Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Ob-3158/16, Stran 2168
Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana na podlagi 30. in 31. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana objavlja javni razpis za imenovanje
strokovnega direktorja 
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana 
Kandidat za strokovnega direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za strokovnega direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana mora v pisni vlogi za kandidaturo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti tudi program dela in razvoja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje njegovega mandata. Mandat traja štiri leta.
Strokovnega direktorja imenuje Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano mesto strokovnega direktorja zavoda«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od odločitve o izbiri.
Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana