Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1557. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij, stran 4944.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 21. marca 2018 na svoji spletni strani objavil Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (v nadaljevanju smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo zahteve glede primernosti članov upravljalnega organa kreditnih institucij, investicijskih podjetij, finančnih holdingov in mešanih finančnih holdingov ter v skladu z dvanajstim odstavkom 91. člena Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176 z dne 27. junija 2013, str. 338; v nadaljevanju Direktiva 2013/36/EU) in drugim pododstavkom prvega odstavka 9. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (UL L 173 z dne 12. junija 2014, str. 349; v nadaljevanju Direktiva 2014/65/EU) zlasti opredeljujejo pojme zadostnega časa, ki ga je treba nameniti opravljanju funkcij, odkritosti, poštenosti in neodvisnosti ravnanja člana upravljalnega organa, ustreznega kolektivnega znanja, veščin in izkušenj upravljalnega organa, raznolikosti, ki jo je treba upoštevati pri izbiri članov upravljalnega organa ter ustreznih človeških virov in finančnih sredstev, namenjenih uvajanju in usposabljanju članov upravljalnega organa.
(3) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo tudi zahteve glede primernosti vodij funkcij notranjih kontrol in glavnega finančnega direktorja kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij, kadar te osebe niso člani upravljalnega organa, in glede primernosti nosilcev drugih ključnih funkcij, identificiranih na podlagi ocene tveganj, v okviru ureditve upravljanja iz 74. in 88. člena Direktive 2013/36/EU ter tretjega in šestega odstavka 9. člena ter drugega odstavka 16. člena Direktive 2014/65/EU, ter zahteve glede povezanih postopkov ocenjevanja ter politik in praks upravljanja, vključno z načelom neodvisnosti, ki velja za nekatere člane upravljalnega organa v nadzorni funkciji.
(4) Smernice so naslovljene na:
1. kreditne institucije, kot so opredeljene v 1. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013),
2. finančne holdinge, kot so opredeljeni v 20. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
3. mešane finančne holdinge, kot so opredeljeni v 21. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
4. investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU in
5. pristojne organe, kot so opredeljeni v 26. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU in 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z Evropsko centralno banko v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na naloge, prenesene nanjo z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63).
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 upoštevala določbe smernic, ki se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa, razen tistih določb Naslova VIII smernic, ki zahtevajo določitev in uporabo nadzorniških postopkov za ocenjevanje primernosti vodij funkcij notranjih kontrol in glavnega finančnega direktorja, kadar te osebe niso člani upravljalnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. junija 2018.
Ljubljana, dne 8. maja 2018
Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost