoštevano. Prijavitelj sodelovanje z drugimi pridruženimi partnerji izkaže s pismom o nameri (Priloga št. 7: Pismo o nameri – pridruženi partner). V pismu o nameri mora biti jasno opredeljeno, na kakšen način bo pridruženi partner sodeloval pri projektu in pripomogel k uspešnejši izvedbi le-tega.
Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen, če ni pri posameznem podmerilu določeno drugačno ocenjevanje:
Št. točk
Ocena
5
odlično
4
povsem ustrezno
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
Merilo
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
35
1.1 Utemeljitev projekta.
5
1.2 Ustreznost aktivnosti projekta, skladnost s cilji (rezultati) in ustrezen terminski načrt aktivnosti.
5
1.3 Finančna ustreznost.
5
1.4 Pridruženi partnerji – podpora mladinskih in študentskih organizacij.
5
1.5 Podpora potencialnih delodajalcev.
5
1.6 Pridruženi partnerji – podpora podjetij, občin, društev, združenj in drugih poslovnih subjektov.
5
1.7 Vključevanje ciljne skupine.
5
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
20
2.1 Metode dela.
5
2.2 Opredelitev tveganj in problemov ter ukrepov za odpravo.
5
2.3 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi.
5
2.4 Realna izvedljivost projekta kot celote.
5
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
15
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja.
5
3.2 Opredelitev vlog v projektu.
5
3.3 Lastna baza za promocijo in informiranje.
5
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
10
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta.
5
4.2 Aplikativnost ukrepov, učinkov in rezultatov.
5
5. DRUGA SPECIFIČNA MERILA NA RAVNI PN
20
5.1 Inovativnost ukrepov spodbujanja zaposlovanja mladih.
5
5.2 Inovativnost pri aktivaciji in mreženju delodajalcev.
5
5.3 Spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi pri dostopu do zaposlitve ter usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.
5
5.4 Povezovanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela.
5
Največje skupno možno število doseženih točk je 100. Na podlagi meril bosta izmed prijaviteljev, katerih vloge bodo formalno popolne in ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrana tista, ki bosta s prijavo zbrala največje število točk v posamezni kohezijski regiji. Ne glede na navedeno, bosta oba prijavitelja za izbor na javnem razpisu prav tako morala doseči minimalni kakovostni kriterij, ki določa, da mora projekt, ki je predmet ocenjevanja, doseči skupaj najmanj 80 od vseh možnih točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje se nahaja v razpisni dokumentaciji.
Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa znaša 634.605,00 EUR, od tega je 253.505,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in 381.100,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil iz proračuna:
 
2018
2019
2020
SKUPAJ
KRVS 
150034 – PN 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – V – 14- 20 – EU
36.460,00
154.640,00
11.704,00
202.804,00
150035 – PN 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – V – 14- 20 – slovenska udeležba
9.115,00
38.660,00
2.926,00
50.701,00
SKUPAJ KRVS
45.575,00
193.300,00
14.630,00
253.505,00
KRZS
150036 – PN 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – Z – 14- 20 – EU
54.016,00
233.308,00
17.556,00
304.880,00
150037 – PN 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela – Z – 14- 20 – slovenska udeležba
13.504,00
58.327,00
4.389,00
76.220,00
SKUPAJ KRZS
67.520,00
291.635,00
21.945,00
381.100,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
113.095,00
484.935,00
36.575,00
634.605,00
EU DEL 80 %
90.476,00
387.948,00
29.260,00
507.684,00
SLO DEL 20 %
22.619,00
96.987,00
7.315,00
126.921,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike izplačil iz proračuna, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
Namenska sredstva EU, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe (državnega proračuna Republike Slovenije – MDDSZ) pa 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta in se zagotavljajo iz proračuna RS.
Razpisana sredstva bodo razdeljena v obeh kohezijskih regijah – 40 % v KRVS in 60 % v KRZS. Projekti bodo sofinancirani v višini 100 % upravičenih stroškov.
Neupravičene stroške krije prijavitelj sam.
Določilo o največjem možnem deležu sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj
Na javnem razpisu bosta predvidoma izbrana dva projekta, in sicer predvidoma en projekt v KRVS in en projekt v KRZS.
Ministrstvo bo posamezni projekt za območje:
– KRVS sofinanciralo do največ 253.505,00 EUR
– KRZS sofinanciralo do največ 381.100,00 EUR
v obdobju izplačil iz proračuna od 2018 do 2020 za stroške upravičenca, nastale in plačane v obdobju 2018–2019, kot določeno v točki 12.
Način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke) izbranega prijavitelja.
Sofinanciranje projektov v okviru javnega razpisa bo delno potekalo po sistemu standardnega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška) ter delno po sistemu neposrednih stroškov skladno s pravili evropske kohezijske politike, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju Navodila OU o upravičenih stroških), dostopna na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), dostopna na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov projekta, ki sodijo v osnovo za izračun prispevka Skupnosti. Vrste upravičenih stroškov za konkreten projekt se določijo v pogodbi o sofinanciranju, ki se sklene med ministrstvom in izbranim prijaviteljem v vlogi upravičenca, dokazila in način dokazovanja stroškov pa določajo Navodila PO.
Način in rok za predložitev vlog ter datum odpiranja vlog
Rok za oddajo prijav je najkasneje 29. 6. 2018.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 29. 6. 2018 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 29. 6. 2018. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do 29. 6. 2018 do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave.
Vloge, ki ne bodo predložene v zaprtem ovitku in ovitek ne bo označen z navedbo javnega razpisa (kot zahtevano v prejšnjem odstavku), se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10 Postopek in način izbora prejemnikov sredstev
10.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 6. 7. 2018 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
10.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce ter obvezne priloge in ki ne vsebuje e-nosilca z zahtevanimi podatki.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (Priloga št. 8). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju s dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan s priporočeno poštno pošiljko na naslov prijavitelja. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki je prijavitelj ne bo dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi:
– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in je zato ne bo mogoče uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena;
– če bo prijavitelj spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev;
– če bo prijavitelj spreminjal del vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta ali elementov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve pri ocenjevanju ne bodo upoštevane.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma prejema poziva za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
10.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavju 4 in 5 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
V postopku ocenjevanja bodo vloge najprej predmet strokovne ocene na podlagi pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, določenih v poglavju 4 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bosta predlagana projekta, ki bosta zbrala najvišje število točk v posamezni kohezijski regiji in bosta hkrati dosegla minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja dosegla najmanj 80 od vseh možnih 100 točk).
V kolikor bo imelo več vlog enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov presežen izbor enega projekta v posamezni kohezijski regiji in hkrati skupna razpoložljiva sredstva KRVS ali KRZS, bodo imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk prvih treh meril (ustreznost, izvedljivost, usposobljenost), v okviru prej navedene omejitve izbora enega projekta v kohezijski regiji. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavne po vrstnem redu prejema le-teh8, ob upoštevanju omejitve izbora enega projekta v KRVS oziroma KRZS.
8 Pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto, se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali če se pogodba ne sklene, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega javnega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij 80 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bodo v prijavi med upravičenimi stroški navedeni tudi stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
11 Zahteva, da prejemnik sredstev pri porabi teh sredstev upošteva zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu
Prejemniki sredstev bodo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih PO, dostopnih na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
12 Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri izbranem prijavitelju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja zadnje sofinancirane aktivnosti projekta oziroma najkasneje do 31. 10. 2019, in jih bo prijavitelj plačal najkasneje v 30 dneh po koncu izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot 30. 11. 2019 (izdatki upravičenca). Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti na ministrstvo posredovan najkasneje do 15. 1. 2020.
Obdobje upravičenosti izdatkov prijavitelja (izdatki upravičenca) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do 30. 11. 2019.
Obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna (javni izdatki) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do 31. 3. 2020.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in Navodila PO.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih Navodilih OU in v Navodilih PO.
13 Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov barbara.hrovat@gov.si do vključno 22. 6. 2018.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo enkrat tedensko objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.
14 Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge – vsebina in priprava vloge na javni razpis
14.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu in prijavitelju
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Pooblastilo
14.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št.1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba vloge
– Priloga št. 3: Pogodba o vključitvi brezposelne mlade osebe v projektne aktivnosti
– Priloga št. 4: Metodologija izračuna standardnih stroškov na enoto (št. dokumenta 5442-2/2018/12 z dne 5. 4. 2018)
14.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 5: Pismo o nameri – ZRSZ (v primeru izbora na javnem razpisu)
– Priloga št. 6: Pismo o nameri – delodajalec (ob prijavi na javni razpis kot tudi v primeru vključevanja delodajalcev po začetku izvajanja projektnih aktivnosti)
– Priloga št. 7: Pismo o nameri – pridružen partner (ob prijavi na javni razpis)
– Priloga št. 8: Izjava, da organizacija ne posluje z žigom (v kolikor ne posluje z žigom)
14.4 Priloga, ki je del razpisne dokumentacije in je namenjena izkazovanju upravičenosti stroškov
– Priloga št. 9: Povzetek aktivnosti mreženja in lista prisotnosti (priloga za izkazovanje upravičenosti stroška SSE-B oziroma SSE-C).
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj naštete popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku, ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 2: Prijavnica. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
14.5 Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki sredstev
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prejemnik sredstev je dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva podrobneje v poglavju 15);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu ministrstvu, pristojnim organom Republike Slovenije in pristojnim organom Evropske unije ter njihovih pooblaščencev, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta in OP EKP 2014–2020, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES;
– zagotavljanje skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja skladno s 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU in Smernicami OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, vključujoč Priloga I navedenih smernic;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– spremljati in prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– vodenje evidence in dokumentacije o delu z brezposelnimi mladimi osebami. Vso to dokumentacijo morajo hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– zagotavljanje varnih in zdravih pogojev pri izvajanju projektnih aktivnosti;
– izvajanje projektnih aktivnosti v skupnem trajanju vsaj 100 ur, do največ 150 ur, in največ 2 meseca za vsako vključeno osebo iz ciljne skupine;
– pri vključevanju brezposelnih mladih oseb v projektne aktivnosti sodelovanje z ZRSZ;
– pri izvajanju projektnih aktivnosti sodelovanje s potencialnimi delodajalci;
– mesečno izplačevanje stroškov brezposelnim mladim osebam, vključenih v projektne aktivnosti;
– vključevanje brezposelnih mladih oseb v projektne aktivnosti po podpisu pogodbe o vključitvi brezposelne mlade osebe v projektne aktivnosti;
– po uspešnem zaključku udejstvovanja brezposelne mlade osebe v projektnih aktivnostih izdaja potrdila, ki predstavlja ključni pogoj za oddajo ponudbe delodajalca za dodelitev subvencije za zaposlitev brezposelne mlade osebe v okviru javnega povabila ZRSZ, odprtega v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
15 Informiranje in komuniciranje javnosti
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in komuniciranja z javnostmi. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU (115. in 116. člen) in izvedbene Uredbe št. 821/2014, podrobneje pa so obrazložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno uporabljati logotip Evropskega socialnega sklada ter smiselno uporabljati logotip Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt sofinancira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Izbrani prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Pravilna uporaba logotipa je dodatno pojasnjena v Navodilih PO in Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila.
16 Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški
16.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
16.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški, ki se uveljavljajo na 2 meseca (ob vsakokratnem uspešnem zaključku projektnih aktivnosti s skupino brezposelnih mladih oseb), se nanašajo neposredno na upravičene aktivnosti projekta po naslednjih vrstah upravičenih stroškov:
a) Standardni strošek na enoto za delo z brezposelnimi mladimi osebami (SSE-A).
Upravičeni stroški, ki se uveljavljajo vsak mesec, se nanašajo neposredno na upravičene aktivnosti projekta po naslednjih vrstah upravičenih stroškov:
b) Standardni strošek na enoto za projektne aktivnosti mreženja (SSE-B oziroma SSE-C);
c) Stroški informiranja in komuniciranja, ki neposredno nastanejo pri izvajanju projekta.
Ostali upravičeni stroški, ki se uveljavljajo vsak mesec, namenjeni vključeni osebi iz ciljne skupine (brezposelni mladi osebi):
d) Dodatek za aktivnost (v višini 1,10 EUR/uro dejanske prisotnosti v projektnih aktivnostih);
e) Dodatek za prevoz (v višini 0,13 EUR za vsak kilometer za vsak dan dejanske prisotnosti v projektnih aktivnosti).
16.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj sam.
Vsi ostali stroški, ki niso v poglavju 16.2 opredeljeni kot upravičeni stroški in ki nastanejo pri izvajanju projekta, niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj sam.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
16.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih PO ter Navodilih OU o upravičenih stroških.
16.5 Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo izbranima projektoma dodelilo sredstva za sofinanciranje naslednjih stroškov:
A. Standardni strošek na enoto za delo z brezposelnimi mladimi osebami (SSE-A)
Naveden strošek vsebuje:
– plače koordinatorja projekta, zaposlenega pri prijavitelju, ki bo izvajal naloge oziroma aktivnosti vezane na administrativno, organizacijsko in tehnično izvedbo projekta ipd.;
– stroški dela aktivatorjev, ki bodo opravljali delo z brezposelnimi mladimi osebami v okviru izvajanja projektnih aktivnosti; posamezni aktivator lahko sodeluje pri projektu na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe oziroma druge vrste pogodbenega razmerja9. Pri tem je potrebno opozoriti, da sklepanje avtorskih ali podjemnih pogodb s svojim zaposlenimi ni upravičen strošek;
9 Kot druga vrsta pogodbenega razmerja se šteje pogodba o izvedbi storitve, sklenjena med izbranim prijaviteljem in drugo pravno/fizično (samostojni podjetnik) osebo, ki izbranemu prijavitelju nudi storitev dela aktivatorja z brezposelnimi mladimi osebami.
– ter posredne stroške, ki nastanejo v okviru izvajanja projekta in so določeni v višini 15 % neposrednih stroškov dela (plač koordinatorja in plač aktivatorjev).
Zgoraj navedeni stroški, ki so zajeti v SSE-A, so preračunani na brezposelno mlado osebo, ki je uspešno zaključila sodelovanje v projektnih aktivnostih10 in pridobila potrdilo, ki je osnova za oddajo ponudbe delodajalca11 za dodelitev subvencije za zaposlitev brezposelne mlade osebe v okviru javnega povabila odprtega v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«. Pri tem je potrebno opozoriti, da morebitni stroški delodajalcev, ki bi nastali v okviru mreženja, niso upravičeni do sofinanciranja.
10 Kot uspešen zaključek sodelovanja v projektnih aktivnostih se bo štela vsaj 90 % prisotnost brezposelne mlade osebe na aktivnostih, ki jo bo potrdil prijavitelj z izdanim potrdilom.
11 Delodajalec, ki je bil preko aktivnosti mreženja vključen v projektne aktivnosti, ali drugi delodajalec, ki je naknadno izkazal namero za zaposlitev brezposelne mlade osebe, ki je uspešno zaključila projektne aktivnosti.
Stroški dela z brezposelnimi mladimi osebami bodo povrnjeni v obsegu standardnega stroška na enoto (v nadaljevanju: SSE A). Enoto predstavlja vsaka brezposelna mlada oseba, ki je uspešno zaključila projektne aktivnosti, prejela o tem potrdilo in za katero je delodajalec, s katerim se je brezposelna mlada oseba povezala, oddal ponudbo za dodelitev subvencije za zaposlitev brezposelne mlade osebe v okviru javnega povabila odprtega v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«.
Upravičen strošek na enoto SSE A za vsako brezposelno mlado osebo znaša 1.380,00 EUR (skladno z Metodologijo izračuna višine upravičenega stroška izvedbe projektnih aktivnosti v okviru projektov izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019, v obsegu SSE A, ki je Priloga št. 4 k dokumentaciji javnega razpisa).
Dokazila za SSE-A:
– pogodba o zaposlitvi za koordinatorja projekta,
– dokazilo (potrdilo) o uspešnem zaključku sodelovanja v projektnih aktivnostih, ki ga izda prijavitelj oziroma aktivator vključeni brezposelni mladi osebi,
– dokazilo o pogodbenem razmerju z aktivatorjem/ji (podjemna, avtorska pogodba ali druga vrsta pogodbenega razmerja),
– seznam delodajalcev, ki so oddali vlogo za izplačilo subvencije v povezani operaciji za zaposlitev brezposelne mlade osebe, ki je uspešno zaključila projekte aktivnosti (izda ZRSZ).
B. Standardni strošek na enoto projektne aktivnosti mreženja (SSE-B oziroma SSE-C)
Naveden strošek zajema strošek mreženja delodajalcev z mladimi brezposelnimi osebami vključenih v projektne aktivnosti javnega razpisa. Projektne aktivnosti zajemajo vse oblike aktivacije in sodelovanje z delodajalci za doseganje povezovanja delodajalcev z brezposelnimi mladimi osebami (tj. doseganje kazalnika »delež potencialnih delodajalcev vključenih v projektne aktivnosti glede na število vključenih oseb iz ciljne skupine«).
Med stroške storitev sodijo naslednje kategorije stroškov:
– Stroški najema prostora za izvedbo delavnic;
– Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov v času izvedbe določenih projektnih aktivnosti;
– Stroški nakupa materiala in gradiva, potrebnega za izvedbo delavnic.
Upravičen strošek na enoto SSE-B oziroma SSE-C za vsak projekt je namenjen povračilu stroškov prijavitelja, da aktivira vključeno brezposelno mlado osebo in ustvari primerne pogoje za mreženje z zainteresiranimi potencialnimi delodajalci. Vrednost stroška za izvajanje projektnih aktivnosti je v okviru izbranega projekta v KRVS in KRZS enaka in znaša 26,75 EUR na posamezno osebo, ki bo vključena v aktivnost mreženja. Skladno z upoštevanjem določil javnega razpisa glede števila vključenih brezposelnih oseb v projektne aktivnosti, ki se razlikuje glede na kohezijsko regijo izvajanja projekta (133 vključitev v KRVS in 200 v KRZS) in iz tega izhajajočega predvidenega povprečnega števila oseb, ki bodo mesečno vključene v aktivnosti mreženja (40 oseb v KRVS in 60 oseb v KRZS), pa upravičeni mesečni strošek na enoto, ki se veže na izvedeno aktivnost mreženja, v KRVS znaša 1.070,00 EUR (SSE-B), v KRZS pa 1.605,00 EUR (SSE-C) (skladno z Metodologijo izračuna višine upravičenega stroška izvedbe projektnih aktivnosti v okviru projektov izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019, v obsegu SSE-B in SSE-C, ki je Priloga št. 4 k dokumentaciji javnega razpisa).
Dokazila za SSE-B oziroma SSE-C:
– povzetek aktivnosti mreženja in lista prisotnosti (Priloga št. 9: Povzetek aktivnosti mreženja in lista prisotnosti),
– fotografije iz aktivnosti mreženja (predvsem skupinskih dogodkov).
C. Stroški informiranja in komuniciranja
Neposredni stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni obveščanju javnosti o prijavljenem projektu in predstavljajo obvezno projektno aktivnost.
V okviru informiranja in komuniciranja je prijavitelj dolžan:
– Izvesti konferenco: zaključna konferenca bo namenjena pregledu in oceni rezultatov s strani vseh vključenih partnerjev (regionalne in lokalne organizacije, delodajalske organizacije, študentske in mladinske organizacije, in ostali), ter ostale zainteresirane javnosti. Lahko izvede tudi vmesne manjše konference/okrogle mize/seminarje.
– Vzdrževati spletne strani o projektu: spremljanje uspešnosti inovativno zastavljenih projektnih aktivnosti s kratkimi informacijami.
– Izdelati tiskovine o izvedbi projekta in ugotovitvah konference.
Stroški informiranja in komuniciranja v obeh kohezijskih regijah znašajo okvirno 92 EUR na posamezno osebo, skladno z upoštevanjem določil javnega razpisa glede števila vključenih brezposelnih oseb v projektne aktivnosti, ki se razlikuje glede na kohezijsko regijo izvajanja projekta (133 vključitev v KRVS in 200 v KRZS) pa lahko znašajo skupno največ 12.280,00 EUR pri projektu, ki se bo izvajal v KRVS in 18.420,00 EUR pri projektu, ki se bo izvajal v KRZS.
Dokazila, ki jih je potrebno predložiti za uveljavljanje stroškov informiranja in komuniciranja, so določena v Navodilih OU o upravičenih stroških in Navodili PO.
Ostali upravičeni stroški namenjeni vključeni osebi iz ciljne skupine:
D. Dodatek za aktivnost
Skladno s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15, v nadaljevanju: Pravilnik APZ) je dodatek za aktivnost denarni prejemek, ki je namenjen osebam v času vključitve v aktivnosti aktivne politike zaposlovanja, ki ne pomenijo zaposlitve.
Dodatek za aktivnost pripada vsem brezposelnim mladim osebam vključenim v projektne aktivnosti, z namenom hitre aktivacije in večanja zaposljivosti mladih. Brezposelna mlada oseba vključena v projektne aktivnosti je upravičena do dodatka v primeru, da te aktivnosti trajajo vsaj 100 ur, do največ 150 ur, in največ 2 meseca za vsako vključno osebo, in ne pomeni zaposlitve. Na podlagi sklenjene Pogodbe o vključitvi brezposelne mlade osebe v projektne aktivnosti (Priloga št. 3) bo vključenim brezposelnim mladim osebam pripadal dodatek za aktivnost v višini 1,10 EUR/uro dejanske prisotnosti v projektnih aktivnostih. Prijavitelj bo o izvedenih aktivnostih pripravil mesečno poročilo ter za vsako vključeno osebo vodil mesečno listo prisotnosti.
Dodatek za aktivnost se izplačuje mesečno za pretekli mesec.
Na podlagi predvidenega števila opravljenih ur je izračun vrednosti stroška za posamezno vključeno osebo naslednji:
(število ur dejanske prisotnosti osebe v projektnih aktivnostih) x (vrednost dodatka za aktivnost).
E. Dodatek za prevoz
Skladno s Pravilnikom APZ so brezposelne mlade osebe, vključene v projektne aktivnosti, upravičene do povračila stroškov prevoza v primeru, da je kraj stalnega ali začasnega bivališča oziroma kraj, od katerega se dejansko vozijo, če je ta bližji od kraja stalnega ali začasnega bivališča, od kraja izvajanja projektnih aktivnosti oddaljen več kot 1 kilometer v eno smer. Upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja projektnih aktivnosti.
Dodatek za prevoz se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja iz prejšnjega odstavka do kraja izvajanja projektnih aktivnosti v kilometrih kot najkrajša razdalja med dvema krajema. Za izračun razdalje se uporablja Telefonski imenik Slovenije (TIS). Dodatek za prevoz znaša 0,13 EUR za vsak kilometer. Dodatek za prevoz pripada osebi za vsak dan dejanske prisotnosti v projektnih aktivnosti, izplača pa se enkrat mesečno za pretekli mesec.
Na podlagi predvidenega števila kilometrov, ki jih oseba naredi v obe smeri, je izračun vrednosti stroška za posamezno vključeno osebo naslednji:
(število km) x (vrednost dodatka za prevoz) x (število dni dejanske prisotnosti osebe v projektnih aktivnostih).
Izbrani prijavitelj denarna prejemka (dodatek za aktivnost in prevoz) izplačuje neposredno vključeni brezposelni mladi osebi, mesečno za dejansko prisotnost v projektnih aktivnost v preteklem mesecu, na podlagi dokazil navedenih v Navodilih PO (za predložitev v Navodilih PO zahtevanega dokazila »lista prisotnosti« se uporabi obrazec, ki je priloga pogodbe o vključitvi brezposelne mlade osebe (Priloga št. 3)).
17 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, tudi na spletni strani ministrstva. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
18 Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa in navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranima prijaviteljema bosta na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjeni pogodbi o sofinanciranju. Zaradi časovnega zamika, ki nastane med planom plačil stroškov iz finančnega načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis, in planom finančne dinamike izplačil iz proračuna, določene v pogodbi o sofinanciranju12, bosta prijavitelja, katerima bo izdan sklep o izboru, pred podpisom pogodbe pozvana k uskladitvi in predložitvi novega finančnega načrta plačil stroškov za potrebe projekta, ki bo podlaga za pripravo pogodbe o sofinanciranju in napovedi izplačil iz proračuna. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
12 V planu finančnega načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis, je finančna dinamika predvidena na podlagi prijaviteljevih nastalih stroškov, medtem ko mora biti finančna dinamika predvidena v pogodbi o sofinanciranju pripravljena z vidika izplačil iz proračuna.
19 Pravno varstvo prijaviteljev
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
20 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
21 Spremembe projekta skladno z 71. členom Uredbe št. 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj mora jamčiti in se zavezati, da v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s 3. točko 71. člena Uredbe št. 1303/2013/EU ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v nadaljnjem roku 5 let po zaključku projekta ESS, ki ni naložba v infrastrukturo ali produktivna naložba, vrne prispevek iz sklada samo, kadar zanj velja obveznost za vzdrževanje naložb v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči in kadar gre za prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti v obdobju iz navedenih pravil. V nasprotnem primeru lahko ministrstvo od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren del izplačanih sredstev, izbrani prijavitelj pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Izbrani prijavitelj se v primeru, če so izpolnjeni v prejšnjem odstavku navedeni pogoji, mora zavezati, da bo še 5 let po zaključku projekta ministrstvu dostavljal letna poročila o doseganju kazalnikov učinka in izjave, da rezultati projekta ne bodo in niso bili odtujeni, prodani ali uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinanciranim projektom, in sicer najpozneje do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.
22 Določbe, ki opredeljujejo pogoje za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost