Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2683. Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)
2684. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2)
2685. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J)
2686. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)
2687. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C)
2688. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-A)

MINISTRSTVA

2689. Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2690. Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV
2691. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
2692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
2693. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

SODNI SVET

2694. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2695. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2696. Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske (prečiščeno besedilo)
2697. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem

OBČINE

Ajdovščina

2749. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina
2750. Pravilnik o pomoči vinogradništvu v Občini Ajdovščina

Ankaran

2698. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1
2699. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-5, KC-6, KC-10, KC-14, KC-15, KS-1, KS-2 in KS-3
2700. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13
2701. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran

Bovec

2702. Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin

Brezovica

2703. Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica
2704. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2016

Cerknica

2705. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica

Cerkno

2706. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno
2707. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno
2708. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016
2709. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Cerkno
2710. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno
2711. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno
2712. Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno

Črnomelj

2713. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016

Ivančna Gorica

2751. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
2752. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica

Kamnik

2753. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2016

Kobarid

2714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov

Koper

2715. Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini, z dne 25. septembra 2016

Kranj

2754. Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

2716. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

2717. Odlok o razveljavitvi dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki se nanaša na enoto urejanja prostora SL-191
2718. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

2719. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016

Log-Dragomer

2720. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016-II

Medvode

2721. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2016

Murska Sobota

2722. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota
2723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)
2724. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota

Piran

2725. Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Rečica ob Savinji

2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2016

Sevnica

2727. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ
2728. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

2729. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
2730. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica
2731. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
2732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2

Slovenske Konjice

2733. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016
2734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II

Straža

2735. Sklep o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) Gospodarske cone Zalog

Šalovci

2736. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Šalovci

Šempeter-Vrtojba

2737. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava
2738. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
2739. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba

Šentrupert

2740. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

2741. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hrastulje II

Šmarješke Toplice

2742. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014
2743. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Šmarješke Toplice
2744. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice
2745. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček

Tolmin

2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016

Turnišče

2747. Pravilnik o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče

Železniki

2748. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente (MSESP)

Vlada Republike Slovenije

50. Obvestilo o začetku veljavnosti Evropske konvencije o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb za Republiko Slovenijo
54. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava

Ministrstvo za zunanje zadeve

49. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko za Republike Slovenijo
51. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o mednarodnem cestnem prevozu
52. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
53. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti