Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2721. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2016, stran 8847.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 17. seji dne 28. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2016
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.827.823
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.157.542
70
DAVČNI PRIHODKI
10.181.321
700 Davki na dohodek in dobiček
8.022.321
703 Davki na premoženje
1.851.000
704 Domači davki na blago in storitve
308.000
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.976.221
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.267.876
711 Takse in pristojbine
16.000
712 Globe in druge denarne kazni
25.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.820
714 Drugi nedavčni prihodki
616.325
72
KAPITALSKI PRIHODKI
412.310
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.300
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
406.010
73
PREJETE DONACIJE
11.200
730 Prejete donacije iz domačih virov 
11.200
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
246.771
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
208.771
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
38.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.256.919
40
TEKOČI ODHODKI
3.585.569
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
733.130
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
111.165
402 Izdatki za blago in storitve
2.531.774
403 Plačila domačih obresti
109.500
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
5.031.908
410 Subvencije
237.750
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.729.798
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
459.360
413 Drugi tekoči domači transferi
1.605.000
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.307.602
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.307.602
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
331.840
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
180.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
151.340
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.429.096
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
804.966
50
ZADOLŽEVANJE
804.966
500 Domače zadolževanje
804.966
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
590.500
55
ODPLAČILA DOLGA
590.500
550 Odplačila domačega dolga
590.500
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.214.630
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
214.466
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.429.096
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.214.630
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2016.
Št. 410-210/2015-36
Medvode, dne 28. septembra 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.