Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II, stran 8876.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 18. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07 in 75/10), v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve LN.
(2) Spremembe in dopolnitve LN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 781/16.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve LN se nanašajo na izgradnjo prizidkov k obstoječim objektom (objekt 1, 2 in 3).
II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
3. člen 
V dvanajstem odstavku 6. člena odloka se črta peta točka, ki se glasi:
»5. Stanovanjsko-poslovni objekt
tlorisne dimenzije 10 m x 12 m, etažnost K+P+1, K+P+IP.«
4. člen 
Za petnajstim odstavkom 6. člena odloka se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi:
»(16) Južno in severno od obstoječih objektov (objekt 1, 2 in 3) se predvidi izgradnja prizidkov, ki se lahko gradijo fazno. V grafiki so določeni maksimalni gabariti prizidkov. Prizidka pod oznako »a« in »b« sta odmaknjena 10 m od zahodnega roba parcele št. 945/28, k.o. Slovenske Konjice in cca 1,00 m od jugozahodnega dela parcele št. 945/28, k.o. Slovenske Konjice. Konstrukcija prizidka »b« se umesti na obstoječi oporni zid. Etažnost prizidkov bo pritlična. Streha bo ravna oziroma v minimalnem naklonu. V zahodnem delu parcele 945/28, k.o. Slovenske Konjice se načrtuje zelen »tamponski pas« zasaditev avtohtonega listopadnega drevja, kot npr. stebrasti gaber.«
5. člen 
V tretjem odstavku 7. člena odloka se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Gradnja prizidkov se bo izvajala v varovalnem pasu javnega kanala DN PVC DN 600 mm (Id 16409518), ki je izgrajen za podpornim zidom na JV delu parcelne številke 945/28 z odmikom približno 1,00 od zunanjega roba zidu. Umestitev prizidkov v prostor mora omogočati neovirano obratovanje in vzdrževanje javnega kanala DN 600 mm (Id 16409540) z delovnim strojem, zato se stebri podporne konstrukcije strehe prizidka postavijo na podporni zid tako, da bo znašal svetli odmik stebrov od obstoječih jaškov 3,00 m obojestransko. Za zagotovitev prostega prostora okoli jaškov za vzdrževanje in pregled kanala je potrebno omogočiti demontažo fasade v širini 3,00 m okoli jaškov in po celotni višini prizidka. Predmetna gradnja je locirana v aglomeraciji Vešenik št. 9800. Območje je opremljeno z javno kanalizacijo v ločenem sistemu, ki je priključena na CČN Slov. Konjice (Id 2510) preko mešanega kanala (Id 380893) v Tovarniški cesti. Na območju gradnje predvidenih prizidkov se uredi ločen sistem odvajanja komunalnih in meteornih odpadnih vod. V predvidenih prizidkih ne bodo nastajale komunalne odpadne vode. Komunalne odpadne vode osnovnega območja podjetja AD VITA d.o.o. so priključene v ločenem sistemu na javni mešani kanal (Id 16409518), ki je priključen na CČN Slov. Konjice (id 2510). Neobremenjene meteorne vode iz streh prizidkov se bodo odvajale preko hišnih priključkov na javni meteorni kanal DN 250 mm (Id 16409530) z zadrževalnim bazenom meteornih vod.«
6. člen 
V drugem odstavku 8. člena odloka se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.«
III. KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(vpogled) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in Upravni enoti Slovenske Konjice.
8. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
9. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0005/2016(131)
Slovenske Konjice, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.