Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1617. Dodatek k Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Destrnik – Trnovska vas med novo nastale Občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah, stran 5111.

  
Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US; ZLS) so Občinski sveti Občine Destrnik, Občine Trnovska vas in Občine Sv. Andraž v Slov. goricah sprejeli
D O D A T E K   K   S P O R A Z U M U 
o razdelitvi premoženja Občine Destrnik – Trnovska vas med novo nastale Občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah 
1. člen 
Uvodne ugotovitve:
– občine Destrnik, Trnovska vas in Sv. Andraž v Slov. goricah so dne 26. 1. 2005 sklenile Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Destrnik – Trnovska vas med novo nastale občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah (v nadaljevanju: sporazum),
– sporazum ne predstavlja ustrezne pravne podlage za vknjižbo solastniških deležev novo nastalih občin in torej ne določa lastniške razdelitve nepremičnin, ki se nahajajo izven območja nekdanje Občine Destrnik – Trnovska vas, temveč določa le, da se tovrstne nepremičnine odprodajo in se kupnina razdeli po ključu 50 % Destrnik, 25 % Trnovska vas in 25 % Sv. Andraž,
– za ureditev lastninske pravice novo nastalih občin nekdanje Občine Destrnik – Trnovska vas v zemljiškoknjižnih evidencah je potrebno skleniti ta dodatek k sporazumu.
2. člen 
V Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Destrnik – Trnovska vas med novo nastale občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah z dne 26. 1. 2005 se v tretjem odstavku 9. člena doda nov stavek, ki glasi:
»Te nepremičnine se delijo po osnovnem delitvenem kriteriju med vse občine naslednice tako, da postane Občina Destrnik lastnik teh nepremičnin do ½ do celote, Občina Trnovska vas in Občina Sv. Andraž v Slov. goricah pa vsaka do ¼ do celote.«.
3. člen 
Ta dodatek k sporazumu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 99-1/2018-23
Destrnik, dne 26. aprila 2018
Župan 
Občine Destrnik 
Vladimir Vindiš l.r.
Št. 032 0/29-9/2018-11s
Trnovska vas, dne 25. aprila 2018
Župan 
Občine Trnovska vas 
Alojz Benko l.r.
Št. 030-3/2017-5
Sv. Andraž v Slovenskih goricah, dne 4. maja 2018
Županja 
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah 
Darja Vudler l.r.

AAA Zlata odličnost