Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste, stran 8795.

  
Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, tretjega odstavka 47. člena, četrtega odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, šestega odstavka 55. člena, devetega odstavka 60. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste 
1. člen 
V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10, 88/11, 59/12 in 16/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa vsebino prijave za vpis sorte v sortno listo ter dokazila, ki morajo biti priložena tej prijavi; pravila preverjanja izpolnjevanja pogojev za vpis sorte v sortno listo; roke za dostavo vzorcev semenskega materiala za preizkušanje sorte; zahteve glede ustreznosti poimenovanja sorte; postopke in metode za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivost sorte ter vrednosti sorte za pridelavo in uporabo; posebne pogoje in postopek za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo in sort zelenjadnic, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih, ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji, izvajalci preizkušanja sort in izvajalci hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala sort kmetijskih rastlin, v skladu z:
– Direktivo Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/43/ES z dne 23. junija 2005 o spremembi Prilog k Direktivi Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 164 z dne 24. 6. 2005, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS);
– Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES);
– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72);
– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2015/1168 z dne 15. julija 2015 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 188 z dne 16. 7. 2015, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);
– Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2015/1168 z dne 15. julija 2015 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 188 z dne 16. 7. 2015, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);
– Direktivo Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort vinske trte (UL L št. 71 z dne 10. 3. 2004, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/29/ES);
– Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13);
– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, Uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št.189 z dne 27. 6. 2014, str. 1);
– Direktivo Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 44), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2013, str. 20);
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort (UL L št. 298 z dne 16. 10. 2014, str.16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/97/EU).«.
2. člen 
V 7. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pri sadnih rastlinah se za preizkušanje RIN sort uporabljajo metode, ki so za posamezno vrsto določene v protokolih CPVO. Če za določeno vrsto v protokolih CPVO metode niso določene, se uporabijo metode, določene v smernicah UPOV, v odsotnosti protokolov CPVO in smernic UPOV pa metode, ki jih sprejme Uprava.«.
3. člen 
V 9. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko v primeru sort sadnih rastlin prijavitelj sam predloži Upravi končno poročilo o preizkušanju RIN, ki je bilo opravljeno v drugi državi.«.
4. člen 
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
(obdobje vpisa sorte sadnih rastlin) 
Sorta sadnih rastlin se v skladu s 7. členom Direktive 2014/97/EU vpiše v sortno listo za obdobje tridesetih let.«.
5. člen 
V 16. členu se sedma alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– datum vpisa sorte v sortno listo in datum morebitne obnove vpisa,«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pri sortah sadnih rastlin se poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena v sortni listi vodijo tudi podatki o poteku obdobja vpisa sorte sadnih rastlin v sortno listo in o tem, ali ima sorta uradni opis, ki je sestavni del končnega poročila o preizkušanju RIN, pridobljenega v skladu s tretjim, petim ali sedmim odstavkom 9. člena tega pravilnika, ali uradno priznani opis iz šestega odstavka 26. člena tega pravilnika.«.
6. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijavo za obnovo vpisa sorte poljščin, zelenjadnic in sadnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: obnova vpisa) v sortno listo vloži vzdrževalec sorte ali dobavitelj, ki ima dovoljenje Uprave za vzdrževanje sorte (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec).«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena mora vzdrževalec prijavi za obnovo vpisa sorte sadnih rastlin priložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da ima na razpolago semenski material sorte, ki ga vzdržuje tako, da se ohranjata izenačenost in nespremenljivost sorte.«.
7. člen 
V 17.a členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena preveri vzdrževanje sorte sadnih rastlin Uprava na podlagi dokazil o vzdrževanju sorte in o razpoložljivosti semenskega materiala sorte iz petega odstavka prejšnjega člena. V primeru dvoma preveri Uprava vzdrževanje sorte na mestu samem, skupaj z izvajalcem preizkušanja sort. Stroške, ki pri tem nastanejo, mora plačati vzdrževalec neposredno izvajalcu preizkušanja sort na podlagi njegovega računa. Višina stroškov preverjanja vzdrževanja sorte sadnih rastlin je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
8. člen 
V 17.b členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z odločbo iz prejšnjega odstavka se sorta poljščin in zelenjadnic vpiše v sortno listo za nadaljnjih 10 let oziroma v primeru sorte sadnih rastlin za nadaljnjih 30 let od dne, do katerega je bila vpisana v sortno listo.«.
9. člen 
V 20. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe 15.a člena in drugega odstavka 17.b člena tega pravilnika se vpis ali obnova vpisa gensko spremenjene sorte omeji na obdobje, za katero je bil v skladu z Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo 1829/2003/ES odobren gensko spremenjeni organizem, ki ga sorta vsebuje.«.
10. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
(prehodna določba) 
Sortam sadnih rastlin, ki so bile do uveljavitve tega pravilnika vpisane v sortno listo v skladu s Pravilnikom o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10, 88/11, 59/12 in 16/13), Uprava podaljša vpis v sortno listo do 31. decembra 2046.
12. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 007-199/2016
Ljubljana, dne 14. septembra 2016
EVA 2016-2330-0035
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano