Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2739. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 8883.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 59/08) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 20. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom je določen način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov uporabnikom storitev javne službe na območju Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: javna služba) kot delu skupnega oskrbovalnega območja.
Skupno oskrbovalno območje je območje občin, katerim izvaja storitve ravnanja s komunalnimi odpadki isti izvajalec za uporabnike iz območja občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica.
2. člen 
Cena storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: cena storitev javnih služb) je sestavljena v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
3. člen 
Cene storitev javne službe se določajo na kilogram (kg) posamezne storitve za vse uporabnike storitev javne službe in se oblikujejo za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov;
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Na računu se ločeno prikaže naslednja zaračunana cena storitve posamezne javne službe:
– cena storitev iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prvega odstavka,
– cena storitev iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
– cena storitev iz 2. točke prejšnjega odstavka in
– cena storitev iz 3. točke prejšnjega odstavka.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe.
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen 
Cena storitev javnih služb krije stroške izvajanja naslednjih storitev:
1. Zbiranje in odvoz odpadkov od uporabnikov javne službe, ki obsega:
– zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbirnih centrov in ekoloških otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih gospodinjskih odpadkov,
– zbiranje in odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– zbiranje in odvoz kuhinjskih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– delovanje zbirnih centrov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje in odvoz odpadkov.
2. Odvoz odpadkov iz zbirnega centra v Stari Gori na deponijo za obdelavo in odlaganje.
3. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov oziroma ostankov odpadkov ter kosovnih odpadkov: prebiranje, razstavljanje, ločevanje, sortiranje, stiskanje, baliranje in podobno.
4. Odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave na deponiji v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica.
5. Oddaja v predelavo biološko razgradljivih in kuhinjskih odpadkov.
6. Cena za uporabo infrastrukture.
7. Vodenje evidenc.
8. Analitične obdelave podatkov.
9. Osveščanje in obveščanje uporabnikov storitve javne službe.
II. OBRAČUNAVANJE STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
5. člen 
Način zaračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se določi ločeno za:
1) Pogodbene uporabnike storitve javne službe, to je tiste uporabnike, ki ustvarijo bistveno večjo količino komunalnih odpadkov kot posamezno gospodinjstvo (v skladu s 30. členom Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba) in so zato dolžni imeti lastno posodo (ali več posod) za odpadke.
2) Ostale uporabnike storitve javne službe: gospodinjstva, lastnike oziroma uporabnikom počitniških objektov in drugih objektov, uporabnike poslovnih objektov in manjšim podjetjem oziroma obrtnikom ter drugim izvajalcem pridobitne dejavnosti (vinarji, kmečki turizmi ipd.), ki ustvarjajo manjše količine odpadkov kot pogodbeni povzročitelji in oddajajo odpadke v skupne (javne) posode za odpadke.
6. člen 
Pogodbeni uporabniki z izvajalcem javne službe dogovorijo način zbiranja in odvoza odpadkov, opremo za zbiranje in način zaračunavanja storitev ter z njim sklenejo pogodbo.
Pogodbenim uporabnikom se zaračunavajo storitve javne službe glede na količino odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov, merjeno v kilogramih (kg), in sicer ločeno za:
– storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– storitev zbiranja bioloških komunalnih odpadkov,
– storitev obdelave odpadkov in
– storitev odlaganja ostankov predelave odpadkov.
V kolikor izvajalec javne službe ne izvaja tehtanja odpadkov pogodbenim uporabnikom javne službe pri individualnem praznjenju posod za odpadke, se količina odpeljanih odpadkov v kg ugotavlja kot zmnožek prostornine posamezne posode za odpadke izražene v litrih, števila praznjenj posamezne posode in povprečne specifične teže mešanih komunalnih odpadkov izražene v kg na 1 liter prostornine posode odpeljanih v preteklem koledarskem letu.
Storitev javne službe se obračuna pogodbenim uporabnikom kot zmnožek tako ugotovljene količine in potrjene cene posamezne storitve na občinskemu svetu (cene, izražene v EUR/kg), pri čemer se za obračun storitve zbiranja in prevoza odpadkov upošteva potrjena cena za zbiranje komunalnih odpadkov.
7. člen 
Uporabnikom iz 2. točke 5. člena se zaračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine posameznih storitev javnih služb na osebo na mesec, pomnoženo s številom članov v posameznem gospodinjstvu, in sicer:
– pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) za storitev zbiranja komunalnih odpadkov,
– pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov za storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– pavšalno količino obdelanih določenih vrst komunalnih odpadkov za storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
– pavšalno količino odloženih komunalnih odpadkov za storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Pavšalna količina posamezne storitve javne službe na osebo na mesec (Pki) se ugotavlja na sledeč način:
Pki =
Količina opravljene posamezne 
(i) storitve javne službe 
v skupnem oskrbovalnem območju v letu dni 
(v kg) uporabnikom iz 2. točke 5. člena
/ 12
Povprečno 
letno število obračunanih 
uporabnikov iz 2. točke 5. člena
v skupnem oskrbovalnem območju
Za pavšalne količine posameznih storitev iz tega člena se uporabljajo predračunske količine, ki jih hkrati s sprejetjem cen storitev javne službe potrdi občinski svet.
Pavšalne obračunske količine posameznih storitev javne službe, izražene v kg na osebo na mesec, so sestavni del sklepa občinskega sveta o cenah posameznih storitev javne službe, ki so izražene v EUR/kg.
Cena storitev javnih služb na osebo na mesec se izračuna kot vsota zmnožkov pavšalnih količin posameznih storitev na osebo na mesec in cen posameznih storitev javne službe.
Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sama zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem.
V tem primeru se gospodinjstvu, ki ima kompostnik in kompostira v skladu s predpisi, ne obračuna storitev ravnanja z biološkimi odpadki. Breme dokazovanja pravilnega kompostiranja je na uporabniku.
8. člen 
Za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike poslovnih prostorov se zaračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljano poslovno površino objektov. Obračunska lestvica je naslednja:
Poslovna površina v m2
Obračunana pavšalna količina v št. oseb (Pk)
do
29
1
30
do
44
2
45
do
59
3
60
do
74
4
9. člen 
Mesečno storitev javnih služb za objekte, ki se občasno uporabljajo, se obračuna, kot da 1 oseba stalno biva v tem objektu.
V primeru začasnega izostanka uporabe objekta se zaračunava smetarina v višini 1/3 pavšalne količine.
Občasna uporaba objekta oziroma začasni izostanek uporabe objekta mora biti podprt z dokazili. Breme dokazovanja je na lastniku ali najemniku oziroma uporabniku objekta. Praviloma dokazila, iz katerih je razvidna poraba tekočih stroškov (voda, elektrika …) je potrebno najmanj 2-krat letno ali na poziv dostaviti izvajalcu javne službe. V primeru, da dokazila ne odražajo stanja občasne uporabe ali začasnega izostanka uporabe objekta, ima izvajalec pravico zaračunati storitve ravnanja z odpadki za nazaj.
10. člen 
O pravicah, ki jih želijo s pisno vlogo uveljaviti uporabniki storitev skladno z določili tega pravilnika, odloči izvajalec javne službe z odločbo. O pritožbah zoper odločitve izvajalca, odloča župan.
11. člen 
Cena storitve javne službe pomeni ceno, ki se uporablja za izvajanje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine v okviru rednega programa odvoza iz skupnih (javnih) posod za odpadke, standardiziranih s strani izvajalca javne službe. Za odvoze komunalnih odpadkov, ki se na zahtevo uporabnikov storitev izvajajo izven okvira rednega programa odvoza (večja pogostost odvoza, drugačni termini odvoza) lahko izvajalec javne službe zaračuna naročniku dejanske stroške zaradi izrednega prevoza le-teh.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2016.
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 89/13).
Št. 01101-15/2016-23
Šempeter pri Gorici, dne 22. septembra 2016
 
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.