Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Ob-3148/16, Stran 2167
Svet zavoda Srednje ekonomske šole Ljubljana, Roška c. 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-CPV-2D), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in sklepa Sveta zavoda Srednje ekonomske šole Ljubljana, ki je bil sprejet na 2. redni seji Sveta zavoda 29. 9. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2017.
Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku), pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Srednje ekonomske šole Ljubljana, Roška c. 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k vlogi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje ekonomske šole Ljubljana