Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Št. 604-3/2016/11 Ob-3156/16, Stran 2139
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020): a) Subvencije za delodajalce (v višini 5.000 evrov) b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
1. Ime oziroma sedež upravičenca oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu JSKD).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javni razpis Javni razpis v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD – Subvencije delodajalcem« se izvaja na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006;
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014;
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014;
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11, 81/2013 Odl. US: U-I-81/11-12);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16);
– Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-42/2016/9 z dne 19. 8. 2016;
– Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13);
– Izvedbenega načrta: Jamstvo za mlade 2014–2015 (z dne 29. 1. 2014) ter Jamstvo za mlade 2016–2020 (z dne 12. 5. 2016);
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Sklepa ministrstva o izboru upravičenca št. 5440-2/2015/4 z dne 19. aprila 2016;
– Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) ter Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10);
– Strateškega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za obdobje 2015–2020 (Sklep Vlade št. 6100-20/2-15 z dne 8. 1. 2015);
– Poslovne politike JSKD za obdobje 2015–2018 (Sklep Vlade z dne 7. 1. 2016);
– Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (Sklep Vlade z dne 15. 9. 2016);
– Odločitve o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-42/2016/9 z dne 19. 8. 2016 in
– Pogodbe št. 3340-16-200000 o sofinanciranju operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« z dne 13. 9. 2016.
3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.
3.1. Predmet javnega razpisa
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Predmet javnega razpisa so:
a) Subvencije za delodajalce
Predmet razpisa je izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9 mesecev neprekinjeno, in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj glede na trajanje zaposlitve po sledeči shemi:
Višina subvencije
Oblika zaposlitve
Trajanje zaposlitve
Število tedenskih ur
Skupaj najmanj (v mesecih)
5.000,00 evrov
Polni delovni čas – 40 ur
9 mesecev
5.000,00 evrov
Krajši delovni čas – 35 ur
10 mesecev
5.000,00 evrov
Krajši delovni čas – 30 ur
11 mesecev
5.000,00 evrov
Krajši delovni čas – 20 ur
13 mesecev
Prijavitelj za subvencijo je delodajalec, registriran kot poslovni subjekt s svojo matično številko in posluje v eni izmed standardnih klasifikacij dejavnosti navedene v točki 5.1. tega razpisa in bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e) iz ciljne skupine.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do 29. leta starosti za vključitev v enega izmed štirinajstih verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja razpisnik (JSKD):
– Modul 1: Vodenje gledališke skupine
– Modul 2: Lutkovna šola
– Modul 3: Šola za kreativne pedagoge plesa – ŠKP
– Modul 4: Šola vodenja otroških folklornih skupin
– Modul 5: Šola vodenja odraslih folklornih skupin
– Modul 6: Kulturni organizator producent, inšpicienta, dokumentarista
– Modul 7: Filmska šola
– Modul 8: Kreativno pisanje dramskih besedil, scenaristika, radijska igra, performans, uprizarjanje
– Modul 9: Komunikacijske kompetence in sodobne umetniške prakse
– Modul 10: Kulturni vodiči
– Modul 11: Šola za mentorje – keramika
– Modul 12: Šola zborovodstva in zborovski menedžment
– Modul 13: Pravo, ekonomika in upravljanje v kulturi
– Modul 14: Šola dirigiranja in menedžmenta
3.2. Namen javnega razpisa
Namen razpisa je a) spodbujanje zaposlovanja in b) izobraževanje na področju kulturnih dejavnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čim prejšnje in kakovostnejše zaposlitve, s čimer se bodo izboljšale možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev, posredno pa se bo na ta način zniževala stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.
3.3. Cilji javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Način delitve sredstev po regijah: 60 % za vzhodno kohezijsko regijo in 40 % za zahodno kohezijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Cilj javnega razpisa je omogočiti:
a) kreiranje delovnih mest na področju kulturnih dejavnosti,
b) podporno izobraževalno okolje za pridobitev novih izkušenj in kompetenc, ki jim bodo omogočale lažji in bolj konkurenčni vstop na trg dela,
na podlagi katerih se bo v 5-letnem obdobju dodatno izobrazilo v okviru 120-urnih modulov najmanj 277 oseb in zaposlilo prav tako najmanj 277 brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, za neprekinjeno obdobje najmanj 9 mesecev s polnim oziroma s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer predvidoma:
– 2016: 55 zaposlitev in najmanj 55 dopolnilno izobraženih v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD, od tega v zahodni kohezijski regiji: 40 % in vzhodni kohezijski regiji: 60 %
– 2017: 55 zaposlitev in najmanj 55 dopolnilno izobraženih v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD, od tega v zahodni kohezijski regiji: 40 % in vzhodni kohezijski regiji: 60 %
– 2018: 55 zaposlitev in najmanj 55 dopolnilno izobraženih v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD, od tega v zahodni kohezijski regiji: 40 % in vzhodni kohezijski regiji: 60 %
– 2019: 55 zaposlitev in najmanj 55 dopolnilno izobraženih v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD, od tega v zahodni kohezijski regiji: 40 % in vzhodni kohezijski regiji: 60 %
– 2020: 57 zaposlitev in najmanj 57 dopolnilno izobraženih v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD, od tega v zahodni kohezijski regiji: 40 % in vzhodni kohezijski regiji: 60 %.
4. Ciljna skupina razpisa
V projekte programa »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« se vključujejo brezposelne mlade osebe:
a) Subvencije za delodajalce
– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60:40;
– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o zaposlitvi);
– so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih oseb;
– se NE izobražujejo ali usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60:40;
– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
a) Subvencije za delodajalce
Na javnem razpisu lahko kandidira delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
5.1. Splošni pogoji:
Pogoji
Dokazila
1
je pravna ali fizična oseba, vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije in posluje v skladu s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev in Standardno klasifikacijo dejavnosti v eni izmed naslednjih kategorijah: S.13111- Neposredni uporabniki državnega proračuna;
S.1312-Regionalna država; S.1313-Lokalna država (razen skladov socialne varnosti); S.13131-Neposredni uporabniki proračunov občin;
S.141-Samozaposleni delodajalci; S.15-Nepridobitne institucije – zbornice
ali so vpisane v evidenco na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah, Zakona o zavodih, Zakona o zadrugah, Zakona o mladinskih svetih in ima registrirano vsaj eno ali več dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti: R90-Kulturne in razvedrilne dejavnosti; R90.01-Umetniško uprizarjanje; R90.02-Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje; R90.03-Umetniško ustvarjanje; R90.04-Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
R91-Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti;
R91.01-Dejavnost knjižnic in arhivov; R91.02-Dejavnost muzejev;
R91.03-Varstvo kulturne dediščine; R93.2-Druge dejavnosti za prosti čas; S94-Dejavnost članskih organizacij in tudi N82.30-Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; N82.9-Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje; O84.120-Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev; O84.11-Splošna dejavnost javne uprave; P85-Izobraževanje;
P85.52-Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture
in umetnosti
Pogoji se preverjajo v sistemu AJPES.
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
3
ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Pogoji se preverjajo v sistemu AJPES.
4
je zaposlitev predvidel v okviru registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanoviti določene dejavnosti za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
5
je pred prijavo v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno delovno mesto in opravil izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj, da se zaposlitev na delovnem mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na dotičnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim delavcem se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na dotičnem javnem razpisu
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
Dokazila o izbranem kandidatu.
6
ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
7
ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe na javni razpis poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev.
5.2. Posebni pogoji:
Upravičenec v okviru programa ne more biti delodajalec:
8
registriran za izvajanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku;
Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev.
9
ne more biti brezposelna oseba, ki se samozaposli v lastniški gospodarski družbi, društvu, njihovem združenju, ustanovi, zadrugi, humanitarni organizaciji, mladinskem svetu ali zavodu, ki jo/ga tudi osebno vodi.
Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev.
5.3. Dodatni pogoji:
10
Število možnih vključitev brezposelnih oseb 
Delodajalec bo lahko oddal eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število brezposelnih oseb iz ciljne skupine, ki jih želi vključiti v projekt. Število možnih vključitev je odvisno od povprečnega števila že zaposlenih oseb, ki jih je imel prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo, ter znaša:
– od 1 do vključno 2 zaposleni osebi: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 1 zaposlitev;
– od 3 do vključno 5 zaposlenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 2 zaposlitvi;
– od 6 ali več zaposlenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 5 zaposlitev.
Izjava o izpolnjevanju dodatnih pogojev.
11
Izbrani kandidat kaže poseben interes za delo na področju kulture in ima določena znanja in veščine, ki jih je opravil v okviru dopolnilnih izobraževanj ali izkazuje posebne dosežke na področju kulture in umetniškega ustvarjanja (nagrade, priznanja ...).
Dokazila o izpolnjevanju dodatnih pogojev.
5.4. Preverjanje izpolnjevanja pogojev
Delodajalec z oddajo vloge soglaša, da lahko JSKD v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v zaposlitvenem programu. Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost. Ob prijavi delodajalec predloži obrazec REK-1.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
5.5. V enega izmed štirinajstih brezplačnih 120-urnih izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori, se lahko vključijo brezposelni mladi:
– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60:40;
– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
– se NE izobražujejo ali usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
6. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
a) Subvencije za delodajalce
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje prijav. Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo temeljil na sledečih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju
16
Sedež prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let.
Vzhodna kohezijska regija
Pomurska
6
6
Podravska 
6
Zasavska
6
Savinjska
6
Posavska
5
Koroška
5
Jugovzhodna Slovenija
5
Primorsko-notranjska
4
Zahodna kohezijska regija
Osrednjeslovenska
5
Goriška
4
Obalno-kraška
3
Gorenjska
3
Razvitost občine v kateri ima izbrani kandidat za delovno mesto stalno prebivališče (merjena s koeficientom razvitosti).
– 0,00–0,89
10
10
– 0,90–0,99
9
– 1,00–1,09
8
– 1,10–1,19
7
– 1,20 in več
6
Usposobljenost kandidata za zaposlitev
3
Reference, dodatna znanja in dosežki kandidata za zaposlitev 
4 ali več referenc
3
3
2 do 3 reference
2
1 referenca
1
ni referenc 
0
Uvrstitev v standardno klasifikacijo dejavnosti
1
Dejavnosti registrirane pod: R90, R90.01, R90.02, R90.03, R90.04, R91, R91.01, R91.02, R91.03, R93.2, S94 (področje kulture)
1
1
Število točk – Skupaj
20
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 20. Izmed prijaviteljev, ki bodo z letnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 33 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 22 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se po dodatnem merilu izbere tisti, katerega izbrani kandidat za delovno mesto izkazuje iz merila »usposobljenost kandidata za zaposlitev« več točk. V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in čas, ko je prijava prispela v informacijsko pisarno JSKD). Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna komisija predlaga direktorju v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 5.5., bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje prijav. Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo temeljil na sledečih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju
16
Stalno prebivališče prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let.
Vzhodna kohezijska regija
Pomurska
6
6
Podravska 
6
Zasavska
6
Savinjska
6
Posavska
5
Koroška
5
Jugovzhodna Slovenija
5
Primorsko-notranjska
4
Zahodna kohezijska regija
Osrednjeslovenska
5
Goriška
4
Obalno-kraška
3
Gorenjska
3
Razvitost občine v kateri ima prijavitelj za izobraževanje stalno prebivališče (merjena s koeficientom razvitosti).
– 0,00–0,89
10
10
– 0,90–0,99
9
– 1,00–1,09
8
– 1,10–1,19
7
– 1,20 in več
6
Število točk – Skupaj
16
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 16. Izmed prijaviteljev, ki bodo z vsakoletnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer najmanj 33 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in najmanj 22 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje število točk v zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog jih bo JSKD vključil v izobraževalni program pod pogojem, da v posamezni izobraževalni modul ni vključenih več kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki ga je označil kot drugo možnost.
7. Predvidena višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
a) Subvencije za delodajalce
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.385.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
7.1. za proračunsko leto 2016 (33 + 22 zaposlitev): 275.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 110.000,00 EUR
7.2. za proračunsko leto 2017 (33 + 22 zaposlitev): 275.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 110.000,00 EUR
7.3. za proračunsko leto 2018 (33 + 22 zaposlitev): 275.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 110.000,00 EUR
7.4. za proračunsko leto 2019 (33 + 22 zaposlitev): 275.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 165.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 110.000,00 EUR
7.5. za proračunsko leto 2020 (34 + 23 zaposlitev): 285.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 171.000,00 EUR
za zahodno kohezijsko regijo 114.000,00 EUR
JSKD si pridržuje pravico, da v primeru neustrezne zagotovitve proračunskih sredstev (2018–2020) oziroma glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom JSKD, se šteje, da odstopa od vloge.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Izobraževanja za izbrane kandidate so brezplačna. V okviru sredstev, ki jih JSKD koristi iz proračunskih postavk PP 160200, 16020, 160202 in 160203 se zavezuje, da bo vsako leto izvedel vsaj 11 izobraževalnih modulov iz nabora 14 opredeljenih v Vlogi za odločitev o podpori za projekt ESS / program in v točki 3.1. tega razpisa, in sicer 6 modulov v vzhodni kohezijski regiji ter 5 modulov v zahodni kohezijski regiji, kot sledi:
7.6. v letu 2016 bo najmanj 55 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 33 v vzhodni kohezijski regiji in 22 v zahodni kohezijski regiji v enem izmed 14 izobraževalnih modulov izvajanih 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji;
7.7. v letu 2017 bo najmanj 55 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 33 v vzhodni kohezijski regiji in 22 v zahodni kohezijski regiji v enem izmed 14 izobraževalnih modulov izvajanih 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji;
7.8. v letu 2016 bo najmanj 55 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 33 v vzhodni kohezijski regiji in 22 v zahodni kohezijski regiji v enem izmed 14 izobraževalnih modulov izvajanih 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji;
7.9. v letu 2016 bo najmanj 55 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 33 v vzhodni kohezijski regiji in 22 v zahodni kohezijski regiji v enem izmed 14 izobraževalnih modulov izvajanih 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji;
7.10. v letu 2016 bo najmanj 57 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 34 v vzhodni kohezijski regiji in 23 v zahodni kohezijski regiji v enem izmed 14 izobraževalnih modulov izvajanih 6 v vzhodni kohezijski regiji in 5 v zahodni kohezijski regiji.
JSKD si pridržuje pravico, da v primeru neustrezne zagotovitve proračunskih sredstev (2018–2020) oziroma glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izvede manjše število izobraževalnih modulov, vendar pri tem zasleduje ustrezen delež izvajanja v zahodni oziroma vzhodni kohezijski regiji.
8. Upravičeni stroški in način financiranja ter obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
a) Subvencije za delodajalce
Upravičeni strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljne skupine, ki znaša 5.000,00 EUR na osebo za neprekinjeno zaposlitev za obdobje najmanj devetih mesecev za polni delovni čas 40 ur tedensko ali krajši delavni čas, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi. Subvencija se delodajalcu izplača na podlagi prejetega popolnega zahtevka (e-računa) delodajalca ter dokazil o zaposlitvi, in sicer v dveh delih:
– po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in vključeno brezposelno osebo iz ciljne skupine,
– za preostali čas zaposlitve po poteku treh mesecih dela.
Prvi del subvencije, ki se dodeli za čas prvih treh mesecih dela, znaša 1.650,00 EUR (550,00 EUR za vsakega od dveh mesecev), drugi del subvencije, ki se dodeli za preostali del skladno s trajanjem pogodbe o zaposlitvi pa znaša 3.350,00 EUR na osebo ne glede ali je pogodba sklenjena za polni ali krajši delovni čas, s tem da se upošteva dolžina trajanje zaposlitve glede na število tedenskih ur. Upravičeni strošek se delodajalcu izplača na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, ki je razviden iz registra transakcijskih računov pri AJPESu, in sicer najkasneje v 120 dneh od predložitve pravočasnega in popolnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov izvedbe projekta na podlagi sklenjene pogodbe. Dokazilo za uveljavljanje upravičenih stroškov je kopija pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine, sklenjena neprekinjeno za obdobje najmanj devet mesecev in za poln delovni čas (40 ur tedensko) oziroma sorazmerno več glede na krajši delovni čas. Dokazilo se priloži le k zahtevku za plačilo prvega dela subvencije. JSKD bo prijavo vključene osebe iz ciljne skupine v obvezna socialna zavarovanja in obstoj oziroma ohranitev njene zaposlitve preveril na podlagi REK-1 obrazca, ki ga posreduje delodajalec takoj po preteku 3 mesecev1. Po preteku celotnega obdobja zaposlitve pa delodajalec predloži REK-1 obrazce za zaposlenega za celotno obdobje zaposlitve.
1Prejemniki subvencij v letu 2016 izstavijo zahtevke za 2. del plačila najkasneje do 30. 12. 2016.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Izbrani kandidati do brezplačnih izobraževanj se v okviru posameznih modulov zavezujejo, da bodo program opravili v deležu 80 % vseh predpisanih ur, oziroma, da se bodo aktivno udeležili predavanj, seminarjev in delavnic vsaj v obsegu 96 ur. Izvajalec posameznih izobraževanj bo beležil njihovo prisotnost. Na podlagi zagotovljene 80 % prisotnosti bodo prejeli certificirano potrdilo izdano s strani JSKD s pisno navedbo osvojenih znanj in specifičnih kompetenc, ki jih je pridobil z dopolnilnim izobraževanjem. Certificirano potrdilo bo posameznikom omogočalo lažje prehajanje na trg delovne sile.
9. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
a) Subvencije za delodajalce
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
9.1. Javni razpis za izbor operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020): a) Subvencije za delodajalce (v višini 5.000 evrov)«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavna vloga na razpis
– Vzorec pogodbe o subvencioniranju zaposlitve
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov
– Časovnica
– Kohezijske_statistične_občine
– Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
– Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017
9.2. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavna vloga na razpis
– Fotokopije dokazil o nezaposlenosti izbranega kandidata ter njegove morebitne dodatne reference in znanja ter dosežki.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
9.3. Javni razpis za izbor operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020): b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi« vsebuje:
– Navodila za prijavo na razpisane izobraževalne module in opredelitev posameznih izobraževalnih modulov
– Obrazec za oddajo prijave
– Vzorec pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov
– Časovnica
– Kohezijske_statistične_občine
– Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
– Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017.
9.4. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene obrazce ter dokazila:
– Obrazec za oddajo prijave
– Izjavo o seznanitvi vsebine iz Vzorca pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
11. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
13. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja z javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.euskladi.si/ekp/navodila).
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
a) Subvencije za delodajalce
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj. Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec pisno obveščen s strani JSKD. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi: ni relevantno za izbrane kandidate za izobraževanja. Dokumentacijo o izdanih certificiranih potrdilih v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj hrani JSKD.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
a) Subvencije za delodajalce
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani JSKD, ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati JSKD o izvedenih ukrepih.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Ni relevantno za izbrane kandidate za izobraževanja. Vso potrebno dokumentacijo povezano z izobraževanjem in udeležbo posameznikov na le-teh vodi in ustrezno hrani JSKD.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
a) Subvencije za delodajalce
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU. Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Ni relevantno za izbrane kandidate za izobraževanja. JSKD se zavezuje, da bo cilje operacije uresničeval v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
a) Subvencije za delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prav tako morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo JSKD lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali ki so javnega značaja, lahko objavljali.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
a) Subvencije za delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in JSKD zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno s podatki po vprašalniku.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
21. Posledice v primeru ugotovitve, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
a) Subvencije za delodajalce
V kolikor se ugotovi, da upravičenec JSKD ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev JSKD o dodelitvi subvencije oziroma, da bi jo pridobil na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
V kolikor se ugotovi, da upravičenec JSKD ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije in če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev subvencij:
a) Subvencije za delodajalce
JSKD je roke za predložitev vlog za dodelitev sredstev določil 1-krat letno za posamezna proračunska obdobja kot izhaja iz točke 7. (in nadalje od točke 7.1. do točke 7.5) tega razpisa.
Roki za oddajo vlog za dodelitev subvencij so:
22.1. Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2016:
Rok za oddajo je 15. 11. 2016.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (2016–2020) – Subvencije za delodajalce««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 15. 11. 2016 oziroma najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika. Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
22.2. Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2017:
Rok za oddajo je petek, 17. 2. 2017.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki (ustrezno žigosana in podpisana) v zaprti ovojnici, opremljeni z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (2016–2020) – Subvencije za delodajalce««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 17. 2. 2017 oziroma najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana. Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
22.3. Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2018:
Rok za oddajo je petek, 16. 2. 2018.
Podrobnosti glede oddaje vlog za subvencioniranje zaposlitev bodo objavljene v Uradnem listu RS, sklicujoč se na dotični razpis.
22.4. Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2019:
Rok za oddajo je petek, 15. 2. 2019.
Podrobnosti glede oddaje vlog za subvencioniranje zaposlitev bodo objavljene v Uradnem listu RS, sklicujoč se na dotični razpis.
22.5. Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2020:
Rok za oddajo je petek, 14. 2. 2020.
Podrobnosti glede oddaje vlog za subvencioniranje zaposlitev bodo objavljene v Uradnem listu RS, sklicujoč se na dotični razpis.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
JSKD je roke za predložitev vlog za vključitve v posamezne module izobraževanj določil najmanj 1-krat letno.
Roki za prijavo v posamezne izobraževalne module so:
22.6. Prijava v vključitev v posamezne izobraževalne module za leto 2016:
Rok za prijavo je 7. 11. 2016.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
22.7. Prijava v vključitev v posamezne izobraževalne module za leto 2017:
Rok za prijavo je petek, 17. 2. 2017.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
22.8. Prijava v vključitev v posamezne izobraževalne module za leto 2018:
Rok za prijavo je petek, 16. 2. 2018.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
22.9. Prijava v vključitev v posamezne izobraževalne module za leto 2019:
Rok za prijavo je petek, 15. 2. 2019.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
22.10. Prijava v vključitev v posamezne izobraževalne module za leto 2020:
Rok za prijavo je petek, 14. 2. 2020.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
23. Datum odpiranja vlog ter postopek in način izbora
a) Subvencije za delodajalce
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktor, ali od njega pooblaščena oseba. Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih JSKD potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo odpirale v 8 dneh po zaključenem roku oddaje vlog, in sicer v prostorih JSKD, Štefanova 5, Ljubljana, Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v točki 9.2. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je JSKD prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila. Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kakor je opredeljeno v 6. točki tega razpisa.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 22.1. točki oziroma 22.2. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 5. točke razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz 6. točke razpisa ne bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno pojasnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil direktor. Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji in navodilih za prijavo na javni razpis. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o subvencioniranju zaposlitev. Vzorec pogodbe in Navodila organa upravljanja za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije. JSKD si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktor, ali od njega pooblaščena oseba. Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih JSKD potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo odpirale najkasneje v 8 dneh po zaključenem roku oddaje vlog, in sicer v prostorih JSKD, Štefanova 5, Ljubljana. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog.
24. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
a) Subvencije za delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Prijavitelji bodo s sklepom direktorja oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za oddajo vlog.
25. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za a) subvencije delodajalcem za zaposlitev in b) dopolnilno izobraževanje za delo v kulturi je dosegljiva na spletnem naslovu JSKD, http://www.jskd.si/financiranje/uvod_financiranje.htm.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30, vsak delovni dan pokličete Matevža Grizolda (tel. 01/24-10-527) ali Marjeto Pečarič (tel. 01/24-10-530).
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti