Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Št. 5107-2/2016/8 Ob-3130/16, Stran 2133
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08), Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Minister za zunanje zadeve je imenoval komisijo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih in humanitarnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: MRS), ki jih izvajajo nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO), registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS).
Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja. MRS je izraz solidarnosti, odgovornosti in interesa RS, saj posledice neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja ter humanitarnih stisk ogrožajo mir, stabilnost in varnost povsod po svetu.
Cilj humanitarne pomoči RS je reševanje človeških življenj, preprečevanje in lajšanje človeškega trpljenja ter ohranjanje človekovega dostojanstva. RS podpira aktivnosti, usmerjene v preprečevanje humanitarnih katastrof in krepitev zmogljivosti za zagotavljanje učinkovitega odziva nanje, ter aktivnosti v povezavi z rehabilitacijo in obnovo po krizah.
Ključna načela MRS so pristop, ki temelji na človekovih pravicah, učinkovitost razvojnega sodelovanja, skladnost politik za razvoj, lastništvo držav nad lastnim razvojem in partnerstvo za trajnostni razvoj.
Obdobje izvajanja projektov je od 1. januarja 2017 do 15. oktobra 2019. Zadnji dan za predložitev končnega poročila skupaj z zahtevkom za izplačilo je 30. oktober 20191.
1Glej vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo pri pripravi projektov upoštevati načela MRS. Projekti morajo biti trajnostno naravnani, učinkoviti in morajo v vseh fazah (načrtovanje, izvedba in poročanje) vključevati pristop, temelječ na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov, izhajati iz potreb skupnosti in partnerskih držav ter upoštevati njihovo absorpcijsko sposobnost. Na primeren in učinkovit način morajo biti v izvajanje projektov vključeni lokalni partnerji. V vsak projekt mora prijavitelj vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo.
Predmet javnega razpisa je razdeljen na 3 glavne sklope:
Sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu in v Vzhodni Evropi
Na Zahodnem Balkanu se projekti lahko izvajajo v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji, v Vzhodni Evropi v Belorusiji, Moldovi in Ukrajini.
Razpisuje se do 6 projektov, ki se bodo izvajali na Zahodnem Balkanu, in do 1 projekt v Vzhodni Evropi.
A1 Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda in gozdov na Zahodnem Balkanu
Cilji vsebinskega področja / usmeritve prijaviteljem za opredelitev cilja projekta: Prispevati k trajnostnem upravljanju voda, kar se odraža tako v zaščiti količine kot tudi kakovosti vodnih virov. Vodni viri niso neomejeni, zato je treba z njimi ravnati skrbno, celovito in trajnostno.
Prispevati k trajnostnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdovi, ki prinaša številne pozitivne učinke tako za gozd kot eko sistem ter tudi za samo družbo (trajnostni razvoj). Nezakonita sečnja in z njo povezana trgovina ima številne negativne učinke na ekološkem in družbenem področju. Izboljšati ozaveščanje o pomenu trajnostnega in večnamenskega upravljanja z gozdovi kot temeljnemu gradniku trajnostnega razvoja celotne družbe.
Ciljne aktivnosti:
– ohranjanje naravnih okolij; ciljna skupina lokalne skupnosti;
– ravnanje z odpadki v smislu preprečevanja in odstranjevanja divjih odlagališč in ustreznega urejanja legalnih odlagališč z namenom, da se prepreči škodljiv vpliv na vodne vire; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– trajnostna raba naravnih virov; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– trajnostno upravljanje z vodnimi viri z namenom zaščite količine in kvalitete vodnih virov; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– ureditev in razvoj evidenc s področja upravljanja z vodami za podporo učinkovitejšemu/trajnostnemu upravljanju z vodami; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– trajnostno in večnamensko upravljanje z gozdovi ter zmanjšanje nezakonite sečnje in z njo povezane trgovine z lesom in lesnimi proizvodi (Uredba EU št. 995/2010); ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– izobraževanje in ozaveščanje o varovanju okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda; ciljna skupina: učenci osnovnih in srednjih šol, lokalne skupnosti, splošna javnost;
– ozaveščanje in izobraževanje o poplavni ogroženosti; ciljna skupina: lokalne skupnosti, splošna javnost.
Prijavitelj lahko izbere eno ali dve ciljni aktivnosti z upoštevanjem navedene ciljne skupine.
A2 Krepitev vloge žensk in deklic ter mladih na Zahodnem Balkanu
Pri A2 se spodbujajo zlasti prijave NVO, katerih delovanje, vrednote ali poslanstvo segajo na področje enakosti spolov ter krepitve vloge žensk in deklic.
Cilji vsebinskega področja / usmeritve prijaviteljem za opredelitev cilja projekta: Prispevati k večji ekonomski neodvisnosti žensk in mladih, večjim možnostim zaposlitve, izboljšanju življenjskih razmer in promociji spoštovanja pravic žensk. Prispevati k spolnemu in reproduktivnemu zdravju in spoštovanju pravic žensk na tem področju. Zmanjšati nasilje na podlagi spola v javnem in zasebnem življenju. Zagotavljati enake možnosti žensk in moških in dejansko enakost med spoloma ter uravnoteženo zastopanost v javnem in političnem življenju. Krepiti delovanje organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov, v partnerskih državah.
Ciljne aktivnosti:
– usposabljanja in izobraževanja, ki ženskam omogočijo izvajanje dejavnosti, ki prinašajo dohodek; ciljna skupina: ženske;
– ozaveščanje in izobraževanje žensk in moških, vseh starosti s poudarkom na mladih, o spolnem in reproduktivnem zdravju ter spoštovanju pravic žensk na tem področju; ciljna skupina: ženske in moški;
– krepitev delovanja organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov in promocija spoštovanja pravic žensk; ciljna skupina: lokalne organizacije;
– ozaveščanje, obveščanje in izobraževanje žensk, moških, mladih in splošne javnosti z namenom spreminjanja vedenjskih vzorcev in obnašanja, stereotipov in družbenih norm; ciljna skupina: ženske, moški, mladi in splošna javnost.
Prijavitelj lahko izbere eno ali več ciljnih aktivnosti z upoštevanjem navedenih ciljnih skupin.
A3 Krepitev zmogljivosti civilne družbe za promocijo človekovih pravic, še zlasti pravic žensk, otrok in starejših ter krepitev institucij pravne države v Vzhodni Evropi
Cilji vsebinskega področja / usmeritve prijaviteljem za opredelitev cilja projekta: Prispevati k izgradnji zmogljivosti lokalnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic, še zlasti pravic žensk, otrok in starejših, ter s tem povečati ozaveščenost o človekovih pravicah v družbi in možnosti za njihovo udejanjanje.
Ciljne aktivnosti:
– izgradnja zmogljivosti, skupaj z usposabljanjem o človekovih pravicah, še zlasti o pravicah žensk, otrok in starejših, in o možnostih za njihovo udejanjanje, vključno z možnostmi pritožbe v primeru kršitev in morebitno pravno pomočjo; ciljna skupina: nevladne organizacije;
– ozaveščanje o človekovih pravicah, še zlasti o pravicah žensk, otrok in starejših; ciljna skupina: širša javnost.
Prijavitelj mora izbrati obe ciljni aktivnosti z upoštevanjem navedenih ciljnih skupin.
Sklop B: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu
V Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu se projekti lahko izvajajo v katerikoli državi prejemnici uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC2, kjer bo prijavitelj lahko izvedel projekt v sodelovanju z lokalnim partnerjem.
2 http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
V okviru sklopa B se zlasti spodbujajo prijave NVO, katerih delovanje, vrednote ali poslanstvo segajo na področje enakosti spolov ter krepitve vloge žensk in deklic.
Razpisujejo se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki in do 2 projekta na Bližnjem vzhodu.
B1 Krepitev odpornosti na humanitarne krize s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo v Podsaharski Afriki
Cilji vsebinskega področja / usmeritve prijaviteljem za opredelitev cilja projekta: Prispevati k preprečevanju humanitarnih kriz, zmanjševanju tveganj nastanka kriz in krepitvi zmogljivosti za povečanje odpornosti na krize s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo.
Ciljne aktivnosti:
– preventivni ukrepi na področju dostopa do pitne vode in hrane z namenom preprečevanja in zmanjšanja tveganja kriz na območjih, ki so izpostavljena suši in lakoti, kjer je večja verjetnost humanitarnih kriz; ciljna skupina: lokalno prebivalstvo s poudarkom na ranljivih družbenih skupinah;
– povečanje družbene odpornosti v območjih, kjer je večja verjetnost humanitarnih kriz, skupaj z ozaveščanjem o možnostih kriz in o postopkih delovanja ob pojavu kriz; ciljna skupina: lokalno prebivalstvo s poudarkom na ranljivih družbenih skupinah.
Prijavitelj lahko izbere eno ali obe ciljni aktivnosti z upoštevanjem navedenih ciljnih skupin.
B2 Rehabilitacija žrtev konfliktov na Bližnjem vzhodu
Cilji vsebinskega področja / usmeritve prijaviteljem za opredelitev cilja projekta: Prispevati k rehabilitaciji ljudi, prizadetih v oboroženih konfliktih, s poudarkom na ženskah, otrocih in starejših, z namenom čimprejšnjega vključevanja v izobraževanje in povečanja zaposlitvenih možnosti.
Ciljne aktivnosti:
– zdravstvena in psihosocialna rehabilitacija žensk, otrok in starejših; ciljna skupina: ženske, otroci, starejši;
– zagotavljanje izobraževalnih možnosti otrokom, ki so bili prizadeti v oboroženih konfliktih; ciljna skupina: otroci;
– zagotavljanje izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti za ženske, prizadete v oboroženih konfliktih; ciljna skupina: ženske.
Prijavitelj lahko izbere eno ali več ciljnih aktivnosti z upoštevanjem navedenih ciljnih skupin.
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda
Razpisuje se do 1 projekt.
Cilji vsebinskega področja / usmeritve prijaviteljem za opredelitev cilja projekta: Poučiti otroke o njihovih pravicah in medsebojnem spoštovanju z uporabo gradiva Naše pravice3. V izobraževanje se vključi čim več otrok iz posebej ranljivih skupin. Vzporedno s tem ozavestiti njihove starše ali skrbnike ter učitelje in druge strokovne delavce v izobraževalnem sistemu o otrokovih pravicah.
3http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/projekt_nase_pravice/
Ciljne aktivnosti:
– izobraževanje, učenje in ozaveščanje otrok o človekovih pravicah in medsebojnem spoštovanju z uporabo gradiva Naše pravice; ciljna skupina: otroci, zlasti tisti iz ranljivih skupin (etničnih ali verskih manjšin, beguncev, migrantov, iz drugih socialno šibkih okolij ipd.);
– izgradnja in krepitev izobraževanja o pravicah otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju; ciljna skupina: predstavniki lokalnih organizacij, ki bodo izvajali usposabljanja za pedagoške delavce (train the trainers) in pedagoški delavci, ki bodo izvajali izobraževanja za otroke;
– izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah; ciljna skupina: starši ali skrbniki ter učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem sistemu.
Prijavitelj mora izbrati vse ciljne aktivnosti z upoštevanjem navedenih ciljnih skupin.
3. Okvirna višina finančnih sredstev in število razpisanih projektov
Ministrstvo za financiranje razvojnih in humanitarnih projektov v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019 namenja do 1.195.000 EUR, in sicer po sklopih:
Sklop A: Razvojni projekti v državah Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope v skupni vrednosti do 700.000 EUR za do 7 projektov: za posamezen projekt skupaj do 100.000 EUR, in sicer v letu 2017 do 30.000 EUR, v 2018 do 35.000 EUR in v 2019 do 35.000 EUR. Na Zahodnem Balkanu se praviloma financira do 6 projektov, in sicer do 1 projekt v vsaki državi. V Vzhodni Evropi se financira do 1 projekt.
Sklop B: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu v skupni vrednosti do 450.000 EUR za do 3 projekte: za posamezen projekt skupaj do 150.000 EUR, in sicer v letu 2017 do 45.000 EUR, v 2018 do 50.000 EUR in v 2019 do 55.000 EUR. V Podsaharski Afriki se praviloma financira do 1 projekt in na Bližnjem vzhodu do 2 projekta.
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda v skupni vrednosti do 45.000 EUR, in sicer v letu 2017 do 15.000 EUR, v 2018 do 15.000 EUR in v 2019 do 15.000 EUR. V navedenih regijah se praviloma financira do 1 projekt.
Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku od predvidenega v zgornjem odstavku, če izvajalec sam zaprosi za nižji znesek.
Upoštevaje določila iz 6. poglavja tega razpisa lahko komisija predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi, ki jo ta pooblasti, prerazporeditev razpisanih sredstev iz enega v drug sklop ali financiranje manjšega števila projektov od razpisanega, če v posameznem sklopu noben projekt ne doseže minimalnega števila točk ali ni prijavljen noben projekt za posamezen sklop. Višina sredstev za financiranje posameznega projekta ostane enaka, kakor je navedeno v tem poglavju.
Izjema je sklop C. Če na sklop C ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen projekt ne doseže praga 70 odstotkov vseh točk, komisija, upoštevaje določila iz 6. poglavja tega razpisa, predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi, ki jo ta pooblasti, da se razpisana sredstva ne razporedijo v druge sklope.
Posamezen prijavitelj lahko prijavi največ 3 projekte v okviru tega javnega razpisa.
Ministrstvo spodbuja prijavitelje tudi k iskanju drugih virov financiranja.
Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu z navodilom iz te razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se pošlje posebej v ločeni ovojnici. Dokumentacije, ki jo prijavitelj pošlje naknadno po oddaji vloge ali zunaj poziva k dopolnitvi, komisija ne bo upoštevala in bo vrnjena prijavitelju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadar koli v celoti ali delno prekliče.
4. Pogoji za prijavo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva in mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.
5. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji dokazujejo izpolnitev predpisanih pogojev za prijavo na ta javni razpis s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil v skladu z Navodili za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019 (v nadaljnjem besedilu: navodila).
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila in obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev.
Da se vloga šteje za formalno popolno, mora vsebovati v celoti izpolnjene obrazce in dokazila:
1. Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1);
2. Finančni načrt projekta (obrazec št. 2);
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju (obrazec št. 3);
4. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov (obrazec št. 4);
5. Izjava prijavitelja o sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami v partnerski državi, ki bodo vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organizacije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali reprezentativna združenja občin itd.). Izjava mora vsebovati:
(a) polno ime in uradni naslov prijavitelja in tuje partnerske organizacije, s katero bo ta sodeloval pri projektu,
(b) opis nalog in projektnih aktivnosti, ki jih bo tuja partnerska organizacija opravljala v okviru projekta, podatke o nosilcih teh aktivnosti in njihovo morebitno finančno udeležbo.
Z izjavo prijavitelj zagotovi udeležbo tuje partnerske organizacije tako, kot je zapisano v izjavi.
Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjeme so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen. Priloge k vlogi so lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da je za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem4 jeziku, treba priložiti delovni prevod dokumenta na obrazcu Delovni prevod (obrazec št. 5).
4Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za besedila, ki so v cirilici, je treba priložiti delovni prevod v skladu z navodili.
Prijavitelj mora pri projektni dokumentaciji uporabiti pisavo Arial 10 z enojnim razmikom med vrsticami in upoštevati zahtevo po omejitvi števila znakov (vključno s presledki), kjer je to določeno.
Prijavitelj odda vlogo v 1 originalnem izvodu. Zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja mora vse obrazce in izjave podpisati (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom5) in opremiti z uradnim žigom prijavitelja.
5Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki ter je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da je varen elektronski podpis tak podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka poznejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali kako drugače.
Poleg originalne vloge prijavitelj na ustreznem elektronskem nosilcu obvezno priloži skenirano celotno originalno vlogo v obliki .pdf, ki jo sestavljajo:
– vsi obrazci in dokazila, navedeni v tem poglavju v točkah od 1 do 5;
– morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov mora biti navedeno:
(a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo daje,
(b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija v organizaciji,
(c) namen pooblastitve in,
(d) obdobje, za katero se pooblastilo daje, če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost.
Pooblastilo ne sme biti več kakor tri mesece starejše od datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjema so trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik organizacije.
Skenirana vloga mora biti enaka podpisanemu in žigosanemu izvirniku, izjema je točka 4.4 v obrazcu št. 1, pri kateri je dovoljeno, da so dokazila priložena le v elektronski obliki, tj. Word (.doc), Excel (.xls) itd. Prijavitelj na elektronskem nosilcu priloži tudi obrazec št. 1 v obliki Word (.doc) in obrazec št. 2 v obliki Excel (.xls).
Ustrezen elektronski nosilec je CD, DVD ali USB-ključ in se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa ne vrača.
6. Merila za ocenjevanje
Vloge ocenjuje komisija, ki jo je imenoval minister za zunanje zadeve.
Komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, opredeljenimi v merilih za ocenjevanje vlog pod točko 1. Skladnost projekta z razpisnimi pogoji. Opredelitev posameznega merila je prijavitelju lahko v pomoč pri pripravi projektnega predloga.
Število točk po posameznih kategorijah meril za ocenjevanje vlog
sklopi
merila za oceno vsebinske zasnove projekta
merila za oceno drugih meril
merila za oceno finančne zasnove projekta
skupno število
A1
64
40
46
150
A2
64
45
46
155
A3
64
40
46
150
B1
64
40
46
150
B2
64
43
46
153
C
64
40
46
150
Prag za uvrstitev projektov med kandidate za financiranje po tem javnem razpisu je doseganje vsaj 70 odstotkov vseh točk.
V sklopu A se razpisuje do 7 projektov. Na Zahodnem Balkanu se praviloma financira do 6 projektov, in sicer do 1 projekt v vsaki državi. V Vzhodni Evropi se financira do 1 projekt. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi meril za ocenjevanje dobili največ točk za posamezno državo in bodo dosegli prag 70 odstotkov vseh točk. Če v posamezni državi noben projekt ne doseže praga 70 odstotkov vseh točk, se med vsemi projekti, ki dosegajo prag 70 odstotkov vseh točk, izbere projekt iz druge države z naslednjim najvišjim številom točk. Če v vseh devetih razpisanih državah projekti dosegajo prag 70 odstotkov vseh točk, se izberejo projekti v 7 različnih državah z najvišjim številom točk, pri čemer je lahko samo 1 projekt v Vzhodni Evropi.
V sklopu B se razpisujejo do 3 projekti, in sicer do 1 projekt v Podsaharski Afriki in do 2 projekta na Bližnjem vzhodu. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi meril za ocenjevanje dobili največ točk v posamezni regiji in bodo dosegli prag 70 odstotkov vseh točk. Če v posamezni regiji noben projekt ne doseže praga 70 odstotkov vseh točk, se izberejo projekti iz druge regije skladno z zaporedjem najvišjega števila točk, če dosegajo prag 70 odstotkov vseh točk.
V sklopu C se razpisuje do 1 projekt v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda. Če na sklop C ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen projekt ne doseže praga 70 odstotkov vseh točk, komisija, upoštevaje določila iz 6. poglavja tega razpisa, predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi, ki jo ta pooblasti, da se razpisana sredstva ne razporedijo na druge sklope.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloga se šteje za pravočasno, če jo prijavitelj odda do 4. 11. 2016, s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Osebno lahko prijavitelj odda vlogo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (poštni žig 4. 11. 2016). Če vloga ne bo oddana pravočasno, bo prijavitelju vrnjena neodprta.
Vlogo je treba vložiti v zaprti ovojnici, ki mora vsebovati popoln naslov prijavitelja in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda v obdobju od 2017 do 2019« št. 5107-2/2016/8, kot je razvidno iz obrazca št. 6.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo 10. 11. 2016 ob 10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Komisija se lahko odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti ter ali je bil način njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo komisija v 8 delovnih dneh od odpiranja prijavitelje pisno pozove k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje le na poziv komisije in na način, ki ga opredeli komisija. Rok dopolnitve določi komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni.
9. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 4. poglavja;
– ki niso vložene tako, kakor je določeno v 5. in 7. poglavju;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženega obrazca št. 1 in obrazca št. 2, kakor je določeno v 5. poglavju;
– ki jim že ob prijavi na razpis manjkajo obvezne sestavine popolne vloge, določene v 3., 4. in 5. točki 5. poglavja;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku za dopolnitev ali jih ne dopolni pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– za katere komisija ugotovi, da predlog projekta ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz 2. poglavja. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– za katere komisija ugotovi, da se predlog projekta ne izvaja v državah in na vsebinskih področjih iz 2. poglavja. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– ki jih komisija ne oceni z zadostnim številom točk.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali druga oseba po njegovem pooblastilu, o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v 8 dneh od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom v 15 dneh. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
10. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o (so)financiranju. Izbrani izvajalec se mora na poziv ministrstva odzvati k sklenitvi pogodbe v 8 dneh od prejema poziva, v nasprotnem primeru se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. Ministrstvo bo iz elektronskega naslova razvoj.mzz@gov.si izbranim izvajalcem poslalo poziv s predlaganim datumom za sklenitev pogodbe, in sicer na elektronski naslov, naveden v prijavnem obrazcu. Poziv za sklenitev pogodbe bo izbranemu izvajalcu poslan po tem, ko mu bo ministrstvo poslalo sklepe o izbiri.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem pred podpisom pogodbe v projektni dokumentaciji odpravi morebitne manjše nepravilnosti ter pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih aktivnosti, ki ne vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpisanih sredstev.
Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ v razdelku »Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim naročilom po e-naslovu: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
12. Dodatna pojasnila: prijavitelj lahko v zvezi s pripravo vloge zahteva dodatna pojasnila na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 28. 10. 2016. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve