Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1613. Ugotovitveni sklep »Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica«, stran 5107.

  
Na podlagi 60. člena v povezavi s šestim odstavkom 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je župan Občine Šentjur sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
»Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica« 
1. 
Župan Občine Šentjur v sodelovanju s strokovnimi službami Oddelka za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja Občine Šentjur ugotavlja, da v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 (v nadaljevanju: SD IPN – št. 2) za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica, od dne 6. aprila 2018 do vključno 7. maja 2018, skladno s Sklepom župana Občine Šentjur o javni razgrnitvi ter javni obravnavi SD IPN – št. 2 (Uradni list št. 20/18), na predmetne dokumente ni bilo podanih nobenih pripomb ali predlogov javnosti.
2. 
Na podlagi ugotovitve iz 1. točke tega sklepa je utemeljeno, da stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen in javno obravnavan dopolnjen osnutek SD IPN – št. 2 ni mogoče zavzeti.
3. 
Ta sklep velja z dnem podpisa, s čimer se uveljavi ustrezna pravna podlaga za nadaljevanje postopka izdelave in sprejema SD IPN – št. 2.
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2017(261)
Šentjur, dne 8. maja 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost