Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2735. Sklep o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) Gospodarske cone Zalog, stran 8877.

  
Na podlagi 56.a in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 – sprememba, 38/13 – sprememba) je župan Občine Straža dne 26. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) Gospodarske cone Zalog 
1. člen
I. Ocena stanja in razlogi
Ocena stanja:
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN Gospodarske cone Zalog (v nadaljevanju: SD OPPN) se nanaša na območje veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zalog (Uradni list RS, št. 18/12, 7/13 – tehnični popravek) opredeljenega z namensko rabo IG in ZS ter na območje zunaj OPPN za izvedbo odvodnjavanja padavinskih odpadnih voda iz cone, (padavinska kanalizacija izven meje OPPN za GC Zalog parcelne številke: 1416/1, 1417, 1418, 1419/1, 2209, 1424, 1428, 2233/2, vse k.o. Gorenja Straža).
Območje je v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (v nadaljevanju: OPN OS) opredeljeno kot EUP z oznako ZAL-OPPN2.
Pretežni del območja OPPN je z OPN OS opredeljen kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone in oznako IG, namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Relativno obsežno je tudi območje zelenih površin za šport in rekreacijo v zahodnem delu območja. Znotraj območja pa se nahajajo še manjša območja prometnih površin, površin za centralne dejavnosti, parkovne površine in površine okoljske infrastrukture.
Razlogi za pripravo OPPN
Operativni razlog za pripravo SD OPPN je pojav novih interesentov z novimi oziroma ponekod le modificiranimi dejavnostmi. Pri izdelavi projektne dokumentacije se je tudi izčistil lastniški aspekt in zato je prišlo do modifikacij gospodarske javne infrastrukture. Podrobna projektna naloga z opredelitvijo detajlov rešitev bo oblikovana na podlagi intervjujev z naročniki. SD OPPN sicer praviloma v celoti ohranja izhodiščni koncept ureditve – koncept se torej ne spreminja v bistvenih programskih izhodiščih, ohranijo se tudi izhodišča morfološko-prostorske ureditve. SD OPPN se izdeluje predvsem za vzhodni in osrednji del območja OPPN. Sprememba je potrebna tudi zaradi uskladitve s konkretiziranimi projektnimi rešitvami GJI.
Občina Straža ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora v prostorski enoti GE III/G1 GC Zalog v EUP ZAL-OPPN2.
Pravne podlage:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža Uradni list RS, št. 105/12, 46/14 – sprememba, 9/15 – tehnični popravek);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog) (Uradni list RS, št. 18/12, 7/13 – tehnični popravek);
– Zakon o prostorskem načrtovanju;
– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, gospodarske javne infrastrukture, varstva okolja in ohranjanja narave in ki so že bile izdelane za izdelavo krovnega dokumenta OPPN GC Zalog.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave SD OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave SD OPPN. Odlok o SD OPPN bo zagotavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na:
– spremembo koncepta ureditve GJI, znotraj in zunaj območja ureditve,
– korekcijo ureditve, namenske rabe in obsega posameznih gradbenih enot znotraj OPPN in sicer v celotni prostorski enoti pe I ter gradbeni enoti GE III/G1 v pe III,
– manjše modifikacije prostorsko izvedbenih pogojev (PIP) glede oblikovanja in organizacije stavb na GE in dovoljenih dejavnosti,
– spremembo namenske rabe prostora v skrajno zahodni enoti gospodarske cone (GE III/G1) iz območja gospodarske cone (IG) v območje zelenih površin za šport in rekreacijo (ZS), v skladu s 56.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju.
Ureditveno območje
Okvirno je opredeljeno z mejo iz veljavnega OPPN, spremembe in dopolnitve pa se bodo nanašale pretežno na vzhodni in osrednji del predmetnega OPPN. Meja OPPN se ne bo širila in ne spreminjala.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije ter na podlagi opravljene analize potreb, izdelane na podlagi prejetih vlog investitorjev z idejnimi zasnovami rešitev njihovih gradbenih enot.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. V primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in SD OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12, 46/14 – sprememba, 9/15 – tehnični popravek),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog) (Uradni list RS, št. 18/12, 7/13 – tehnični popravek),
– vse raziskave, ki so bile izvedene za pripravo OPPN GC Zalog (hidrološke, arheološke, geološke …),
– geodetski načrt,
– projekt PGD in PZI izdelan za gospodarsko javno infrastrukturo GJI v Območju OPPN GC Zalog (Gospodarska javna infrastruktura v območju Gospodarske cone Zalog, izgradnja I. faze – severovzhodni del) in gradbeno dovoljenje s št. 351-637/2016-16 z dne 2. 8. 2016,
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo SD OPPN
Okvirni rok za pripravo SD OPPN GC Zalog in sprejem akta je, 12 mesecev od podpisa pogodbe z izdelovalcem.
1. Faza:
Sprejem sklepa o začetku priprave SD OPPN:
– župan Občine Straža sprejme sklep o začetku priprave SD OPPN,
– objava sklepa o začetku pripravi SD OPPN v Uradnem listu RS in spletni strani Občine Straža.
2. Faza:
Priprava osnutka SD OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– izdelovalec pripravi osnutek SD OPPN (v roku 15 dni po podpisu pogodbe), na podlagi že morebiti poprej izdelanih strokovnih podlag in izraženih investicijskih namer občine in vlog investitorjev s priloženimi idejnimi zasnovami,
– pregled in potrditev ustreznosti predlaganih rešitev v osnutku OPPN s strani občine,
– posredovanje osnutka SD OPPN za pridobitev smernic NUP-ov v prepisanem roku, ter poziv Ministrstva za okolje in prostor, da v roku poda pisno opredelitev ali je za SD OPPN potrebno izvesti postopek CPVO.
3. Faza:
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN:
– naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa,
– izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek SD OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic,
– v primeru, da je zahtevano, da se izdela okoljsko poročilo, se ga izdela in z dopolnjenim osnutkom odloka, pošlje pristojnemu Ministrstvu za okolje za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila.
4. Faza:
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– župan Občine Straža sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD OPPN in v primeru postopka CPVO tudi z okoljskim poročilom. Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu na straneh OS,
– obravnava gradiva na občinski seji in Odboru za okolje, prostor, komunalo in promet,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Straža (za najmanj 30 dni),
– Občina Straža organizira javno obravnavo SD OPPN (v primeru postopka CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Straža, ob prisotnosti pobudnika in izdelovalca SD OPPN ter okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO),
– izdelovalec SD OPPN evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve,
– izdelovalec SD OPPN v sodelovanju z Občino Straža prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (najkasneje 10 dni po zaključeni javni razgrnitvi),
– župan OS zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč (vse v roku 10 dni),
– pripravljavec SD OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju SD OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve SD OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov). Sprejeta stališča se javno objavijo na spletnih straneh Občine Straža.
5. Faza:
Sprejem SD OPPN:
– pripravljavec SD OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč, ki so v času javne razgrnitve podali predloge in pobude,
– izdelovalec pripravi predlog SD OPPN na podlagi sprejetih stališč župana Občine Straža do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag in upoštevanju mnenj NUP-ov ter predlog posreduje pripravljavcu SD OPPN (v roku 15 dni),
– pripravljavec pošlje predlog SD OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog SD OPPN upošteva podane smernice,
– če se za SD OPPN izvede postopek CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov SD OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
– v 20 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe SD OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru postopka CPVO), izdelovalec SD OPPN izdela in preda usklajen predlog SD OPPN Občini Straža,
– župan po predhodni seznanitvi Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet OS, posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Straža z odlokom (vse v roku 15 dni),
– objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS in spletni strani občine,
– izdelava končnih izvodov SD OPPN (v roku 15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek SD OPPN podati svoje smernice, k predlogu SD OPPN pa mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za infrastrukturo, za področje železnic, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
5. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana,
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto,
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
9. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
10. Telekom Slovenije, Poslovna enota Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica12, 8000 Novo mesto,
12. Istrabenz plini d.o.o. PE Osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto,
13. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana,
14. Občina Straža, organ pristojen za področje občinskih cest, za področje javnih površin in javne razsvetljave,
15. Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec SD OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi SD OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik Občina Straža, Avtoprevozništvo Milan Zrakić s.p., Bello d.o.o., Inpro d.o.o., Kovinarstvo Boštjan Gašperšič s.p., Matjaž Dular s.p., kemična čistilnica in pralnica Venera, Mizarstvo Novinec d.o.o., Tesar d.o.o..
– Pripravljavec SD OPPN: Občina Straža,
– Nosilci urejanja prostora in zainteresirana javnost.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo SD OPPN (vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, kolikor bo le ta potreben) bo financiral naročnik do vključno zaključene 4. faze postopka – potrditve stališč do pripomb. Nadaljnje faze plačajo investitorji, ki so oddali vloge za spremembe in dopolnitve, in sicer po proporcionalnem ključu glede na obseg njihovih novo opredeljenih gradbenih enot ter glede na obseg sprememb in dopolnitev gradbenih enot.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca SD OPPN prevzame načrtovalec SD OPPN.
IX. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Straža, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-6/2015
Straža, dne 26. septembra 2016
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.