Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1579. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina, stran 4968.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018 sprejela
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) (v nadaljevanju: sdOPN2).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) V Občini Hrpelje - Kozina je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z njegovimi določbami.
(3) Razloga za pripravo sdOPN2 sta:
– uskladitvi namenske rabe z veljavnima gradbenima dovoljenjema,
– redefinicije določenih območij EUP za katere je predvidena priprava OPPN.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) sdOPN2 se nanaša na EUP HK-62, HK-46, HK-85, HK-90 (gradbena dovoljenja) ter na HK-51, HK-52, HK-61, HK-63, HK-73 in HK-78 (OPPN).
(2) S sdOPN2 se bodo spremenila območja navedenih EUP.
(3) sdOPN2 se izvedejo po rednem postopku, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V postopku priprave sdOPN2 se bodo analizirale izražene pobude uskladile s stanjem v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in pripravile utemeljitve.
5. člen 
(roki za pripravo sdOPN2 in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– analiza pobud, 10 dni,
– priprava osnutka sdOPN2, 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sdOPN2, 10 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sdOPN2, 30 dni,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek sdOPN2, 10 dni,
– priprava predloga sdOPN2, 10 dni,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– priprava usklajenega predloga sdOPN2, 10 dni,
– sprejem odloka,
– objava odloka,
– priprava končnega elaborata sdOPN2, 15 dni,
Okvirni rok priprave je dvanajst mesecev.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sdOPN2 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.
7. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost