Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2695. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, stran 8798.

  
Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc 
1. člen
Prvi odstavek 2. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13 (33/13 – popr., 40/13 – popr.), 81/14, 21/16; v nadaljevanju: splošni akt) se dopolni tako, da se doda 11. točka, ki se glasi:
»11. P-P zveze za državno uporabo so zveze, predvidene za potrebe varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v frekvenčnih pasovih, ki v skladu s splošnim aktom o načrtu uporabe radijskih frekvenc NURF, katerega agencija sprejme na podlagi 27. člena ZEKom-1, niso namenjeni za državno uporabo.«
2. člen 
Peti člen splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila.
(2) Agencija praviloma izda odločbe iz prejšnjega odstavka do konca marca tekočega leta.
(3) Zavezanec lahko odmerjeno plačilo poravna v dveh enakih obrokih, in sicer prvega v 30 dneh od vročitve odločbe, drugega pa najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu. Če se zavezanec odloči poravnati obveznost v enkratnem znesku, je odmerjeno plačilo dolžan poravnati v 30 dneh od vročitve.
(4) V primeru prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc v skladu s 55. členom Zakona o elektronskih komunikacijah morajo biti pred prenosom poravnane obveznosti v celoti.
(5) Vsem zavezancem, ki se jim odločba o dodelitvi radijskih frekvenc izda po izdaji odločb o odmeri plačila iz drugega odstavka tega člena, se odločba o odmeri plačila izda do konca decembra tekočega leta. Zavezanci so odmerjeno plačilo dolžni poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe o odmeri plačila.«
3. člen 
Prvi odstavek 12. člena splošnega akta se dopolni tako, da se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Izračunano število točk za uporabo radijskih frekvenc za P-P zveze za državno uporabo in infrastrukturo državnega pomena v frekvenčnem pasu 5925–6425 MHz se pomnoži s faktorjem 0,01.«
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-14/2016/8
Ljubljana, dne 3. oktobra 2016
EVA 2016-3330-0047
Franc Dolenc l.r.
Direktor