Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2747. Pravilnik o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče, stran 8897.

  
Na  podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 14. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom Občina Turnišče določa vrste priznanj ter pogoje, merila in postopke za podeljevanje priznanj v športu.
2. člen 
Občina Turnišče lahko vsako leto podeli  priznanja na področju športa naslednjim prejemnikom:
– športnikom za dosežke in afirmacijo športa,
– amaterskim športnim  delavcem in športnim društvom za uspešno delovanje,
– trenerjem za trenersko in strokovno delo.
3. člen 
Priznanja na področju športa se podeljujejo za:
– športne uspehe in dosežke športnika leta,
– jubilejna priznanja za delo v športu.
4. člen 
Priznanja, ki jih podeljuje Občina Turnišče so:
– pokal in naziv športnik, športnica leta,
– priznanje  za tekmovalne uspehe v športu,
– priznanje za trenersko delo,
– jubilejna priznanja (zlata, srebrna, bronasta plaketa).
Za priznanja Občine Turnišče na področju športa lahko kandidirajo le kandidati, ki so člani klubov ali društev  v Občini Turnišče, izjemoma pa  lahko za priznanja za prispevek k razvoju in uveljavitvi športa in za jubilejna priznanja za delo v športu, kandidirajo tisti zaslužni športni delavci, ki so v preteklosti s svojim delom pomembno prispevali k razvoju športa v Občini Turnišče.
PRIZNANJA ZA ŠPORTNE USPEHE IN DOSEŽKE  ŠPORTNIKA LETA 
5. člen 
Priznanja, ki jih za športne dosežke in uspehe športnika leta, podeljuje Občina Turnišče, so naslednja:
– pokal Občine Turnišče in naziv športnik leta,
– priznanje za tekmovalne uspehe v športu v vseh kategorijah,
– priznanje za trenersko delo,
– jubilejna priznanja občine.
6. člen 
Pokal Občine Turnišče  in naziv športnik leta lahko prejmeta športnik in športnica za tekmovalne uspehe v mladinski ali članski konkurenci, pri čemer se enakovredno upoštevajo tudi športniki invalidi.
Prejemniki Pokala in listine Priznanje Občine Turnišče za naziv športnika leta so lahko:
– najboljši športnik ali  športnica  v članski ali mladinski konkurenci,
– najboljša moška ali ženska ekipa v članski ali mladinski konkurenci.
Za izredne dosežke v nižjih starostnih kategorijah lahko komisija za izbor dodeli višji rang priznanja.
Priznanje  za tekmovalne uspehe v športu se podeljuje:
– športni ekipi, ki kandidira za športno ekipo leta za dosežene uspehe,
– najuspešnejšemu športniku ali športnici.
7. člen 
Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci, ki so člani društev v Občini Turnišče,  morajo izpolnjevati enega  od naslednjih kriterijev:
– uvrstitev na olimpijske igre ali svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo,
– uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali evropskem pokalu,
– uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj desetih držav,
– uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu,
– izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu,
– uvrstitev športne panoge po kriterijih MŠŠ,
– v individualnih športih se upoštevajo tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske igre, Evropski pokal, Svetovni pokal),
– v kolektivnih panogah se upoštevajo  tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni, ki imajo najmanj dve stopnji tekmovanj in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske  igre, Evropski pokal, Svetovani pokal).
Kandidati za priznanja ali ekipa šolskega športnega društva morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) tekmovanju,
– uvrstitev do tretjega mesta na državnem tekmovanju.
8. člen 
Priznanje za trenersko in strokovno delo lahko prejmejo:
– trenerji in športni pedagogi dobitnikov priznanj za športnika leta,
– trenerji, ki imajo največ kategoriziranih športnikov ali reprezentantov, ki s tekmovalci tekmujejo na mednarodnih tekmah panožnih zvez,
– trenerji in športni pedagogi, ki dosegajo izjemne uspehe pri svojem delu tako v smislu rezultatov kot razvoja in promocije športa ali določene panoge.
JUBILEJNA  PRIZNANJA ZA DELO V ŠPORTU 
9. člen 
Priznanja za jubileje, ki jih dosegajo posamezniki ali društva, Občina Turnišče podeljuje:
– jubilejno priznanje  občine (zlata, srebrna, bronasta plaketa).
10. člen 
Jubilejno  priznanje lahko prejme posameznik ali društvo za:
– delovanje v športu v določenem obdobju,
– prostovoljno delo v športu.
11. člen 
Jubilejna priznanja za delovanje v določenem obdobju in za prostovoljno delo v športu so:
– za 10-letno delovanje –  bronasta plaketa
– za 20-letno delovanje –  srebrna plaketa
– za 30-letno delovanje –  zlata plaketa.
IMENOVANJE  IN  SESTAVA  KOMISIJE  ZA  PRIZNANJA 
12. člen 
O podelitvi priznanj odloča Komisija za podelitev priznanj na področju športa (v nadaljevanju Komisija).
Komisija je sestavljena iz športnih delavcev društev, katerih člani lahko na podlagi razpisnih kriterijev, kandidirajo za priznanja Občine Turnišče na področju športa.
Komisijo sestavlja:
– 6 članov, od katerih je 5 predstavnikov športa in en predstavnik Občine Turnišče, ki nima glasovalne pravice.
13. člen 
Člane Komisije na predlog izvajalcev športa, ki delujejo v javnem interesu, imenuje županja Občine Turnišče. Člani Komisije so imenovani za dobo štirih let, oziroma je članstvo vezano  na mandat župana.
POGOJI  IN  POSTOPEK  ZA  DODELITEV  PRIZNANJA 
14. člen 
Razpis za podelitev priznanj, določenih s tem pravilnikom, Občina Turnišče objavi na spletnih straneh občine in ga pošlje vsem športnim društvom v občini.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– časovno obdobje, za katerega se bo podelilo priznanje,
– vrsto in število priznanj,
– opredelitev  upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– rok za prijavo,
– seznam vseh prilog, ki jih je potrebno priložiti ob prijavi.
15. člen 
Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki.
Komisija odloča o podelitvi priznanj na podlagi zbranih predlogov, ki so bili predloženi pravočasno. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov in sklepa z večino glasov vseh članov.
Predlog za podelitev priznanj, ki ga je izdelala komisija na podlagi kriterijev iz tega pravilnika, potrdi župan.
16. člen 
V kolikor Komisija smatra, da med predlaganimi kandidati ni kandidata, ki bi ustrezal razpisanim kriterijem, se priznanje ne podeli.
17. člen 
Kandidate za priznanja lahko predlagajo v prvi vrsti športna društva, klubi in druge športne organizacije, javni zavodi in občani Občine Turnišče. Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih rezultatih oz. opravljenem delu ter druge pogoje iz razpisa.
Predloge kandidatov za priznanja je treba poslati v zaprti kuverti na naslov Občina  Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče s pripisom »Razpis za podelitev priznanj na področju športa«, ne odpiraj.
18. člen 
Podelitev priznanj Občine Turnišče na področju športa poteka na posebni prireditvi, vsako leto ob občinskem prazniku.
19. člen 
Sredstva za nakup priznanj ter stroškov prireditve ob podelitvi, zagotovi Občina Turnišče v vsakoletnem proračunu. Strokovna in administrativna dela povezana s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Turnišče, ki vodi tudi evidenco o nagrajencih.
PREHODNE  IN  KONČNE  DOLOČBE 
20. člen 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 033-19/2016
Turnišče, dne 29. septembra 2016
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost