Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1580. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina, stran 4969.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018 sprejela
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) (v nadaljevanju: sdOPN3).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) V Občini Hrpelje - Kozina je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z njegovimi določbami.
(3) Razlogi za pripravo sdOPN3 so spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na:
– dopustne gabarite,
– faktorje zelenih površin,
– območje s PNRP SS,
– zagotavljanje parkirnih mest,
– parcelacijo v območjih s PNRP SSe,
– nabor dopustnih objektov v EUP KP-1.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) sdOPN3 se nanašajo na celotno območje OPN.
(2) S sdOPN3 se bodo izvedle:
– spremembe prostorskih izvedbenih pogojev,
– semantični in nomotehnični popravki.
(3) sdOPN3 se izvedejo po skrajšanem postopku, kot ga določa 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V postopku priprave sdOPN3 se bodo analizirale izražene pobude. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in pripravile utemeljitve.
5. člen 
(roki za pripravo sdOPN3 in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– analiza pobud, 10 dni,
– priprava osnutka sdOPN3, 20 dni,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 15 dni,
– pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sdOPN3, 10 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sdOPN3, 15 dni,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek sdOPN3, 10 dni,
– priprava predloga sdOPN3, 10 dni,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, 15 dni,
– priprava usklajenega predloga sdOPN3, 10 dni,
– sprejem odloka,
– objava odloka,
– priprava končnega elaborata sdOPN3, 15 dni.
Okvirni rok priprave je sedem mesecev.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sdOPN3 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.
7. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-15/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti