Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1574. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017, stran 4963.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je občinski svet na 17. redni seji dne 9. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki 
4.783.650,77
II.
Skupaj odhodki 
4.352.326,04
III.
Presežek prihodkov nad odhodki 
431.324,73
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje proračuna 
0,00
VIII.
Odplačila dolga 
0,00
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
431.324,73
X.
Neto zadolževanje 
0,00
XI.
Neto financiranje 
431.324,73
Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2017
837.642,60
SREDSTVA REZERV
prenos sredstev rezerv iz preteklih let
–43.764,54
prihodki rezerv leta 2017
116.704,12
odhodki rezerv leta 2017
72.939,58
presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2017
0,00
3. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0001/2018-10
Dol pri Ljubljani, dne 11. maja 2018
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost