Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 druge spremembe, stran 5009.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 30. redni seji dne 10. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 druge spremembe
1. člen 
S tem Odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enoto urejanja prostora – PO 59/5 (v nadaljevanju: Spremembe OPPN).
2. člen 
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 (Uradni list RS, št. 105/12 in 37/15), so predlagane spremembe v tekstualnem delu, grafične priloge ostanejo nespremenjene.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
1. V točki »1. Namembnost« se v drugi alinei »Garaže (dimenzije 4,00 m x 8,00 m)« spremeni v »Garaže (dimenzije največ 5,00 m x 8,00 m)«. V tretji alinei se »Pokrita parkirišča (največ 5,0 m x 5,0 m)« spremeni v »Pokrita parkirišča (največ 5,0 m x 8,0 m).
2. V drugem odstavku 2. točke se zadnji dve povedi združita v eno poved, tako da se pika za besedama »parkirna mesta« spremeni v vejico.
4. člen 
V 11. členu se na koncu šestega odstavka doda nova stavek, ki se glasi »Vsa parkirna mesta imajo lahko nadstreške«.
5. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
1. V 1. točki v četrtem odstavku se dimenzija prizidanih garaž ali nadstreškov iz »4,0 m x 8,0 m« spremeni v »5,00 m x 8,00 m«. V petem odstavku se dimenzije nadstrešnic nad parkirišči iz »5,00 m x 5,00 m« spremeni v »5,0 m x 8,0 m«.
2. V 2. točki v tretjem odstavku se višina kapnega zidu iz »1,20 m« spremeni v »1,50 m«.
3. V 4. točki se v prvem odstavku za besedama »stanovanjske stavbe« doda »ali stanovanjske stavbe s pripadajočim nezahtevnim objektom«. V drugem odstavku se za besedo »enostavni« doda »in nezahtevni«.
6. člen 
14. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Gradnja v območju OPPN bo potekala v več fazah.
Prva faza predstavlja obvezno izgradnjo zbirne ceste A ter dostopnih cest tako, da je omogočen krožni promet, in gradnjo komunalne, energetske in ostale infrastrukture v območju enot PE3 in PE4 v skladu z OPPN. Hkrati s to fazo ali pa kasneje se lahko poljubno izgrajujejo načrtovani stanovanjski objekti v območju enot PE3 in PE4.
Druga faza predstavlja izgradnjo komunalne, energetske in ostale infrastrukture v skladu z OPPN na območju prostorske enote PE2 in se lahko začne izvajati po dokončani prvi fazi. Hkrati z drugo fazo ali pa kasneje se lahko poljubno izgrajujejo načrtovani stanovanjski objekti v območju enote PE2.
Na območju prostorske enote PE1 se izgradnja komunalne, energetske in ostale infrastrukture v skladu z OPPN lahko izvaja neodvisno od prve in druge faze, ker se cesta B priključuje direktno na cesto Pod Jelovico. Hkrati z izgradnjo omenjene infrastrukture ali pa kasneje se lahko poljubno izgrajujejo načrtovani stanovanjski objekti v območju enote PE1.
Ureditev zelenih površin – prostorska enota PE5 se izvede neodvisno od izvedbe ostalih faz.
Izgradnja komunalne, energetske in ostale infrastrukture ni pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za gradnjo stanovanjskih hiš.
7. člen 
V 21. členu v prvem odstavku se črta zadnji stavek.
8. člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN s prilogami so stalno na vpogled na Občini Postojna in Upravni enoti Postojna.
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2018
Postojna, dne 10. maja 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti