Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2718. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 8845.

  
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14), Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15) in Soglasjem Agencije za energijo k izhodiščni ceni toplote za vročevodni distribucijski sistem, št. 23-98/2015-22/466, z dne 30. 6. 2016, objavlja
C E N I K 
za posamezne tarifne skupine toplote 
1. člen 
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/16.
3. člen 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. septembra 2016
Samo Lozej l.r.
Direktor