Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2753. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2016, stran 8904.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 16. seji dne 5. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/15, 80/15 in 92/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
34.415.124
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.829.364
70
DAVČNI PRIHODKI
17.821.232
700 Davki na dohodek in dobiček
14.956.232
703 Davki na premoženje
2.482.000
704 Domači davki na blago in storitve
383.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.008.132
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.377.807
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Globe in druge denarne kazni
90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.900
714 Drugi nedavčni prihodki
446.425
72
KAPITALSKI PRIHODKI
62.400
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
12.400
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
50.000
73
PREJETE DONACIJE
15.250
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.250
74
TRANSFERNI PRIHODKI
14.504.110
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.020.433
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
11.483.677
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
4.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
4.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
37.160.329
40
TEKOČI ODHODKI
6.859.205
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.563.980
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
233.220
402 Izdatki za blago in storitve
4.523.595
403 Plačila domačih obresti
35.000
409 Rezerve
503.410
41
TEKOČI TRANSFERI
10.570.777
410 Subvencije
177.777
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
6.246.228
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.042.700
413 Drugi tekoči domači transferi
3.104.072
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
18.325.822
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
18.325.822
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.404.525
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
723.004
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
681.521
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.745.205
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
155.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
155.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
155.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–155.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
895.800
55
ODPLAČILA DOLGA
895.800
550 Odplačila domačega dolga
895.800
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.796.005
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–895.800
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.796.005
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen 
V drugem odstavku 8. člena se znesek 250.000 € nadomesti z zneskom 320.000 €.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 410-0075/2014
Kamnik, dne 5. oktobra 2016
 
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.