Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1612. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2, stran 5105.

  
Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice dne 7. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2 
Za območje Občine Slovenske Konjice je sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) – v nadalj. OPN SK.
Občina Slovenske Konjice je prejela pobudo za širitev gospodarske cone v naselju Draža vas na območju Občine Slovenske Konjice s strani podjetja Ferdinand Marguč s.p. TEKOMA Marguč, Draža vas 82, 3215 Loče, in sicer na območju severno ob obstoječih proizvodnih objektih.
Območje širitve gospodarske cone:
– se nahaja severno ob izkoriščenih stavbnih zemljiščih za proizvodne dejavnosti z oznako podrobne namenske rabe prostora IG v vzhodnem delu naselja Draža vas 1,
– ima obliko pravokotnika in meri v dolžino v smeri vzhod–zahod cca 175 m in v smeri sever–jug v povprečju cca 70 m,
– je oddaljeno od najbližjih stanovanjskih objektov v naselju Draža vas najmanj 85 m.
2. Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2 (v nadalj.: SD OPN SK2) 
Pravna podlaga za pripravo SD OPN SK2 je:
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07),
– Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08),
– OPN SK.
3. Območje, predmet in vrsta postopka SD OPN SK2 
SD OPN SK2 se izdela za območje širitve gospodarske cone Tekoma (list št. 13 (H2647), in sicer za območja zemljišč s parc. št.: 205/1, 206/1, 209/3, 209/1, 210/1, 213/1, 215/1, 218/1, 1352, vse k.o. Žiče (1113), pri čemer se za območje opredeli posebno enoto urejanja prostora (v nadalj.: EUP) ter posebne prostorske izvedbene pogoje za navedeno EUP.
Postopek priprave in sprejema SD OPN SK2 se izvede v skladu s 53. členom ZPNačrt po rednem postopku priprave občinskega prostorskega načrta v skladu z ZPnačrt in po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP-2 dne 1. 6. 2018 se postopek nadaljuje v skladu z določili ZUreP-2.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev SD OPN SK2 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– geodetski podatki (npr. geodetski posnetek, DOF),
– prikaz stanja prostora,
– strokovne rešitve načrtovanih prostorih ureditev (idejna zasnova načrtovanih novih objektov),
– strokovne podlage za umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor z vidika razvoja poselitve v naselju Draža vas.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPN SK2 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag (npr.: izdelava dopolnitev hidrološko-hidravlične študije za vodotok Dravinja, geomehansko geološko poročilo, okoljsko poročilo, strokovne podlage s področja varovanja pred hrupom itd.), se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo SD OPN SK2 
Terminski plan predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo SD OPN SK2:
Vrsta načrta/aktivnost
Rok izdelave
Okvirni termin
sprejem sklepa o pripravi SD OPN SK2
maj 2018
izdelava prikaza stanja prostora SD OPN SK2
30 dni od prejema vhodnih podatkov 
junij 2018
strokovne podlage za umestitev v prostor načrtovane prostorske ureditve z vidika razvoja poselitve v naselju Draža vas v okviru SD OPN SK2
junij 2018
izdelava osnutka SD OPN SK2 za pridobitev prvih mnenj
30 dni od prejšnje faze 
junij–julij 2018
izdelava posebnih PIP za umeščanje objektov v prostor v novi EUP
v času izdelave osnutka
junij–julij 2018
pridobivanje prvih mnenj in odločbe o CPVO
8+30 dni (odločba o CPVO 60 dni)
julij–avgust 2018
izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN SK2 za javno razgrnitev
30 dni od prejetih prvih mnenj 
september 2018
javna razgrnitev (JR) SD OPN SK2 z javno obravnavo
30 dni
oktober 2018
priprava stališč do pripomb z JR
15 dni od končane JR 
oktober/november 2018
izdelava predloga SD OPN SK2 za druga mnenja
20 dni od sprejema stališč 
november/december 2018
pridobitev drugih mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
8+30 dni
januar 2019
izdelava usklajenega predloga SD OPN SK2 za obravnavo in sprejem na OS
15 dni od prejetih mnenj 
februar 2019
sprejem SD OPN SK2 na občinskem svetu, objava in uveljavitev 
marec 2019
izdelava končnega dokumenta SD OPN SK2
15 dni od sprejema na OS
marec 2019
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja prvih mnenj naprej). Prav tako se lahko roki dodatno podaljšajo, v kolikor bo potrebna dopolnitev hidrološko-hidravlične študije za vodotok Dravinja in njena potrditev s strani pristojnega nosilca urejanja prostora, saj širitev stavbnih zemljišč v okviru SD OPN SK2 posega v poplavno ogroženo območje.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPN SK2 
V postopku priprave SD OPN SK2 sodelujejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo mnenja in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj.
Državni nosilci urejanja prostora so:
– Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
– za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana,
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
– za področje cestnega prometa in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
– za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,
– za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, Ljubljana,
– za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– za področje prenosa električne energije: ELES – Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Za področje prenosnih plinovodov: Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– za področja ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje,
– za plinsko omrežje, Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave prostorskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal prvih mnenj/drugih mnenj, se bo štelo, da nima usmeritev oziroma pripomb, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN SK2 
Sredstva za izdelavo SD OPN SK2 in strokovnih podlag zagotovi pobudnik to je podjetje Ferdinand Marguč s.p. TEKOMA Marguč, Draža vas 82, 3215 Loče.
Občina Slovenske Konjice kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPN SK2.
8. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Slovenske Konjice. Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-0008/2018
Slovenske Konjice, dne 7. maja 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost