Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

VL 61873/2016 Os-2991/16, Stran 2185
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa Jerneja Iskra, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Eriku Jenko, Cesta Jožeta Krajca 9, Rakek, ki ga zastopa zak. zast. odv. Luka Skvarča (zak. zast.), Notranjska cesta 42a, Cerknica, zaradi izterjave 30.462,66 EUR, sklenilo:
Dolžniku Eriku Jenko, Cesta Jožeta Krajca 9, Rakek, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Luka Skvarča, Notranjska cesta 42a, Cerknica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2016